Program:

  1. Rozpočtové opatření č. 1
  2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. 12385/IV-12-6029809 pro ČEZ
  3. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-6027585/VB/2 pro ČEZ
  4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IE-12-6009273/001 pro ČEZ
  5. Komplexní pozemkové úpravy Vinaře
  6. Smlouva o členském příspěvku na financování činností spolku Lípa pro venkov z. s.
  7. Různé


Zápis č. 2/2022 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 13. 4. 2022 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 20:10 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Lenka Hypešová, Dagmar Kovandová, Radka Ksandrová
Omluveni: Radka Humlová

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zapisovatelem zápisu byl navržen a schválen Josef Brom a ověřovatelkami zápisu byly navrženy a schváleny Lenka Hypešová a Dagmar Kovandová. Starosta sdělil, že zápis č. 1/2022 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyla podána námitka, zápis je schválen.

Starosta obce požádal o přidání bodů č. 6Smlouva o členském příspěvku na financování činností spolku Lípa pro venkov z. s. do programu jednání.

Usnesení č. 1/2-2022
ZO schvaluje přidání bodu číslo 6. do programu jednání zastupitelstva.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 2/2-2022
ZO schvaluje předložený program.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0


Průběh jednání:

k bodu 1:
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 1/2022 (příloha č. 2).

Usnesení č. 3/2-2022
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 2:
Starosta seznámil ZO se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodou o umístění stavby č. 12385/IV-12-6029809 v k. ú. Vinaře, parc. č. 1054/1, s firmou ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035 (příloha č. 3).

Usnesení č. 4/2-2022
ZO schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. 12385/IV-12-6029809 s firmou ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 3:
Starosta seznámil ZO se smlouvou o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV‑12‑6027585/VB/2 v k. ú. Vinaře, parc. č. 1054/5, s firmou ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035. Rozsah věcného břemene je zakreslen na PGP-266/2022-205 (příloha č. 4).

Usnesení č. 5/2-2022
ZO schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV‑12‑6027585/VB/2 s firmou ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 4:
Starosta seznámil ZO se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodou o umístění stavby č. IE-12-6009273/001 v k. ú. Vinaře s firmou ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035 (příloha č. 5). Věcné břemeno vznikne z důvodu rekonstrukce stávajícího vedení nízkého napětí v obci Vinice, kde bude stávající vrchní vedení demontováno a nahrazeno novým zemním vedením. Nemovitosti dotčené věcným břemenem činí 736 m2.

Usnesení č. 6/2-2022
ZO schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-6009273/001 s firmou ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 5:
Starosta obce seznámil ZO s usnesením Státního pozemkového úřadu, Pobočka Kutná Hora, o postoupení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Vinaře, spis. zn. 2RP10989/2018 Krajskému pozemkovému úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu, Pobočce Nymburk (příloha č. 6).

Pobočka Kutná Hora zahájila dne 29. 6. 2019 na základě žádosti vlastníků nadpoloviční výměry zemědělské půdy v dotčeném katastrálním území řízení ve věci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vinaře a částech sousedních katastrálních území Lovčice, Bousov, Lipovec, Žleby a Vrdy.

Dne 12. 1. 2021 byla na základě zadávacího řízení uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem návrhu KoPÚ Vinaře, kterým je společnost GAP Pardubice s. r. o., IČ 60934875. Dosud byly ukončeny etapy 6.2.1. Revize a doplnění bodového pole a 6.2.2. Podrobné měření polohopisu a zaměření vlastnických hranic řešených pozemků s porosty. Nyní probíhá etapa 6.2.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a hranic pozemků neřešených. V současné době nemá Pobočka Kutná Hora dostatečnou kapacitu, aby v plném rozsahu zajistila veškeré činnosti spojené s výše uvedeným řízením, a požádala proto Pobočku Nymburk o souhlas s postoupením věci KoPÚ Vinaře. S postoupením věci vyslovila Pobočka Nymburk souhlas dne 7. 9. 2021 s požadavkem na předáni věci po ukončené etapě.

ZO bere zprávu o usnesení Státního pozemkového úřadu na vědomí.

k bodu 6:
Starosta obce seznámil ZO se smlouvou o členském příspěvku v celkové částce 3560,- Kč pro Lípa pro venkov z. s. (příloha č. 7).

Usnesení č. 7/2-2022
ZO schvaluje smlouvu o členském příspěvku na financování činností spolku Lípa pro venkov z. s. a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 7 - různé:
- Starosta informoval o termínu 30. května 2022 pro svoz objemného a nebezpečného odpadu, který byl potvrzen firmou AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.


Ve Vinařích 19. 4. 2022

Josef Brom, starosta obce

Autor: Webmaster