Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Nymburk (dále jen „pobočka“), jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 19 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vede v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona v katastrálním území Vinaře a v navazujících částech k.ú. Lovčice, Vrdy, Žleby a Bousov řízení o komplexních pozemkových úpravách. V souvislosti se zpracováním Plánu společných zařízení dle odst. 8 § 9 zákona č.139/2002 Sb. je nutné zpracovat Geotechnický průzkum v katastrálním území Vinaře.

Zpracovatelem geotechnického průzkumu v k.ú. Vinaře je společnost URGA s.r.o., IČ: 253 80 508, Holická 1090/31a, 779 00 Olomouc. V souladu s ust. § 6 odst. 9 zákona mohou níže uvedení zástupci zpracovatele geotechnického průzkumu, na základě pověření Pobočkou Nymburk, po dobu provádění Geotechnického průzkumu v k.ú. Vinaře (23.8.2022 – 30.9.2022) vstupovat a vjíždět na pozemky a vykonávat činnosti vyplývající ze zákona v rozsahu nezbytně nutném, nestanoví-li zvláštní předpis jinak.

  • Ing. Jaroslav Reif, pověření čj. SPU 305824/2022 ze dne 23.8.2022
  • RNDr. Jaroslav Reif, pověření čj. SPU 305930/2022 ze dne 23.8.2022
  • RNDr. Daniel Reif, pověření čj. SPU 305897/2022 ze dne 23.8.2022
  • Mgr. Dominik Cholasta, pověření čj. SPU 305909/2022 ze dne 23.8.2022
  • Mgr. Ondřej Koukal, pověření čj. SPU 305915/2022 ze dne 23.8.2022
  • Martin Macák, pověření čj. SPU 306194/2022 ze dne 23.8.2022
  • Pavel Spirov, pověření čj. SPU 306210/2022 ze dne 23.8.2022
  • Raian Gailani, pověření čj. SPU 306222/2022 ze dne 23.8.2022

Vznikne-li vlastníkovi nebo oprávněnému uživateli pozemku újma na jejich majetku v důsledku výkonu činnosti prováděné pro účely pozemkových úprav, mají právo na náhradu této újmy v penězích. Právo na náhradu majetkové újmy musí být uplatněno, jde-li o porosty, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího vzniku, v ostatních případech do 1 roku ode dne jejího vzniku, jinak právo zaniká.

Ing. Zdeněk Jahn, CSc., vedoucí Pobočky Nymburk, Státní pozemkový úřad

Přílohy