Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kutná Hora jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 19 písm. a) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájil dle ust. § 6 odst. 1 zákona v katastrálním území Vinaře a v částech kat. území Vrdy, Lovčice, Lipovec, Bousov a Žleby řízení o komplexních pozemkových úpravách (dále KoPÚ).

V souladu s ust. § 6 odst. 9 zákona mohou

 • Ing. Renata Smutná, Státní pozemkový úřad, pro Středočeský Kraj a hlavní město Praha Pobočka Kutná Hora
 • Ing. Alena Zemanová, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora
 • Bc. Stanislav Teplý, Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim
 • Josef Brom, starosta Obce Vinaře
 • Ing. Zbyněk Pilař, zástupce zpracovatele návrhu KoPÚ – firma GAP Pardubice s. r. o.
 • Ing. Martin Stejskal, zástupce zpracovatele návrhu KoPÚ – firma GAP Pardubice s. r. o.
 • Jiří Borovička, zástupce zpracovatele návrhu KoPÚ – firma GAP Pardubice s. r. o.
 • Jaroslav Hejkrlík, zástupce zpracovatele návrhu KoPÚ – firma GAP Pardubice s. r. o.
 • Ing. Darek Horník, zástupce zpracovatele návrhu KoPÚ – firma GAP Pardubice s. r. o.
 • Ing. Václav Burian, zástupce zpracovatele návrhu KoPÚ – firma GAP Pardubice s. r. o.
 • Ing. Petr Gloss, zástupce zpracovatele návrhu KoPÚ – firma GAP Pardubice s. r. o.
 • Ing. Ludvík Obrusník, zástupce zpracovatele návrhu KoPÚ – firma GAP Pardubice s. r. o.
 • Ing. Milena Obrusníková, zástupce zpracovatele návrhu KoPÚ – firma GAP Pardubice s. r. o.

po dobu provádění pozemkových úprav vstupovat a vjíždět na pozemky a vykonávat činnosti vyplývající ze zákona v rozsahu nezbytně nutném, nestanoví-li zvláštní předpis jinak. Výše uvedené osoby byly k výkonu činnosti pověřeny Pobočkou Kutná Hora dopisem č. j. SPU 028614/2021.

Poučení:

Výše uvedené pověřené osoby mají povinnost při vstupu na pozemky na požádání vlastníka pozemku předložit pověření společně s občanským průkazem. Pověření bude vyvěšeno po dobu 2 měsíců na úředních deskách Pobočky Kutná Hora, Obecních úřadů Vinaře, Vrdy, Žleby, Lipovec a Bousov a úřadu Městyse Bílé Podolí

Ing. Mariana Poborská, vedoucí Pobočky Kutná Hora, Státní pozemkový úřad