Program:

 1. Rozpočtové opatření č. 5/2022
 2. Rozpočtové opatření č. 1/2023
 3. Komplexní pozemkové úpravy Vinaře
 4. Inventura za rok 2022
 5. Závěrečný účet obce za rok 2022
 6. Účetní závěrka obce za rok 2022
 7. Výroční zpráva za rok 2022
 8. Výběr zhotovitele fasády obecního úřadu
 9. Žádost o dotaci, finanční příspěvek pro Vinařský hrozen, z. s.
 10. Žádost o dotaci, finanční příspěvek pro Šipkařský klub (Hospůdka na Vinici)
 11. Žádost o dotaci, finanční příspěvek pro Klub deskových her
 12. Aktualizace strategického plánu rozvoje obce Vinaře na období 2019-2029
 13. Investiční záměr a administrace dotace pro rekonstrukci objektu čp. 45 (bývalá škola)
 14. Investiční záměr a administrace dotace pro demolici objektů čp. 95 a 97, následné využití revitalizovaného území, podání žádosti o dotaci na demolici
 15. Různé - Elektronická úřední deska, Veřejné osvětlení

Zápis č. 1/ 2023 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 27.2.2023 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 17:00 hodin a skončeno ve 19:45 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Vladan Habarta, Markéta Veselková, Radka Ksandrová, Radka Humlová, Bc. Kateřina Pavlasová, Ing. arch. Ing. Karel Kadeřábek

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zapisovatelem zápisu byl navržen a schválen Josef Brom a ověřovatelkami zápisu byly navrženy a schváleny Karel Kadeřábek a Markéta Veselková. Starosta sdělil, že zápis č. 9/2022 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány žádné námitky, zápis je schválen.

Usnesení č. 1/1-2023
ZO schvaluje předložený program.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Průběh jednání:

k bodu 1:

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením č. 5/2022 (příloha č. 2), které na něho delegovalo zastupitelstvo obce v roce 2022.

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2022.

k bodu 2:

Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 1/2023 (příloha č. 3)

Usnesení č. 2/1-2023
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2023.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 3:

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s poslední úpravou plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Vinaře (příloha č. 4). Dále prezentoval nabídku Ječmínkových sadů na směnu pozemků v rámci pozemkových úprav tak, že obec obdrží náhradou stejnou výměru za parcelu č. 1077 v k. ú. Vinaře. Současná cesta zůstane zachována jako soukromá.

ZO bere informace ohledně komplexních pozemkových úprav na vědomí.

Starosta obce informoval zastupitelstvo, že na příštím zasedání se bude projednávat plán společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Starkoč.

ZO bere informace ohledně komplexních pozemkových úprav na vědomí.

k bodu 4:

Předsedkyně inventarizační komiseBc. Kateřina Pavlasová přednesla zprávu o průběhu inventarizace obecního majetku za rok 2022 (příloha č. 5), která probíhala od 1. 1. 2023 do 31. 1. 2023.

ZO bere zprávu o průběhu inventarizace majetku obce za rok 2022 na vědomí.

Předsedkyně inventarizační komise seznámila přítomné s návrhem na vyřazení majetku z evidence, který je součástí inventarizační zprávy. Všechny vyřazované předměty jsou nefunkční. ZO projednalo a schvaluje vyřazení označeného majetku z evidence.

Usnesení č. 3/1-2023
ZO schvaluje vyřazení označených předmětů z majetkové z evidence.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 5:

Zastupitelstvo projednalo celoroční hospodaření obce Vinaře a závěrečný účet obce Vinaře za rok 2022 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vinaře za rok 2022 (příloha č. 6).

Usnesení č. 4/1-2023
ZO vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce Vinaře a schvaluje závěrečný účet obce Vinaře za rok 2022 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vinaře za rok 2022 s výhradou a přijalo nápravná opatření.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 6:

Zastupitelstvo projednalo účetní závěrku včetně výsledku přezkoumání hospodaření obce za účetní období 2022 (příloha č. 7).

Usnesení č. 5/1-2023
ZO schvaluje účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce za účetní období 2022 sestavenou ke dni 31. 12. 2022.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 7:

Starosta seznámil zastupitelstvo obce s výroční zprávou dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2022 (příloha č. 8).

Usnesení č. 6/1-2023
ZO schvaluje výroční zprávu.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 8:

Zastupitelstvo obce projednalo nabídky dodavatelů (příloha č. 9) na realizaci rekonstrukce fasády obecního úřadu. Bednář Lubomír, IČO 01640763. Čurda Tomáš, IČO 75353644. Hejnastav s.r.o., IČO 01416952. Zastupitelstvo obce vyhodnotilo cenové nabídky jako vysoké a doporučilo poptat více firem.

Usnesení č. 7/1-2023
ZO nevybralo žádnou nabídku na realizaci rekonstrukce fasády obecního úřadu čp. 44 a odsouhlasilo provést nové poptávkové řízení.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 9:

Starosta obce přečetl žádost o příspěvek na činnost spolku Vinařský hrozen, z. s. ve výši 10.000,- Kč na rok 2023 (příloha č. 10). Radka Ksandrová oznámila svůj střet zájmů.

Usnesení č. 8/1-2023
ZO schvaluje příspěvek ve výši 10.000,- Kč na činnost spolku Vinařský hrozen, z. s. na rok 2023 a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1 (Ksandrová)

k bodu 10:

Starosta obce přečetl žádost o příspěvek na činnostŠipkařského klubu (Hospůdka na Vinici)ve výši 7.000,- Kč na rok 2023 (příloha č. 11). Karel Kadeřábek oznámil svůj střet zájmů.

Usnesení č. 9/1-2023
ZO schvaluje příspěvek ve výši 7.000,- Kč na činnost Šipkařského klubu (Hospůdka na Vinici) na rok 2023 a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1 (Kadeřábek)

k bodu 11:

Starosta obce přečetl žádost o příspěvek na činnost „Klubu deskových her“ve výši 3.000,- Kč na rok 2023 (příloha č. 12). Karel Kadeřábek oznámil svůj střet zájmů.

Usnesení č. 10/1-2023
ZO schvaluje příspěvek ve výši 3.000,- Kč na činnost „Klubu deskových her“ na rok 2023 a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1 (Kadeřábek)

k bodu 12:

Zastupitelstvo obce projednalo aktualizaci Strategického plánu rozvoje obce Vinaře na období 2019–2029 (příloha č. 13).

Usnesení č. 11/1-2023
ZO schvaluje aktualizovaný Strategický plán rozvoje obce Vinaře na období 2019–2029.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 13:

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s investičním záměrem na rekonstrukci budovy čp. 45 (bývalé školy) ve Vinařích (příloha č. 14). Na původní záměr vybudovat obecní byty v prvním patře se nepodařilo přes dotační titul zajistit finanční prostředky. Novou možností je přestěhovat obecní úřad to této budovy a tím vyřešit nedostatečné prostory úřadu.

Usnesení č. 12/1-2023
ZO schvaluje využít budovu čp. 45 pro nový obecní úřad.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Zastupitelka Radka Humlová se po projednání tohoto bodu omluvila z dalšího jednání zastupitelstva. Následující jednání pokračuje v počtu šesti členů zastupitelstva.

k bodu 14:

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s projektem následného využití revitalizovaného území po demolici objektů č.p. 95 a č.p. 97 v obci Vinaře (příloha č. 15).

Usnesení č. 13/1-2023
ZO schvaluje „Projekt následného využití revitalizovaného území v obci Vinaře, kde nově vznikne velké sběrné místo v obci Vinaře“, zpracovaný Ing. arch. Janem Kabelkou. Projekt bude realizován po uskutečnění projektu „Demolice objektu č.p. 95 a č.p. 97 v obci Vinaře“.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s postupem celé realizace a požádal o odsouhlasení podání žádosti o dotaci na MMR.

Usnesení č. 14/1-2023
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR v rámci programu 117D08 – Podpora revitalizace území 2023, podprogramu 117D081 - Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách, dotační titul DT2 - Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na území ČR vyjma krajů uvedených v DT1, pro projekt „Demolice objektu č.p. 95 a č.p. 97 v obci Vinaře“.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce projednalo nabídku (příloha č. 16) firmy TNT Consulting, s. r. o., IČ 25528114 na vypracování investičního záměru, podání žádosti o dotaci včetně výběrového řízení a následnou administraci dotace.

Usnesení č. 15/1-2023
ZO souhlasí s cenovou nabídkou a pověřuje starostu podpisem příkazní smlouvy s firmou TNT Consulting, s.r.o. , IČ 25528114
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 14:

 • Starosta informoval o instalaci elektronické úřední desky, která plně nahrazuje současný způsob vyvěšování. Vyvěšování v papírové podobě je od 1. 3. 2023 jen informativní.
 • Starosta seznámil s pracovní verzí projektové dokumentace na veřejné osvětlení na Vinici.
 • Dne 1 .4. 2023 se uskuteční celostátní akce „Ukliďme Česko“, do které se zapojí i naše obec. Hlavním organizátorem akce je Radka Ksandrová (Vinařský hrozen).
 • Starosta seznámil s přehledem grantových programů nadace ČEZ.

Ve Vinařích 4. 3. 2023

Josef Brom, starosta obce

Autor: Webmaster