Zápis a usnesení ZO č. 9/2021

● Rozpočtové opatření č. 5 ● Rozpočtové opatření č. 6 ● Rozpočet pro rok 2022 ● Rozpočtový výhled 2023-2024 ● Plán inventur a jmenování inventarizační komise pro rok 2021 ● Smlouva na dopravní obslužnost pro rok 2022 ● Cesta životem bez bariér – žádost o podporu ● Škola Vinaře čp. 45 – rekonstrukce ● Smlouva o převzetí a upravení kalů z ČOV ● Plán financování obnovy majetku vodohospodářské infrastruktury – kanalizace ● AVE - dodatek č. 19 ke smlouvě TKO ● Různé

Zápis a usnesení ZO č. 8/2021

● AVE – navýšení cen ● Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ● Mobilní rozhlas ● Přefakturace oprav od VHS Benešov ● Kalkulace cen pro stočné 2022 ● VHS Benešov - dodatek č. 3 Smlouvy o zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury obce Vinaře ze dne 27. 9. 2006 ● Škola Vinaře čp. 45 - stavební povolení ● Různé

Zápis a usnesení ZO č. 7/2021

● Rozpočtové opatření č.4 ● Dopravní obslužnosti pro rok 2021 ● Zajištění stravování u voleb ● Hřiště ve Vinařích ● Dětské hřiště na Vinici ● Ceník půjčovného ● Žádost kontrolního výboru ● Různé

Zápis a usnesení ZO č. 6/2021

● Řád veřejného pohřebiště ● Smlouva o nájmu hrobového místa Vinaře ● Ceník poskytovaných služeb a pronájem hřbitovních míst na veřejném pohřebišti ● Smlouva o kopání hrobů, stavbě a otevírání hrobek ● Darovací smlouva – podpora obcím postiženým živelnou pohromou ● Výrobní a skladovací hala, Vinařství Alois Holík ● Přístřešek na Vinici ● Veřejná doprava – standardy dopravní obslužnosti ● Vybudování obecních bytů v obci Vinaře ● Komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) Vinaře ● Kronika 2019 ● Žádost o dotaci, finanční příspěvek pro Vinařský hrozen, z.s. ● Žádost o dotaci, finanční příspěvek pro Šipkařský klub (Hospůdka na Vinici) ● Žádost o dotaci, finanční příspěvek pro Klub deskových her ● Finanční příspěvek na kurz trénování paměti ● MAS Lípa pro venkov, z.s. - smlouva na členský příspěvek 2021 ● Rozpočtové opatření č.3/2021 ● Výpověď pachtovní smlouvy

Zápis a usnesení ZO č. 5/2021

● Závěrečný účet obce za rok 2020 ● Účetní závěrka obce za rok 2020 ● Kupní smlouvy - prodej pozemku ● Kupní smlouva - výkup pozemku ● Rozpočtové opatření č. 2 ● Různé

Zápis a usnesení ZO č. 4/2021

● Změna ve složení zastupitelstva ● Složení slibu nového člena zastupitelstva ● Volba místostarostky obce ● Vyslovení důvěry či nedůvěry starostovi obce na základě jeho vlastní žádosti ● Rozhodnutí o odměně za výkon funkce nového neuvolněného člena zastupitelstva ● Dodatek č. 18 ke smlouvě AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Smlouva o směně pozemků ● Vzorová smlouva o dílo pro „Stavební úpravy obecní budovy čp. 45, přestavba na byty“ Renovace haly ● Různé

Zápis a usnesení ZO č. 3/2021

● Výše nájemného v obecních bytech (podklad k dotaci) ● Zrušení usnesení číslo 11B/6-2017 ze dne 15.11.2017 ● Projednání nabídek k záměru obce směnit pozemky (usnesení č. 6/1-2021) ● Liniová výsadba ● Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1054/5 v k.ú. Vinaře verze A – XXXXX ● Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1054/5 v k.ú. Vinaře verze B – XXXXX ● Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1054/5 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení – XXXXX ● Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvě o právu provést stavbu IV-12-6027585/1 ● Různé

Zápis a usnesení ZO č. 2/2021

● Žádost o podporu provozu „Linky bezpečí“ ● Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR Podání žádosti o dotaci MFČR v rámci výzvy č. 9 k programu 29822 a investičního záměru k projektu (obecní byty) ● Zabezpečení povinné výše spolufinancování (obecní byty) ● Pravidla pro přidělování bytů v majetku obce Vinaře ● Způsob stanovení výše nájemného ● Návrh nájemní smlouvy ● Rozpočtové opatření číslo 1/2021 ● Pronájem 2 místností v budově čp. 45 ● Různé

Zápis a usnesení ZO č. 1/2021

● Výroční zpráva za rok 2020 ● Smlouva o poskytování služby eIDAS ● Rozhodnutí Stř. kraje - doměření poplatku za uložení odpadu 2016, 2018 ● Kronika obce 2019 ● Inventura za rok 2020 ● Žádost o směnu pozemku ● Různé

Autor: Webmaster