Zápis a usnesení ZO č. 8/2023

● OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ● Příspěvek TP ● Smlouva o spolupráci ... při zajištění dopravní obslužnosti na území ORP Čáslav ● Plán inventur pro rok 2023 ● Rozpočtové opatření č. 5 ● Rozpočtové opatření č. 6 ● Vybudování velkého sběrného místa na Vinici ● Hřiště na Vinici – žádost o dotaci ● Plán společných zařízení pro KoPÚ Starkoč - aktualizovaný ● Kronika za rok 2022 ● Záměr obce č. 31 ● Záměr obce č. 90 ● Záměr obce č. 166 ● Darovací smlouva Taxík Maxík ● Koupě pozemku ● Různé

Zápis a usnesení ZO č. 7/2023

● Rozpočet na rok 2024 ● Hřiště na Vinici ● Oprava autobusové zastávky ve Vinařích ● Změna katastrální hranice v návaznosti na KoPÚ Starkoč ● Prodej výsuvného žebříku ● Obecně závazná vyhláška obce Vinaře, kterou se vydává požární řád obce ● Kalkulace cen pro stočné 2024 od VHS Benešov ● Demolice objektu čp. 95 a čp. 97 na Vinici ● Smlouva o zřízení věcného břemene ČEZ IV-12-6029809 ● Kalkulace cen pro svoz odpadů 2024 od AVE CZ ● Různé

Zápis a usnesení ZO č. 6/2023

● Rozpočtové opatření č. 4/2023 ● Podání dotace na zpracování ÚP v jednotném standardu ● Územní plán Vinaře – pořízení změny č. 2 zkráceným postupem a návrh obsahu změny ● ÚP jmenování zastupitele ● Výběr projektanta pro pytvoření územního plánu ● Různé

Zápis a usnesení ZO č. 5/2023

● Složení slibu člena zastupitelstva ● Plán společných zařízení pro komplexní pozemkové úpravy Vinaře. ● Záměr obce č. 19/2 směnit historicky připlocené pozemky ● Záměr obce č. 120 prodat historicky připlocené pozemky ● Záměr obce č. 16 směnit/prodat historicky připlocený pozemek ● Záměr obce č. 34 prodat historicky připlocený pozemek ● Změna na katastru nemovitostí č. 95 - oddělení pozemků pod komunikací ● Smlouva o zřízení služebnosti a vypořádání vlastnictví č. 49 ● Kupní smlouva č. 49 ● Kupní smlouva č. 93 ● Směnná smlouva č. 100 ● Záměr obce č. 32 prodat historicky připlocený pozemek ● Záměr obce č. 33 prodat historicky připlocený pozemek ● Záměr obce č. 18 směnit pozemek ● Oprava komunikací ● Nákup materiálu na oplocení ● Projekt na sběrné místo ● Žádost o zaplocení vinohradu ● Malba na zeď obecního úřadu ● Žádost o dotaci, finanční příspěvek pro Okrašlovací spolek Vinařský z. s. ● Žádost o umístění dočasné stavby ● Různé

Zápis a usnesení ZO č. 4/2023

● Závěrečný účet + zpráva o přezkoumání – Mikroregion Čáslavsko ● Smlouva o členském příspěvku 2023 - Lípa pro venkov z. s. ● Ceník poskytovaných služeb a pronájem hřbitovních míst na veřejném pohřebišti ● Rozpočtové opatření č. 3/2023 ● Analýza odpadového hospodářství ● Dopravní obslužnost ● Oprava kanalizačních vpustí ● Různé

Zápis a usnesení ZO č. 3/2023

● Plán společných zařízení pro KoPÚ Starkoč ● Rozpočtové opatření č. 2/2023 ● Výběr barevného provedení fasády OU ● Informace o odpadech za rok 2022, čipování popelnic 2023 - AVE ● Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru ... EKO-KOM ● Smlouva o pověření (zmocnění) společnosti AVE ● Dodatek č. 1 ke smlouvě o umístění zařízení č. 2017022811 - Tlapnet ● MMR veřejné budovy – podklady k žádosti o dotaci, budova čp. 45 (škola) ● Žádost na vyhotovení pamětní desky ● Výkup pozemku č. 83 ● Zpřesnění hranice č. 16 ● Záměr obce směnit části pozemku v návaznosti na komunikaci č. 1054/1 ● Výkup pozemku č. 15 ● Záměr obce směnit část pozemku z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení č. 12. ● Výkup pozemku č. 140 ● Záměr obce prodat část pozemku z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení č. 94 ● Různé - zrcadlo, oprava komunikace, hřbitov, pálení čarodějnic, vítání občánků.

Zápis a usnesení ZO č. 2/2023

● Darovací smlouva – Středočeský kraj ● Kupní smlouva č. 171 ● Výběr zhotovitele fasády obecního úřadu ● Žádost o směnu a prodej části pozemku v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení č. 78

Zápis a usnesení ZO č. 1/2023

● Rozpočtové opatření č. 5/2022 ● Rozpočtové opatření č. 1/2023 ● Komplexní pozemkové úpravy Vinaře ● Inventura za rok 2022 ● Závěrečný účet obce za rok 2022 ● Účetní závěrka obce za rok 2022 ● Výroční zpráva za rok 2022 ● Výběr zhotovitele fasády obecního úřadu ● Žádost o dotaci, finanční příspěvek pro Vinařský hrozen, z. s. ● Žádost o dotaci, finanční příspěvek pro Šipkařský klub (Hospůdka na Vinici) ● Žádost o dotaci, finanční příspěvek pro Klub deskových her ● Aktualizace strategického plánu rozvoje obce Vinaře na období 2019-2029 ● Investiční záměr a administrace dotace pro rekonstrukci objektu čp. 45 (bývalá škola) ● Investiční záměr a administrace dotace pro demolici objektů čp. 95 a 97 + následné využití revitalizovaného území + podání žádosti o dotaci na demolici ● Různé - elektronická úřední deska, veřejné osvětlení ...

Autor: Webmaster