Program:

 1. Plán společných zařízení pro komplexní pozemkové úpravy Starkoč.
 2. Rozpočtové opatření č. 2/2023
 3. Výběr barevného provedení fasády obecního úřadu
 4. Informace o odpadech za rok 2022, čipování popelnic 2023 - AVE CZ Odpadové hospodářství s. r. o.
 5. Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství - EKO-KOM, a. s.
 6. Smlouva o pověření (zmocnění) společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., upravující spolupráci s obcí při zajištění zpětného odběru odpadu
 7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o umístění zařízení č. 2017022811 - Tlapnet s. r. o.
 8. MMR veřejné budovy – podklady k žádosti o dotaci, budova čp. 45 (škola), projednání nabídky na podání žádosti
 9. Žádost na vyhotovení pamětní desky
 10. Výkup pozemku č. 83
 11. Zpřesnění hranice č. 16
 12. Záměr obce směnit části pozemku v návaznosti na komunikaci č. 1054/1
 13. Výkup pozemku č. 15
 14. Záměr obce směnit část pozemku z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení č. 12.
 15. Výkup pozemku č. 140
 16. Záměr obce prodat část pozemku z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení č. 94
 17. Různé

Zápis č. 3/ 2023 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 14.5.2023 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 15:30 hodin a skončeno ve 17:45 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Vladan Habarta, Radka Ksandrová, Radka Humlová, Bc. Kateřina Pavlasová,

Omluveni: Markéta Veselková, Ing. arch. Ing. Karel Kadeřábek

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zapisovatelem zápisu byl navržen a schválen Josef Brom a ověřovatelkami zápisu byly navrženy a schváleny Karel Kadeřábek a Markéta Veselková. Starosta sdělil, že zápis č. 2/2023 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány žádné námitky, zápis je schválen.

Usnesení č. 1/3-2023
ZO schvaluje předložený program.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0


Průběh jednání:

k bodu 1:

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s plánem společných zařízení pro komplexní pozemkové úpravy Starkoč (příloha č. 2).

Usnesení č. 2/3-2023

ZO schvalujeplán společných zařízení pro komplexní pozemkové úpravy Starkoč.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 omluveni: 2 (Veselková, Kadeřábek)

k bodu 2:

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením č. 2/2023 (příloha č. 3).

Usnesení č. 3/3-2023

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2023.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 omluveni: 2 (Veselková, Kadeřábek)

Starosta obce konstatoval, že od budu č. 3 jsou přítomni všichni zastupitelé.


k bodu 3:

Zastupitelstvo obce vybralo na pracovní schůzce z katalogu firmy Weber několik fasádních barev (HN3E, HN7E, L091, OR3E, SE3E, SE4E), které starosta zaslal malířce Ivě Burešové k posouzení. Paní malířka zúžila výběr na L091 a HN7E, kdy odstín koresponduje s krytinou i okny a přirozeně se propojuje s okolím. Starosta obce navrhl zastupitelům vybrat dva barevné odstíny a od stavební firmy nechat udělat dva metrové vzorky na fasádě. Zastupitelka Radka Humlová navrhla hlasovat o doporučených barvách paní Burešové a to v pořadí HN7E a L091.


Usnesení č. 4/3-2023
ZO schvaluje výběr konečného barevného odstínu HN7E.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 4:

Starosta obce informoval zastupitelstvo o produkci a nakládání s odpady za rok 2022. V obci bylo celkem vyprodukováno ve směsném komunálním odpadu 96,7 tuny. U objemného odpadu 6,3 tuny a u biologicky rozložitelného odpadu 54,3 tuny. Oproti tomu občané vytřídili 4,34 tun papíru, 3,56 tun skla, 5,1 tun plastu(příloha č. 4).

Obec ve spolupráci s firmou AVE CZ Odpadové hospodářství s. r. o. provedla 21. 4. 2023 pasportizaci odpadových nádob, při které současně došlo k jejich čipování. Takto označené nádoby umožňují automaticky evidovat výsyp, a tím zajistí obci lepší přehled o množství svezeného odpadu (resp. vyvezených nádobách). Na TKO bylo očipováno 225 nádob a na BIO 133 nádob. Neočipované popelnice se od 19. 5. 2023 nebudu vyvážet. V tomto případě je nutné kontaktovat obec a popelnice dočipovat.

Starosta obce upozornil, že všechny obce jsou nuceny splnit cíle vytříditelnosti komunálních odpadů (v roce 2025 – 60 % z produkovaných komunálních odpadů, v roce 2030 to má být nejméně 65 % a v roce 2035 pak 70 %) i postupné navyšování poplatku ze skládkování směsného komunálního odpadu a dalších využitelných odpadů ze současných 900 Kč/t až na 1850 Kč/t. Proto je nutné apelovat na důslednost třídění komunálního odpadu, a to především u komodit bioodpadu, skla, papíru a plastů, který se u některých nemovitostí objevuje smíchán s komunálním odpadem.

ZO bere na vědomí.

k bodu 5:

Starosta obce informoval, že v důsledku změny legislativy je nutné aktualizovat smlouvuo spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství s firmou EKO-KOM, a. s. (příloha č. 5). Obec má v tomto systému přiděleno evidenční číslo 60/0519.

Usnesení č. 5/3-2023

ZO schvaluje smlouvuo spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství s firmou EKO-KOM, a. s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 6:

Starosta obce v návaznosti na bod č. 5 tohoto zápisu předložil smlouvu o pověření (zmocnění) společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., upravující spolupráci s obcí při zajištění zpětného odběru odpadu (příloha č. 6).

Usnesení č. 6/3-2023

ZO schvaluje smlouvu o pověření (zmocnění) společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., upravující spolupráci s obcí při zajištění zpětného odběru odpadu, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 7:

Starosta obce seznámil zastupitelstvo sdodatkem č. 1 ke smlouvě o umístění zařízení č. 2017022811 s firmou Tlapnet s. r. o. (příloha č. 7). Nové technologie pro internetové připojení v obci jsou umístěny na obecní budově čp. 45.

Usnesení č. 7/3-2023

ZO schvalujedodatek č. 1 ke smlouvě o umístění zařízení č. 2017022811 s firmou Tlapnet s. r. o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 8:

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s přípravou podkladů k žádosti o dotaci z MMR na veřejné budovy, a to pro budovu čp. 45 (bývalá škola). Nově by byla budova využita jako kulturní dům s obecním úřadem, což plně koresponduje s vyhlášeným programem dotace.

Usnesení č. 8/3-2023

ZO schvalujezměnu záměru využití budovy v souladu s dotačním programem.

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Starosta obce požádal zastupitelstvo o odsouhlasení výjimky u projektových prací, kdy prvotní projektovou dokumentaci provedl Ing. arch. Ing. Karel Kadeřábek, který je v současnosti členem zastupitelstva obce, tudíž je ve střetu zájmu při provádění následných úprav v dokumentaci. Hledat jinou alternativu by obci přineslo zbytečné vícenáklady a značný časový skluz. Následně vystoupil zastupitel Karel Kadeřábek a oznámil, že je ve střetu zájmů a nebude v tomto bodě hlasovat.

Usnesení č. 9/3-2023

ZO schvaluje, aby veškeré projekční práce dokončil Ing. arch. Ing. Karel Kadeřábek.

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1 (Kadeřábek)

Zastupitelstvo obce projednalo nabídku (příloha č. 8) firmy TNT Consulting, s. r. o., IČ 25528114, na vypracování investičního záměru, podání žádosti o dotaci včetně výběrového řízení a následnou administraci dotace.

Usnesení č. 10/3-2023

ZO souhlasí s cenovou nabídkou a pověřuje starostu podpisem Příkazní smlouvy s firmou TNT Consulting, s. r. o., IČ 25528114.

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 9:

Starosta seznámil na pracovní schůzce zastupitelstvo obce s žádostí pana xxx, Vinaře čp. xxx. Pan xxx vznesl požadavek, již na minulé a nyní i na současné zastupitelstvo obce, o vyhotovení pamětní desky bývalým starostům Josefu Bromovi a Zdeňku Vranému, kteří se významně zasloužili o rozvoj obce, když mezi prvními v regionu realizovali plynofikaci obce a dále s vysokým nasazením realizovali také výstavbu vodovodu a kanalizace v obci Vinaře a místní části Vinice. Před projednáváním tohoto bodu současný starosta Josef Brom oznámil, že je ve střetu zájmů a nebude v tomto bodě hlasovat. Následně vystoupila zastupitelka Kateřina Pavlasová – rozená Vraná, a oznámila, že je také ve střetu zájmů a nebude v tomto bodě hlasovat. Po vzájemné dohodě zastupitelstvo obce oslovilo jmenované starosty a požádalo je o vyjádření. Oba shodně uvádějí, že zásluhu mají celá zastupitelstva a pamětní desku odmítají.

Usnesení č. 11/3-2023

ZO neschvalujevytvoření pamětní desky. Zároveň však dodává, že si je vědomo významných zásluh na rozvoji obce nejen těchto dvou starostů, ale i zastupitelů realizující nadčasový rozvoj obce. Při rozhodování zohlednili skromnost a přání obou bývalých starostů, že pamětní desky nesou určitou symboliku, která v tomto případě není na místě.

Hlasování: pro: 0 proti: 5 zdržel se: 2 (Pavlasová, Brom)

Body 10-16:

Starosta obce seznámil se záměrem rozšířit místní komunikaci „Vrabčí ulička“ tak, aby bylo možné v této lokalitě bezproblémově uložit všechny potřebné sítě do země. Na základě rozsáhlého jednání s vlastníky jednotlivých nemovitostí byla nalezena dohoda, která umožní komunikaci rozšířit. Z toho vyplývají body č. 10 až 16.

k bodu 10:

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zpřesněním hranice u parc. č. 21 k. ú. Vinaře xxx, přiléhající k jejich nemovitosti Vinaře čp. 83. Toto zpřesnění umožní obci uložit sítě do travnatého pásu místo do komunikace za předpokladu, že obec vykoupí ještě 29 m2pozemku nad rámec daného zpřesnění.

Usnesení č. 12/3-2023

ZO schvaluje úhradu nezbytných nákladů (geometrický plán, smlouva, vklad do katastru nemovitostí) včetně výkupu pozemku za 100 Kč/m2.

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 11:

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zpřesněním hranice u parc. č. 20 k. ú. Vinaře u pana xxx, přiléhající k jeho nemovitosti Vinaře čp. 16. Toto zpřesnění umožní obci uložit sítě do travnatého pásu místo do komunikace, a proto náklady na zpřesnění této hranice uhradí obec.

Usnesení č. 13/3-2023

ZO schvaluje úhradu nezbytných nákladů (geometrický plán, vklad do katastru nemovitostí).

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 12:

Zastupitelstvo obce projednalo žádost xxx, na úpravu hranice mezi jejich pozemkem parc. č. 19/2 v k. ú. Vinaře a obecním pozemkem parc. č. 1054/1 z důvodu realizace nového oplocení. Starosta obce doporučil pozemky směnit z důvodu následného rozšíření obecní cesty.

Usnesení č. 13/3-2023

ZO schvaluje záměr obce směnit části pozemků uvedené v bodě 12 tohoto zápisu a pověřuje starostu obce vypracováním adresného záměru. Současně schvaluje částečnou úhradu nezbytných nákladů (geometrický plán, smlouva, vklad do katastru nemovitostí).

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 13:

Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s návrhem pana xxx, kdy pan xxx daruje obci 7 m2 z parcely č. 18/1 k. ú. Vinaře a umožní tím rozšíření místní komunikace za podmínky, že obec v uvedené části vybuduje podezdívku pro nový plot, který následně osadí.

Usnesení č. 14/3-2023

ZO schvaluje úhradu nezbytných nákladů (geometrický plán, smlouva, vklad do katastru nemovitostí) včetně realizace podezdívky za předpokladu, že pan xxx požadovanou část pozemku obci daruje.

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 14:

Zastupitelstvo obce projednalo žádost paní xxx, (příloha č. 9) o směnu historicky připloceného pozemku k její nemovitosti Vinaře čp. 12, parc. č. 1054/1 v k. ú. Vinaře o výměře 64 m2. Jako protihodnotu obci nabízí část pozemku parc. č. 18/3 v k. ú. Vinaře z druhé strany místní komunikace.

Usnesení č. 15/3-2023

ZO schvaluje záměr obce směnit části pozemků uvedené v bodě 14 tohoto zápisu a pověřuje starostu obce vypracováním adresného záměru.

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 15:

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem pana xxx. Pan xxx daruje obci 46 m2z parcely č. 17 k. ú. Vinaře a umožní tím rozšíření místní komunikace za podmínky, že obec v uvedené části vybuduje nové oplocení.

Usnesení č. 16/3-2023

ZO schvaluje úhradu nezbytných nákladů (geometrický plán, smlouvu, vklad do katastru nemovitostí) včetně realizace nového oplocení za předpokladu, že pan xxx požadovanou část pozemku obci daruje.

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 16:

Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana xxx (příloha č. 10) o prodej historicky připloceného pozemku k jeho nemovitosti Vinaře čp. 83, parc. č. 1054/1 v k. ú. Vinaře o výměře 59 m2.

Usnesení č. 17/3-2023

ZO schvaluje záměr obce prodat část pozemku uvedenou v bodě 16 tohoto zápisu a pověřuje starostu obce vypracováním adresného záměru.

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 17:

 • Starosta informoval, že 25.3.2023 z poškozeného dřevěného sloupu v křižovatce ve Vinařích bylo demontováno dopravní zrcadlo. Oprava sloupu do dnešního dne nebyla vlastníkem firmou CETIN a.s. provedena. Starosta v rámci procesních termínů zajistil nové osazení zrcadla mimo tento sloup.
 • Starosta informoval, že byla provedena částečná oprava místní komunikace „Na Kopečku“ ve Vinařích pomocí vysypané a zhutněné betonové drtě. Obdobná oprava bude provedena i na Vinici v ulici „Smíšená“. Dále je v plánu upravit část polní cesty od Studánek k památného dubu (směr Šmolcov) tak, aby tento úsek byl opět dobře průchozí.
 • Starosta upozornil, že 31. 5. končí řádný termín pro úhradu poplatků za tuhý komunální odpad. K 13. 5. ještě neuhradilo poplatek 19 vlastníků chalup a 60 osob s trvalým pobytem.
 • Starosta informoval, že na konci letošního roku končí všechny z nájemní smlouvy na hrobová místa. Obecní úřad připravuje nové nájemní smlouvy s platností na 15 let, které je nutné podepsat do konce roku 2023, a uhradit poplatek na 5 let. Zahájení uzavírání nových smluv bude možné od 7. 6. 2023.
 • Radka Humlová informovala o pálení čarodějnic, které proběhlo 30. dubna v lokalitě „U Bažantnice“. Náklady z obecního rozpočtu na akci byly 2.464 Kč.
 • Starosta informoval, že obec vysadila 2 900 sazenic borovice lesní v obecních lesích.
 • Kateřina Pavlasová informovala o plánu obce obnovit tradici vítání občánků v obci.

Ve Vinařích 20. 5. 2023

Josef Brom, starosta obce

Autor: Webmaster