Pozvánka ke zjišťování průběhu hranic pozemků - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Vinaře a částech kat. území Vrdy, Lovčice, Bousov a Žleby.

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kutná Hora (dále jen „pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 19 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), oznamuje, že v rámci řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Vinaře a částech kat. území Vrdy, Lovčice, Bousov a Žleby (dále jen „KoPÚ“) bude probíhat zjišťování (šetření) průběhu hranic pozemků (dále jen „zjišťování hranic“).

Zjišťování hranic bude prováděno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona, vyhlášky č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. Zjišťování hranic se provádí především na obvodu KoPÚ (hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky, hranice zastavěné nebo zastavitelné části obce, silnice, vodní toky apod.) a u pozemků zahrnutých do obvodu KoPÚ, které nevyžadují řešení ve smyslu ust. § 2 zákona, ale je u nich třeba obnovit soubor geodetických informací. Podkladem pro zjišťování hranic je dle ust. § 49 katastrální vyhlášky dosavadní katastrální operát a operáty dřívějších pozemkových evidencí. Při zjišťování hranic se vyšetřuje skutečný průběh hranice v terénu, který se porovnává s jejím zobrazením v těchto mapových operátech.

Zjišťování hranic pro účely pozemkových úprav bude provedeno v souladu s ust. § 9 odst. 5 zákona komisí složenou z pracovníků pobočky, Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Kutná Hora, Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrálního pracoviště Chrudim, zpracovatele návrhu KoPÚ a zástupce obce Vinaře. Předseda a členové komise jsou jmenováni dle ust. § 9 odst. 5 zákona vedoucím pobočky.

Osoby písemně pověřené pobočkou dle ust. § 6 odst. 9 zákona mají oprávnění vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na pozemky a vykonávat činnosti vyplývající ze zákona v rozsahu nezbytně nutném, nestanoví-li zvláštní předpis jinak. O výsledku zjišťování hranic sepíše komise protokol.

Žádáme Vás tímto, o účast na zjišťování hranic, které proběhne ve dnech 11. a 12. srpna 2021. Časy zahájení šetření, místa srazů účastníků šetření a šetřené hranice jsou zakresleny v grafické příloze. K účasti při zjišťování hranic můžete zplnomocnit svého zástupce.

Kromě zjišťování hranic v terénu budou ověřovány i popisné informace katastrálního operátu (např. jméno příp. název vlastníka, adresa pobytu nebo sídla, datum narození /rodné číslo/ fyzické osoby, identifikační sídlo právnické osoby), proto s sebou vezměte průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a doklady vztahující se k nemovitostem ve Vašem vlastnictví (nabývací listiny, geometrické plány apod.).

V této souvislosti Vás upozorňujeme na povinnosti vlastníků a jiných oprávněných dané ust. § 37 katastrálního zákona, a to zejména zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu, v případě pozemkových úprav pobočky, jednání nebo na toto jednání vyslat svého zplnomocněného zástupce, ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku, a předložit listinu, která změnu dokládá a dále na povinnost označit trvalým způsobem (ust. § 91 katastrální vyhlášky) a na vlastní náklad nesporné hranice svých pozemků (ust. § 37 odst. 1 písm. b) katastrálního zákona). Pokud vlastníci nemohou vyznačit v terénu předepsaným způsobem hranice svých pozemků ani jejich úseky, protože jsou hranice neznatelné, nebudou tyto hranice předmětem zaměření a budou do obnoveného katastrálního operátu doplněny podle dosavadního zobrazení v katastrální mapě, popřípadě podle zobrazení v operátu dřívějších pozemkových evidencí.

Současně vyzýváme vlastníky pozemků sloučených do větších celků, aby v zájmu správného doplnění hranic do katastru nemovitostí upozornili komisi na zachované úseky hranic pozemků, popř. na zachované hraniční znaky, o nichž vědí, jinak jsou podle rozhodnutí předsedy komise účastníky zjišťování hranic jen v rozsahu vlastnické hranice existující v terénu.

Nepřítomnost pozvaného vlastníka a jiného oprávněného ani jejich zástupce při zjišťování hranic není dle ust. § 42 odst. 6 katastrálního zákona na překážku využití výsledků zjišťování hranic k vyhotovení nových souborů geodetických a popisných informací. Ve Vašem vlastním zájmu Vás však žádáme o účast na této akci.

V případě dotazů je možné kontaktovat také zpracovatele návrhu KoPÚ – firma GAP Pardubice s. r. o., Ing. Zbyněk Pilař, tel. 603831118.

Pozvánka bude vyvěšena na úředních deskách obcí Vinaře, Žleby, Vrdy a na úřední desce Státního pozemkového úřadu od 19.7.2021 do 12.8.2021.

S pozdravem Ing. Mariana Poborská, vedoucí Pobočky Kutná Hora, Státní pozemkový úřad