Program:

  1. Darovací smlouva – Středočeský kraj
  2. Kupní smlouva č. 171
  3. Výběr zhotovitele fasády obecního úřadu
  4. Žádost o směnu a prodej části pozemku v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení č. 78

Zápis č. 2/ 2023 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 24.3.2023 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 17:00 hodin a skončeno ve 19:30 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Vladan Habarta, Markéta Veselková, Radka Ksandrová, Radka Humlová, Bc. Kateřina Pavlasová, Ing. arch. Ing. Karel Kadeřábek

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zapisovatelem zápisu byl navržen a schválen Josef Brom a ověřovatelkami zápisu byly navrženy a schváleny Karel Kadeřábek a Markéta Veselková. Starosta sdělil, že zápis č. 1/2023 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány žádné námitky, zápis je schválen.

Usnesení č. 1/2-2023
ZO schvaluje předložený program.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0


Průběh jednání:

k bodu 1:

Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s darovací smlouvou se Středočeským krajem, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (příloha č. 2). Středočeský kraj je výlučným a neomezeným vlastníkem pozemku podíl id. 1/44 p.č. 794/19 v k.ú. Vinaře o výměře 1 578 m2, orná půda. Předmětem daru je výše uvedený pozemek.

Usnesení č. 2/2-2023
ZO schvalujedarovací smlouvou na pozemek p.č. 794/19 v k.ú. Vinaře a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 2:

Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s kupní smlouvu s XXX XXX, Vinaře XXX, 286 01 Vinaře (příloha č. 3). Obec Vinaře je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 1081/4 o výměře 56 m2 – ostatní plocha, zaps. na LV č. 10001 pro k.ú. Vinaře. Předmětem převodu vlastnického práva je výše uvedený pozemek.

Usnesení č. 3/2-2023
ZO schvaluje kupní smlouvu o prodeji pozemku parc. č. 1081/4 o výměře 56 m2, ostatní plocha v k.ú. Vinaře, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 3:

Zastupitelstvo obce projednalo nabídky dodavatelů na realizaci rekonstrukce fasády obecního úřadu. Bednář Lubomír, IČO 01640763. Čurda Tomáš, IČO 75353644. Hejnastav s.r.o., IČO 01416952.

Zastupitelstvo obce vyhodnotilo cenové nabídky a vybralo firmu Bednář Lubomír, IČO 01640763 (příloha č. 4).

Usnesení č. 4/2-2023
ZO schvaluje cenovou nabídku firmy Bednář Lubomír, IČO 01640763.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Zastupitelka Radka Humlová opustila jednání zastupitelstva obce v 19:00 hodin. Starosta obce konstatoval, že zastupitelstvo obce je i nadále usnášeníschopné.

k bodu 4:

Zastupitelstvo obce projednalo žádost o směnu a prodej části pozemku v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení u čp. XX, žadatelů XXX a XXX, XXX, 149 00 Praha. Část st. parcely č. 92, o velikosti 54 m2 je v současnosti využívána jako komunikace. Manželé navrhují 3 způsoby různých kombinací směn včetně různých kombinací cen (příloha č. 5). Žadatelé mají zájem získat připlocený obecní pozemek par. č. 1129 o velikosti 18 m2, aby se narovnal skutečný stav.

Usnesení č. 5/2-2023
ZO zamítá navrženou výkupní cenu 2.800 Kč/m2. Cena odhadnutá žadatelem je nepřiměřeně vysoká.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 6/2-2023
ZO schvaluje výměru obecního pozemku par. č. 1129 směnit a rozdílnou výměru st. parcely č. 92 od žadatelů vykoupit za cenu 100 Kč/m2. Náklady na zpracování geometrického plánu, smlouvy a vklad uhradí obec.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Ve Vinařích 24. 3. 2023

Josef Brom, starosta obce

Autor: Webmaster