Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kutná Hora (dále jen „pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), oznamuje, že v rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vinaře a částech kat. území Lovčice, Bousov, Žleby a Vrdy probíhá šetření a zaměřování průběhu vlastnických hranic pozemků v lesních porostech.

Zveme Vás na šetření, zaměřování a odsouhlasení vlastnických hranic v lesních porostech.

Při zaměřování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech za Vás může jednat i osoba, které vystavíte plnou moc. K ověření Vaší totožnosti nebo totožnosti Vašeho zmocněnce je třeba předložit občanský průkaz.

Žádáme Vás, abyste se Vy nebo Vámi pověřený zástupce zúčastnil shora uvedené akce, která se uskuteční v pondělí 31.5.2021 se srazem v 9:00 ve Vinařích – místo srazu je zobrazeno na přiložené mapce, na které jsou dále vyznačeny hranice pozemků, které se budou šetřit.

Vyšetřená hranice lesních pozemků bude podkladem pro návrh nového uspořádání pozemků.

Neúčast pozvaných není na překážku využití získaných výsledků.

V případě dotazů kontaktujte níže uvedeného pracovníka zhotovitele návrhu KoPÚ Vinaře:

GAP Pardubice, s. r. o. Pražská 135, 53006 Pardubice:

  • Ing. Zbyněk Pilař, tel. 603 831 118, e-mail pilar@gappardubice.cz
  • Jiří Borovička, tel. 777 312 619, e-mail borovicka@gappardubice

Upozorňujeme pozvané, že na akci budou dodržována hygienická opatření v souvislosti s epidemií COVID-19.

V řízení o komplexních pozemkových úpravách, které bylo zahájeno dne 29.6.2019, nemohlo být dosud z důvodu platných vládních nařízení souvisejících s epidemií COVID-19, konáno úvodní jednání. Aby nedocházelo k nepřiměřeným a zbytečným časovým prodlevám v řízení o pozemkových úpravách, bude šetření hranic předcházet konání úvodního jednání. Úvodní jednání bude svoláno ihned, jakmile to umožní rozvolnění aktuálně platných vládních opatření.

Případné námitky a připomínky vznesené dotčenými vlastníky při šetření hranic bude možné projednat přímo na místě nebo se zástupcem zhotovitele dle výše uvedených kontaktů nejpozději do 9.6.2021.

Uvedeným postupem nedochází k zásahu do vlastnických práv, a tedy majetková práva nejsou šetřením hranic dotčena.

Ing. Mariana Poborská, vedoucí Pobočky Kutná Hora, Státní pozemkový úřad

Přílohy