Program:

 1. Výše nájemného v obecních bytech (podklad k dotaci)
 2. Zrušení usnesení číslo 11B/6-2017 ze dne 15.11.2017
 3. Projednání nabídek k záměru obce směnit pozemky (usnesení č. 6/1-2021)
 4. Liniová výsadba
 5. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1054/5 v k.ú. Vinaře verze A – XXXXX
 6. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1054/5 v k.ú. Vinaře verze B – XXXXX
 7. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1054/5 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení – XXXXX
 8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu IV-12-6027585/1
 9. Různé

Zápis č. 3/2021 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 16. 4. 2021 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 17:30 hodin a skončeno ve 18:55 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Bc. Ivana Nováková, Dagmar Kovandová, Lenka Hypešová, Radka Humlová
Hosté: XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zapisovatelem zápisu byla navržena a schválena Lenka Hypešová a ověřovatelkami zápisu byly navrženy a schváleny Dagmar Kovandová a Bc. Ivana Nováková. Starosta sdělil, že zápis č. 2/2021 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány žádné námitky, zápis je schválen.

Starosta obce požádal o zrušení bodu č. 5 a bodu č. 6 z programu jednání.

 • č. 5 – Kauza javory
 • č. 6 – Zrušení vybraných polních cest

Usnesení č. 1/3-2021
ZO schvaluje zrušení bodu č. 5 a č.6 z programu jednání.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Starosta obce požádal o doplnění programu jednání o bod č. 8 – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvĚ o právu provést stavbu IV-12-6027585/1

Usnesení č. 2/3-2021
ZO schvaluje přidání bodu č. 8 na program jednání.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 3/3-2021
ZO schvaluje předložený program.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0


Průběh jednání:

k bodu 1:
Starosta obce upozornil na skutečnost, že projednaný bod číslo 6 ze dne 27.3.2021 nesplňuje parametry dotace. Na základě tohoto zjištění navrhuje zrušení usnesení číslo 9/2-2021.

Usnesení č. 4/3-2021
ZO ruší usnesení č. 9/2-2021 v plném rozsahu.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Starosta obce požádal o nové projednání bodu s těmito parametry. Způsob stanovení výše nájemného za 1 m2. Stanovení minimální výše nájemného 88,- Kč/m2.
Starosta obce dále upozornil, že v pravidlech o přidělování obecních bytů v čl. VI. bod 2. odst. f) je umožněno cenu ještě navýšit přímo žadatelem, a to takto: „nabídková cena: + 1 bod žadatel se zavazuje hradit nájem o 20 % vyšší, než je zastupitelstvem stanovená cena (+ 1 bod za každých 20 % navíc; max. 100 % navíc) ".

Usnesení č. 5/3-2021
ZO schvaluje způsob stanovení ceny nájemného za 1 m2 užitné plochy bytu, a to v základní výši 88,- Kč/1 m2.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 2:
Starosta obce navrhl zrušit usnesení č. 11 B/6 ze dne 15.11.2017 týkající se záměru obce směnit pozemky parc. č. 658/1, 658/3, 658/4 v majetku obce s pozemkem parc. č. 345/1 v k.ú. Vinaře, neboť směna se nakonec neuskutečnila.

Usnesení č. 6/3-2021
ZO ruší usnesení č. 11 B/6 ze dne 15.11.2017.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 3:
Starosta obce informoval o záměru obce směnit pozemky parc. č. 658/1, 658/3 a 658/4. Záměr byl zveřejněn na úřední desce po dobu 30 dní. V tomto časovém úseku obec obdržela 4 nabídky od různých subjektů.

 • XXXXX, bytem XXXXX - nabízí pozemek parc. č. 794/90 o výměře 5561 m2 v k.ú. Vinaře (příloha č. 2)
 • REAL-SKP, a.s., Třibřichy 47, 537 01 Chrudim, IČO: 27488730 – nabízí pozemky parc. č. 106, 502, 852 v k.ú. Vinaře o celkové výměře 10.826 m2 (příloha č. 3)
 • Ječmínkovy sady, s.r.o., Vinaře 110, IČO: 04884442 – nabízí pozemky parc. č. 191 a 192 v k.ú. Vinaře o výměře 6.485 m2 (příloha č. 4)
 • XXXXX, XXXXX – nabízí pozemky parc. č. 195 a 128 v k.ú. Vinaře o výměře 5.607 m2 (příloha č. 5)

Místostarostka Bc. Nováková navrhla využít nejvýhodnější nabídku, co se týče výměry pozemků – nabídku firmy REAL-SKP, a.s. (jedná se pozemek par. č. 106 o výměře 2453 m2 v lokalitě Nad Čihadlem, směr Lovčice, pozemek parc. č. 502 o výměře 5363 m2 v lokalitě V Šífech a pozemek parc. č. 852 o výměře 3010 m2 v lokalitě Šmolcov, za náhonem u řeky Doubravy).

Usnesení č. 7/3-2021
ZO neschvaluje nabídku firmy REAL-SKP, a.s. IČO: 27488730.

Hlasování: pro: 1 (Bc. Nováková) proti: 4 zdržel se: 0

Místostarostka Bc. Nováková seznámila s nabídkou XXXXX (jedná se o pozemek parc. č. 195 o výměře 4273 m2 v lokalitě Za Hájem, směr Lovčice a pozemek parc. č. 128 o výměře 1334 m2 v lokalitě Nad Čihadlem, směr Lovčice.)
Starosta obce nechal o nabídce hlasovat.

Usnesení č. 8/3-2021
ZO neschvaluje nabídku XXXXX.

Hlasování: pro: 1 (Bc. Nováková) proti: 4 zdržel se: 0

Místostarostka Bc. Nováková seznámila s nabídkou firmy Ječmínkovy sady, s.r.o., IČO: 04884442 ( jedná se o pozemek 191 o výměře 892 m2 v lokalitě Na Prohybech, pozemek parc. č. 192 o výměře 5593 m2 v lokalitě Za hájem, oba pozemky sousedí s k.ú. Lovčice.)
Starosta obce nechal o nabídce hlasovat.

Usnesení č. 9/3-2021
ZO neschvaluje nabídku firmy Ječmínkovy sady, s.r.o., IČO: 04884442.

Hlasování: pro: 1 (Bc. Nováková) proti: 4 zdržel se: 0

Starosta seznámil s nabídkou XXXXX – (jedná se o pozemek par. č. 794/90 o výměře 5561 m2 v lokalitě U Bažantnice. V žádosti uvádí, že na uvedených pozemcích v současné době hospodaří a sousední pozemky vlastní. Dále XXXXX na jednání předložila písemná souhlasná stanoviska s chovem koní téměř všech sousedů (příloha č. 6).

Usnesení č. 10/3-2021
ZO schvaluje nabídku XXXXX a pověřuje starostu vypracováním směnné smlouvy.

Hlasování: pro: 4 proti: 1 (Bc. Nováková) zdržel se: 0

k bodu 4:
Starosta navrhl, aby se obec Vinaře zavázala po dobu probíhajících pozemkových úprav nerealizovat liniovou výsadbu.

Usnesení č. 11/3-2021
ZO zakazuje do skončení komplexních pozemkových úprav na obecních zemědělských pozemcích a podél obecních cest realizaci liniové výsadby stromů.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 5:
Starosta předložil žádost XXXXX o koupi části pozemku z parc. č. 1054/5 v k.ú. Vinaře o výměře cca 6 m2 (příloha č. 7) – tato část pozemku je v současné době neoprávněně připlocena k domu čp. XXXXX (nachází se zde vybudovaná HUP plynu pro nemovitost čp. XXXXX).
XXXXX navrhuje odkoupit tuto část pozemku za tržní cenu a zároveň, pokud se stane vlastníkem předmětného pozemku, zřídí věcné břemeno pro nemovitost čp. XXXXX.
Starosta obce upozornil, že obdobnou žádost zastupitelstvo projednávalo na svém zasedání v listopadu 2020 a usnesením č. 11/9-2020 žádost zamítlo z důvodu, že se nejedná o historicky připlocený pozemek k jeho nemovitosti čp. XXXXX.
XXXXX vystoupil při jednání zastupitelstva a požádal o odložení projednávání tohoto bodu s ohledem na probíhající soudní spor mezi ním a majiteli nemovitosti čp. XXXXX, a to do ukončení soudního sporu.

Usnesení č. 12/3-2021
ZO odkládá projednání žádosti o prodej části pozemku parc. č. 1054/5 v k. ú. Vinaře o výměře cca 6 m2.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 6:
Starosta předložil žádost XXXXX o koupi části pozemku z parc. č. 1054/5 o výměře cca 19 m2. Jedná se o travnatý pás sousedící s jeho pozemkem (příloha č. 8).
Obdobnou žádost zastupitelstvo projednávalo na svém zasedání v listopadu 2020 a usnesením č. 12/9-2020 žádost zamítlo z důvodu, že se nejedná o historicky připlocený pozemek k jeho nemovitosti čp. XXXXX – absence oplocení.
Zastupitelstvo obce konstatovalo, že obec neprodává obecní pozemky mimo historicky připlocených pozemků.

Usnesení č. 13/3-2021
ZO obce zamítá prodej části pozemku parc. č. 1054/5 v k. ú. Vinaře o výměře cca 19 m2.

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 1 (Bc. Ivana Nováková)

k bodu 7:
Starosta předložil žádost XXXXX na odkoupení historicky připloceného pozemku 1054/5, součástí žádosti je vyhotovený geometrický plán č. 220-104/2020, kde požadovaná parcela je očíslovaná 1054/18 o výměře 12 m2 (příloha č. 9).
Starosta upozornil na usnesení č. 10/9-2020, kdy bude zachovaná původní schválená cena.
Starosta dále upozornil na probíhající soudní spor sousedů a doporučil žádost odložit.
Z následující diskuze vyplynul návrh žádost projednat, protože obec není součástí soudního sporu o tuto část obecního pozemku a vzhledem k tomu, že se prokazatelně jedná o historicky připlocený pozemek k čp. XXXXX, na kterém je vybudován HUP k dotčené nemovitosti.

Usnesení č. 14/3-2021
ZO souhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 1054/5 v k.ú. Vinaře v GP č. 220-04/2020 jako pozemek parc. č. 1054/18 o výměře cca 12 m2 dle specifikace v žádosti a pověřuje starostu vypracováním záměru obce.
Hlasování: pro: 3 proti: 2 (Brom, Bc. Nováková) zdržel se: 0

k bodu 8:
Starosta obce seznámil ZO se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvě o právu provést stavbu IV-12-6027585/1 (IV-12-6027585) v k.ú. Vinaře, parc. č. 1054/5 s firmou ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035 (příloha č. 10).

Usnesení č. 15/3-2021
ZO schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvě o právu provést stavbu IV-12-6027585/1 s firmou ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, a pověřuje starostu obce jejím podpisem.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 9 - různé:
Starosta informoval o aktuální situaci v souvislosti s probíhajícími pozemkovými úpravami. Veškeré dostupné informace jsou zveřejněny na webových stránkách obce v sekci „Obec Vinaře“ – „Pozemkové úpravy“ a uživatelům Mobilního rozhlasu byly rozeslány formou e-mailu a zprávy do mobilní aplikace.


Ve Vinařích dne 21. 4. 2021

Josef Brom, starosta obce

Autor: Webmaster