Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Vinaře a v částech kat. území Lovčice, Bousov, Žleby a Vrdy – oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kutná Hora (dále jen „pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), oznamuje, že dne 29.6.2019 zahájil řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Vinaře. Později byl obvod komplexních pozemkových úprav rozšířen o části kat. území Lovčice, Bousov, Žleby a Vrdy.

V souladu s ustanovením § 7 zákona pobočka svolává úvodní jednání, na které zve účastníky řízení o pozemkových úpravách (§ 5 zákona) v předpokládaném obvodu pozemkových úprav.

Úvodní jednání se uskuteční dne 16.6.2021 ve 14:00 hodin v sokolovně ve Starkoči čp. 109, 286 01 Čáslav

Prezence účastníků bude probíhat od 13.30 hodin.

Na tomto jednání budou účastníci seznámeni s účelem, formou a předpokládaným obvodem pozemkových úprav. Dále bude zvolen dle (§ 5 odst. 5 zákona). sbor zástupců vlastníků pro pozemkové úpravy (sbor je zvolen nadpoloviční většinou přítomných vlastníků) a projednán postup při stanovení nároků vlastníků a případné další otázky významné pro řízení o pozemkových úpravách

Sbor spolupracuje při zpracování návrhu pozemkových úprav, posuzuje jeho jednotlivé varianty a navrhovaná opatření, vyjadřuje se k plánu společných zařízení, k podaným připomínkám v průběhu pozemkových úprav,

k návrhu pozemkových úprav a uděluje souhlas s ustoupení od požadavku na uhrazení rozdílu ceny podle § 10 odst. 2 zákona.

Žádáme vlastníky, kteří chtějí být ve sboru zástupců, aby se přihlásili na výše uvedeném kontaktu do 14. června 2021.

Účastníky rovněž upozorňujeme na povinnost dodržovat při jednání zpřísněné hygienické podmínky a doporučujeme sledovat webové stránky SPÚ, kde budou zveřejňovány aktuální informace o případném zrušení plánovaných jednání.

Rozdělovník - na úvodní jednání zveme:

I. Pobočce neznámé účastníky řízení, jejichž práva nebo právem chráněné zájmy by mohly být při řízení o pozemkových úpravách v katastrálním území Vinaře a částech k. ú. Lovčice, Bousov, Žleby a Vrdy dotčeny, veřejnou vyhláškou, vyvěšenou po dobu 15 dnů na úřední desce:

  • Obecní úřad Vinaře
  • Obecní úřad Vrdy
  • Obecní úřad Žleby
  • Úřad Městyse Bílé Podolí
  • Obecní úřad Bousov
  • Pobočka Kutná Hora a v elektronické podobě na internetové adrese www.spucr.cz

II. Pobočce známé vlastníky pozvánkou zaslanou na adresu (rozdělovník uložen na Pobočce Kutná Hora)

Ing. Mariana Poborská, vedoucí Pobočky Kutná Hora, Státní pozemkový úřad