Zápis a usnesení ZO č. 9/2022

● Rozpočtový výhled 2024-2025 ● Rozpočtové opatření č. 4/2022 ● Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 3/2019, o místním poplatku ze psů ● Dodatek ke smlouvě AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. ● OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ● Příspěvek TP ● Smlouva na dopravní obslužnost pro rok 2023 ● Smlouva pro zakázku „Elektronická úřední deska“ ● Různé

Zápis a usnesení ZO č. 8/2022

● Složení slibu člena zastupitelstva obce ● Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby SoBS VB 45743/IV-12-6031668 ● Rozpočet pro rok 2023 ● Plán inventur a jmenování inventarizační komise pro rok 2022 ● VHS Benešov – Kalkulace cen pro stočné 2023 ● AVE – navýšení cen pro rok 2023 ● Digitální úřední deska ● Různé

Zápis a usnesení ZO č. 7/2022

● Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni ● Určení způsobu volby starosty a místostarosty ● Volba starosty ● Volba místostarosty ● Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru ● Volba předsedy finančního výboru ● Volba předsedy kontrolního výboru ● Volba členů finančního výboru ● Volba členů kontrolního výboru ● Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí ● Schválení jednacího řádu ● Souhrnné usnesení z ustavujícího zastupitelstva obce Vinaře ● Různé

Zápis a usnesení ZO č. 6/2022

● Žádost o zaplocení obecního pozemku u vinohradu ● Bezúplatný převod pozemku do vlastnictví obce Vinaře ● Dohoda o úhradě provozních nákladů na el. energii na ČOV ● Nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje ● Programové vybavení GINIIS Express AQL ● Digitální technická mapa a registrace do Verifikačního registru DMVS ● Výběr dodavatele projektové dokumentace na veřejné osvětlení Vinaře ● Kronika obce za rok 2021 ● Žádost č. 12 o prodej (směnu) části pozemku v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení ● Žádost č. 24 o prodej (směnu) části pozemku v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení ● Žádost č. 49 o prodej (směnu) části pozemku v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení ● Žádost č. 78 o prodej (směnu) části pozemku v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení ● Žádost č. 93 o prodej (směnu) části pozemku v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení ● Žádost č. 94 o prodej (směnu) části pozemku v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení ● Žádost č. 100 o prodej (směnu) části pozemku v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení ● Žádost č. 136 o prodej (směnu) části pozemku v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení ● Žádost č. 171 o prodej (směnu) části pozemku v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení ● Rozpočtové opatření č. 3/2022 ● Různé

Zápis a usnesení ZO č. 5/2022

● Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/SKO/6843/2022-SKOM ● Smlouva o dílo – sportoviště u obce Vinaře ● Smlouva o dílo – posezení a parčík u obce Vinice ● Usnesení o opatrovnictví v rámci KoPú ● Rozpočtové opatření č.2/2022 ● Různé

Zápis a usnesení ZO č. 4/2022

● Studie pro akci, výběr nabídky – sportoviště u obce Vinaře ● Studie pro akci, výběr nabídky – posezení a parčík u obce Vinice ● Žádost na zalesnění pozemku ● Zrušovací vyhláška ● OZV o nočním klidu ● OZV o systému nakládání s odpady ● Nařízení obce – zákaz podomního prodeje ● Různé

Zápis a usnesení ZO č. 3/2022

● Závěrečný účet obce za rok 2021 ● Účetní závěrka obce za rok 2021 ● Škola Vinaře čp. 45 – rekonstrukce ● Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby pro ČEZ (el. do země Vinaře) ● Komplexní pozemkové úpravy Vinaře ● Smlouva o dílo - malba ● Aktualizace ceny stočného v lokalitě Vinaře-Vinice pro rok 2022 ● OZV obce Vinaře, kterou se mění OZV č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodaření ● Příspěvek TP ● Prořezané stromy ● Výběr projektanta na vypracování PD na obnovu veřejného osvětlení Vinice ● Závěrečný účet Mikroregionu Čáslavsko za rok 2021 ● Dodatek č. 2 ke smlouvě o zřízení pověřence ● Schválení počtu členů zastupitelstva v novém volebním období ● Různé

Zápis a usnesení ZO č. 2/2022

● Rozpočtové opatření č. 1 ● Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. 12385/IV-12-6029809 pro ČEZ ● Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-6027585/VB/2 pro ČEZ ● Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IE-12-6009273/001 pro ČEZ ● Komplexní pozemkové úpravy Vinaře ● Smlouva o členském příspěvku na financování činností spolku Lípa pro venkov z. s. ● Různé

Zápis a usnesení ZO č. 1/2022

● Inventura za rok 2021 ● Výroční zpráva za rok 2021 ● Kronika obce 2020 ● Dohoda o provedení práce – pokladní obce ● Memorandum o spolupráci – nakládání s odpady ● Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby pro ČEZ ● Škola Vinaře čp. 45 – rekonstrukce ● Žádost o dotaci, finanční příspěvek pro Vinařský hrozen, z. s. ● Žádost o dotaci, finanční příspěvek pro Šipkařský klub (Hospůdka na Vinici) ● Žádost o dotaci, finanční příspěvek pro Klub deskových her ● Různé

Autor: Webmaster