Program:

 1. Závěrečný účet obce za rok 2021
 2. Účetní závěrka obce za rok 2021
 3. Škola Vinaře čp. 45 – rekonstrukce
 4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby pro ČEZ (el. do země Vinaře)
 5. Komplexní pozemkové úpravy Vinaře
 6. Smlouva o dílo - malba
 7. Aktualizace ceny stočného v lokalitě Vinaře-Vinice pro rok 2022
 8. OZV obce Vinaře, kterou se mění OZV č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodaření
 9. Příspěvek TP
 10. Prořezané stromy
 11. Výběr projektanta na vypracování PD na obnovu veřejného osvětlení Vinice
 12. Závěrečný účet Mikroregionu Čáslavsko za rok 2021
 13. Dodatek č. 2 ke smlouvě o zřízení pověřence
 14. Schválení počtu členů zastupitelstva v novém volebním období
 15. Různé


Zápis č. 3/2022 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 23. 5. 2022 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:35 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Lenka Hypešová, Dagmar Kovandová, Radka Ksandrová, Radka Humlová
Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zapisovatelem zápisu byl navržen a schválen Josef Brom a ověřovatelkami zápisu byly navrženy a schváleny Lenka Hypešová a Dagmar Kovandová. Starosta sdělil, že zápis č. 2/2022 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyla podána námitka, zápis je schválen.
Starosta obce požádal o přidání bodů do programu jednání, a to:

· č. 11 Výběr projektanta na vypracování PD na obnovu veřejného osvětlení Vinice

· č. 12 Závěrečný účet Mikroregionu Čáslavsko za rok 2021

· č. 13 Dodatek č. 2 ke smlouvě o zřízení pověřence

· č. 14 Schválení počtu členů zastupitelstva v novém volebním období

Usnesení č. 1/3-2022
ZO schvaluje přidání bodu číslo 11 do programu jednání zastupitelstva.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 2/3-2022
ZO schvaluje přidání bodu číslo 12 do programu jednání zastupitelstva.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 3/3-2022
ZO schvaluje přidání bodu číslo 13 do programu jednání zastupitelstva.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 4/3-2022
ZO schvaluje přidání bodu číslo 14 do programu jednání zastupitelstva.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 5/3-2022
ZO schvaluje předložený program.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0


Průběh jednání:

k bodu 1:
Zastupitelstvo projednalo celoroční hospodaření obce Vinaře a závěrečný účet obce Vinaře za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vinaře za rok 2021 (příloha č. 2).

Usnesení č. 6/3-2022
ZO vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce Vinaře a schvaluje závěrečný účet obce Vinaře za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vinaře za rok 2021 s výhradou a přijalo nápravné opatření.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 2:
Zastupitelstvo projednalo účetní závěrku včetně výsledku přezkoumání hospodaření obce za účetní období 2021 (příloha č. 3).

Usnesení č. 7/3-2022
ZO schvaluje účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce za účetní období 2021 sestavenou ke dni 31. 12. 2021.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 3:
Zastupitelstvo projednalo nabídku na zhotovení betonové desky v 1. NP v budově bývalé školy čp. 45 (příloha č. 4) od firmy KH Průmyslové podlahy s. r. o., IČ 06006990, v celkové částce 97.780,‑ Kč bez DPH.

Usnesení č. 8/3-2022
ZO schvaluje nabídku na zhotovení betonové desky v 1. NP v budově čp. 45 od firmy KH Průmyslové podlahy s. r. o., IČ 06006990, v celkové částce 97.780,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 4:
V souvislosti s uložením vedení nízkého napětí do země zastupitelstvo projednalo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti – výzva k uzavření: IE‑12‑6010201/VB01v rámci stavby: NN Vinaře, obnova levá strana od TS KH_0094 (příloha č. 5).
Dále zastupitelstvo projednalo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti – výzva k uzavření: IE-12-6010161/VB01v rámci stavby: Vinaře – pravá strana obce, obnova NN – E (příloha č. 6).
Zastupitelstvo obce současně projednalo i ocenění práv odpovídajících zřízení věcných břemen v rámci stavby levé i pravé strany(příloha č. 7).
Smlouvy jsou pro firmu ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, zastoupenou na základě jí písemně udělené platné plné moci AZ Elektrostav, a. s., se sídlem v Nymburku, Bobnická 2020, 28801, IČ 45149909.
Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo nemělo k projednávané problematice připomínky, požádal starosta zastupitele, aby zastupitelstvo hlasovalo o všech smlouvách v rámci jednoho usnesení.

Usnesení č. 9/3-2022
ZO schvaluje smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby číslo IE-12-6010161/VB01 a číslo IE-12-6010201/VB01 s firmou AZ Elektrostav, a. s., IČ 45149909, a pověřuje starostu obce jejich podpisy.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 5:
Starosta obce seznámil ZO s jednáním sboru zástupců komplexních pozemkových úprav v k. ú. Vinaře (dále jen KoPÚ) ze dne 11. 5. 2022, které se konalo na obecním úřadě Vinaře (příloha č. 8). Vedoucí pobočky Kutná Hora lng. Mariana Poborská a lng. Renata Smutná seznámily sbor zástupců s dosavadním průběhem zpracování KoPÚ.
Předsedou sboru byl zvolen zástupce pobočky Nymburk Ing. Jaroslav Poděbradský. Zhotovitel firma GAP s. r. o. vypracovala rozbor současného stavu území (charakter hospodaření, cestní sít', eroze, vodní režim). Proběhlo zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených orgánů a organizace a celkové vyhodnocení území pro využití k návrhovým pracím, dále zjišťování vnějších a vnitřních hranic obvodu KoPÚ, vypracování potřebných GP (geometrický plán), ZPMZ (záznam podrobného měření změn – geodetická dokumentace předávaná na katastrální úřad), stabilizace, odsouhlasení hranic komisí, předání protokolů katastrálnímu úřadu. KP (katastrální pracoviště) vydala souhlasná stanoviska dle §59 odst. 6 zákona 139/2002 Sb. v platném znění. Odboru životního prostředí byly zaslány k vyjádření nesoulady druhů pozemků.
Vypracování a projednání nároků vlastníků – předpokládaný termín zpracování: 31. 7. 2022. Předpokládaný termín dokončení plánu společných zařízení: 31. 1. 2023.
Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem starosty obce na společná zařízení, které bude předkládat firmě GAP s. r. o.

ZO bere zprávu z jednání na vědomí.

k bodu 6:
Zastupitelstvo projednalo smlouvu o dílo č. 06/2022 na originální malbu na zeď autobusové zastávky Vinice. Zhotovitelem je BcA. Iva Burešová, IČ 762 91 685. Cena realizace dle nabídky (příloha č. 9) bude 34.000,‑ Kč.

Usnesení č. 10/3-2022
ZO schvaluje smlouvu o dílo č. 06/2022 s BcA. Ivou Burešovou, IČ 762 91 685, a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 7:
Zastupitelstvo projednalo zaslanou aktualizaci cen stočného v lokalitě Vinaře – Vinice pro rok 2022 (příloha č. 10), která navyšuje cenu. Důvodem je zvýšení nákladů na likvidaci kalů (dodavatel Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč) a nárůst cen za pohonné hmoty a elektrickou energii. Jedná se o přímé náklady, které nemůže provozovatel ovlivnit.
Starosta obce předložil dva možné scénáře:
a) cenu vzhledem k rostoucím nákladům všech možných komodit uhradit z rozpočtu obce a občanům ji nenavyšovat;
b) navrženou cenu akceptovat a nechat tuto zvýšenou cenu fakturovat konečným odběratelům.

Zastupitelstvo varianty projednalo a navrhlo hlasovat o variantě „a)“. Celková doplácená cena za 1 m3 činí 1,26 Kč. Nová cena bude platit od 1. 7. 2022.

Usnesení č. 11/3-2022
ZO schvaluje navýšení cen dle kalkulace a souhlasí, že zvýšené náklady budou v roce 2022 hrazeny z rozpočtu obce.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 8:
Starosta obce informoval, že vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství byla zpracována na základě absolvovaného školení se zástupci z MV ČR k problematice OZV o poplatcích za svoz odpadů. V rámci tohoto školení byl řešen mj. i systém úlev při stanovení výše poplatku paušálem, přičemž byly uvedeny návrhy, jak úlevy do vyhlášky nově zapracovat.
Ministerstvo vnitra ČR jako kontrolní orgán se k zaslanému návrhu vyhlášky vyjádřilo z kapacitních důvodů až v březnu t. r. (tedy v době, kdy již vyhláška musela být schválená) s tím, že úlevy takto ve vyhlášce nelze stanovit. Doporučilo opravu schválením změnové vyhlášky a systém úlev řešit formou samostatně schválených příspěvků obce.
Zastupitelstvo projednalo obecně závaznou vyhlášku obce Vinaře, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (příloha č. 11).

Usnesení č. 12/3-2022
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Vinaře, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 9:
V návaznosti na OZV o změně OZV č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, na návrh starosty zastupitelstvo projednalo pravidla pro poskytnutí jednorázového příspěvku na úhradu místního poplatku za svoz komunálního odpadu s účinností od 1. 1. 2022 (příloha č. 12), a to následovně:
- Příspěvek ve výši 400,- Kč bude poskytnut poplatníkům, kteří byli k 1. 1. 2022 přihlášeni k trvalému pobytu v obci.
- Příspěvek ve výši 600,- Kč bude poskytnut poplatníkům trvale hlášeným v obci, kteří k 1. 1. 2022 nedosáhli věku 27 let a kteří prokáží potvrzením o pobytu ve školním ubytovacím zařízení (internát, kolej apod.), že se nezdržují v místě trvalého pobytu po dobu delší než 9 měsíců daného kalendářního roku.

Příspěvky jsou poskytnuty ve snaze zmírnit finanční zátěž místních obyvatel s ohledem na prudký vzestup cen energií a dalších životních nákladů (pohonné hmoty, potraviny) v roce 2022. ZO si uvědomuje, že život v obci je nevyhnutelně spojen s dojížděním za prací i veškerými službami, místní občané tedy znatelně pocítí i zvýšené náklady na dopravu. Příspěvky se nesčítají.

Poplatníků, kteří již poplatek za odpady v odpovídající výši uhradili, se změna nijak nedotkne. Případné přeplatky budou vráceny, v případě nedoplatků budou poplatníci individuálně upozorněni a vyzváni k doplatku.

Usnesení č. 13/3-2022
ZO schvaluje poskytnutí jednorázového příspěvku na úhradu místního poplatku za svoz komunálního odpadu s účinností od 1. 1. 2022, a to ve výši 400,- Kč pro poplatníky, kteří byli k 1. 1. 2022 přihlášeni k trvalému pobytu v obci, a ve výši 600,- Kč pro poplatníky, kteří k 1. 1. 2022 nedosáhli věku 27 let a kteří současně prokáží, že se v obci nezdržují po dobu delší 9 měsíců daného kalendářního roku z důvodu pobytu ve školním ubytovacím zařízení. Slevy se nesčítají.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 10:
Zastupitelstvo projednalo ústní upozornění pana XXX na prořez stromů podél obecních cest již ve vegetačním období. Starosta obce informoval, že zaslal podnět na Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí (příloha č. 13), ale zatím neobdržel žádnou reakci.
Zastupitelstvo obce vzneslo požadavek podat trestní oznámení na neznámého pachatele.

Usnesení č. 14/3-2022
ZO pověřuje starostu obce podáním trestního oznámení. V případě jeho nepřítomnosti trestní oznámení podá zastupitelka Radka Humlová.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 11:
Zastupitelstvo projednalo nabídky na vypracování projektové dokumentace na obnovu veřejného osvětlení Vinice (příloha č. 14):

 1. nabídka firmy R-bult s. r. o. ve výši 78.000,- Kč bez DPH;
 2. nabídka firmy Actispro Light s. r. o. ve výši 97.800,- Kč bez DPH;
 3. nabídka Ing. Tomáše Ruperta ve výši 65.000,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 15/3-2022
ZO schvaluje nabídku na vypracování projektové dokumentace na obnovu veřejného osvětlení Vinice od Ing. Tomáše Ruperta, IČO 62753703, v celkové částce 65.000,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 12:
Starosta obce seznámil zastupitelstvo se závěrečným účtem Mikroregionu Čáslavsko vč. zprávy o přezkoumání hospodaření svazku za rok 2021 (příloha č. 15).

ZO bere zprávu na vědomí.

k bodu 13:
Zastupitelstvo projednalo dodatek č. 2 ke smlouvě o zřízení pověřence GDPR na období od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2024 (příloha č. 16).

Usnesení č. 16/3-2022
ZO schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o zřízení pověřence GDPR a pověřuje starostu jeho podpisem.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 14:
Starosta obce informoval, že počet členů zastupitelstva na každé volební období stanovuje zastupitelstvo obce nejpozději 85 dnů před dnem voleb do zastupitelstev (v souladu s § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů). Komunální volby proběhnou 23. a 24. září 2022. Starosta navrhl na následující volební období 7 členů zastupitelstva.

Usnesení č. 17/3-2022
ZO stanovuje počet členů zastupitelstva obce na volební období 2022–2026 na 7 členů.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 1 (Hypešová)

k bodu 15 - různé:

 • Starosta informoval, že od 6. 6. 2022 po dobu 4 měsíců ovlivní dopravu v obci plánovaná oprava státní silnice č. I/17 v celém úseku místní části Dolní Bučice. Investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR. ŘSD ČR vybralo zhotovitele opravy společnost Silnice Čáslav, s. r. o., která ji bude realizovat za 19,74 mil. Kč bez DPH.
 • Starosta informoval, že integrace veřejné dopravy ve spolupráci s Pardubickým krajem a krajem Vysočina bude realizována ode dne 12. června 2022. Informace budou zveřejňovány na úřední desce obce.


Ve Vinařích 30. 5. 2022

Josef Brom, starosta obce

Autor: Webmaster