Program:

 1. Změna ve složení zastupitelstva
 2. Složení slibu nového člena zastupitelstva
 3. Volba místostarostky obce
 4. Vyslovení důvěry či nedůvěry starostovi obce na základě jeho vlastní žádosti
 5. Rozhodnutí o odměně za výkon funkce nového neuvolněného člena zastupitelstva
 6. Dodatek č. 18 ke smlouvě AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
 7. Smlouva o směně pozemků
 8. Vzorová smlouva o dílo pro „Stavební úpravy obecní budovy čp. 45, přestavba na byty“
 9. Renovace haly
 10. Různé

Zápis č. 4/2021 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 29. 4. 2021 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 17:30 hodin a skončeno ve 18:55 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Dagmar Kovandová, Lenka Hypešová, Radka Humlová, Radka Ksandrová
Hosté: XXXXX, XXXXX, XXXXX

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Zapisovatelem zápisu byl ustanoven Josef Brom.

1. Změna ve složení zastupitelstva
Starosta informoval členy zastupitelstva o tom, že dne 18. 4. 2021 podala Bc. Ivana Nováková písemnou rezignaci na člena zastupitelstva obce (příloha č. 2). Na uvolněný mandát nastupuje náhradník z téže kandidátní listiny, a to paní Radka Ksandrová. Starosta předal paní Ksandrové osvědčení o tom, že se dne 19. 4. 2021 stala členem Zastupitelstva obce Vinaře.

ZO vzalo informaci na vědomí.

2. Složení slibu nového člena zastupitelstva
Starosta obce v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval paní Radku Ksandrovou ke složení slibu. Před složením slibu ji starosta upozornil, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění). Složení slibu proběhlo tak, že starosta obce přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Vinaře a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“. Pronesením slova „slibuji“a podpisem na připraveném archu (příloha č. 3) paní Radka Ksandrová složila slib.

Starosta Josef Brom poté konstatoval, že na zasedání je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Ověřovatelkami zápisu byly navrženy a schváleny Dagmar Kovandová a Lenka Hypešová. Starosta sdělil, že zápis č. 3/2021 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu vznáší námitky, a to:

 • v bodě 7 v usnesení č. 14/3-2021 schází text „pověřuje starostu vypracováním záměru obce“.

Starosta navrhl opravit usnesení následovně:
ZO souhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 1054/5 v k.ú. Vinaře v GP č. 220‑04/2020 jako pozemek parc. č. 1054/18 o výměře cca 12 m2 dle specifikace v žádosti a pověřuje starostu vypracováním záměru obce.

Usnesení č. 1/4-2021
ZO schvaluje opravu usnesení 14/3-2021 na následující znění:
ZO souhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 1054/5 v k.ú. Vinaře v GP č. 220‑04/2020 jako pozemek parc. č. 1054/18 o výměře cca 12 m2dle specifikace v žádosti a pověřuje starostu vypracováním záměru obce.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

 • v bodě 8 v usnesení č. 15/3-2021 je nutné opravit tiskovou chybu (překlep) v čísle usnesení (chybně bylo uvedeno 2x po sobě číslo usnesení 14).

Usnesení č. 2/4-2021
ZO schvaluje opravu překlepu v čísle usnesení 15/3-2021.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Starosta obce požádal o doplnění programu jednání o bod č. 8 – Vzorová smlouva o dílo pro „Stavební úpravy obecní budovy čp. 45, přestavba na byty“

Usnesení č. 3/4-2021
ZO schvaluje přidání bodu č. 8 na program jednání.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Starosta obce požádal o doplnění programu jednání o bod č. 9 – Renovace haly

Usnesení č. 4/4-2021
ZO schvaluje přidání bodu č. 9 na program jednání.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Průběh jednání:

k bodu 3:
Starosta navrhl do funkce místostarostky obce paní Lenku Hypešovou.
Paní Lenka Hypešová oznámila, že vzhledem ke svému pracovnímu vytížení by nebyla schopna funkci řádně zastávat.
Starosta vyzval zastupitelstvo, zda má někdo jiný návrh na obsazení funkce místostarostky. Žádný jiný návrh nebyl vznesen.

Funkce místostarostky obce prozatím nebude obsazena. Důvodem je neslučitelnost řádného výkonu funkce s pracovním či osobním životem možných kandidátek na tento post.

k bodu 4:
Starosta s ohledem na důvod, který uvedla Bc. Ivana Nováková ve své rezignaci, požádal zastupitelstvo obce o vyslovení důvěry či nedůvěry.

Usnesení č. 6/4-2021
ZO vyslovuje důvěru starostovi obce Josefu Bromovi a potvrzuje jej v jeho funkci.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 1 (Brom)

k bodu 5:
Starosta navrhl, aby novému neuvolněnému členovi zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna ve výši 650,- Kč, a to ode dne 1. 5. 2021.

Usnesení č. 7/4-2021
Zastupitelstvo obce Vinaře v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovilo odměnu za výkon funkce člena zastupitelstva paní Radce Ksandrové ve výši 650,- Kč měsíčně, a to ode dne 1. 5. 2021.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 1 (Ksandrová)

k bodu 6:
Starosta informoval o obsahu dodatku č. 18 ke smlouvě s AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. (příloha č. 4). Předmětem dodatku je ceník služeb a dále ujednání o měsíční fakturaci služeb s tím, že na fakturách bude uváděna i hmotnost svezeného odpadu.
V rámci tohoto bodu se pan XXXXX dotázal na vývoj kauzy odpadu v minulosti uloženého na skládce, za nějž byl následně městem Čáslav vymáhán doplatek ve výši cca 2,5 milionu Kč.
Starosta odpověděl, že věc zatím není uzavřena, dle jemu dostupných informací se město Čáslav proti rozhodnutí odvolalo.

Usnesení č. 8/4-2021
ZO schvaluje dodatek č. 18 ke smlouvě s AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. a pověřuje starostu jeho podpisem.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 7:
Starosta seznámil s obsahem směnné smlouvy mezi obcí Vinaře a XXXXX, týkající se směny pozemků schválené usnesením č. 10/3-2021 (příloha č. 5). Jedná se o směnu obecních pozemků č. 658/1, 658/3 a 658/4 za pozemek parc. č. 794/90, vše v k.ú. Vinaře. ZO smlouvu projednalo a s jejím obsahem souhlasí.

Usnesení č. 9/4-2021
ZO souhlasí s obsahem směnné smlouvy mezi obcí Vinaře a XXXXX a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 8:
Starosta seznámil se vzorovou smlouvou o dílo pro akci „Stavební úpravy obecní budovy čp. 45 - přestavba na byty“ (příloha č. 6), jejíž obsah zastupitelstvo projednalo na pracovní schůzce. Tato vzorová smlouva bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na výše uvedenou akci.

Usnesení č. 10/4-2021
ZO schvaluje vzorovou smlouvu o dílo, jež bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na akci „Stavební úpravy obecní budovy čp. 45 - přestavba na byty“.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 9:
Starosta přednesl žádost Ing. Aloise Holíka, jednatele firmy Vinařství Vinaře s. r. o., IČ24302431, o souhlasné stanovisko k záměru renovovat halu na parc. č. 1111 a 1112 v k.ú. Vinaře. Hala bude určena k provozu ekologického vinařství Na Příčce (příloha č. 7).
Starosta vysvětlil, proč je souhlas obce vyžadován, a sice že územní plán v této lokalitě nepočítá s výstavbou větších objektů. Současně uvedl, že dle předložené dokumentace (součást přílohy č. 7) by se mělo jednat o renovaci haly v místech, kde obdobný objekt v minulosti stál, dochovaly se z něho ale pouze základy. Renovace počítá s jejich využitím, tedy zachováním půdorysu stavby. Dále uvedl, že Ing. Holík přislíbil, že po dokončení rekonstrukce bude spodní část vinohradu upravena, zejména budou odvezeny všechny stavební buňky. Současně by se objekt po svém dokončení stal sídlem výše uvedené firmy.
Paní Radka Humlová vznesla připomínku, že velké prosklené plochy, které by měly být součástí stavby, jsou nebezpečím pro ptactvo, které do nich může narážet. Starosta k věci uvedl, že problém lze řešit formou polepů, např. i UV samolepkami, které na rozdíl od ptáků lidské oko nevidí.

Usnesení č. 11/4-2021
ZO souhlasí s renovací haly na parc. č. 1111 a 1112 v k.ú. Vinaře za účelem provozu ekologického vinařství Na Příčce s tím, že si vyhrazuje právo připomínkovat finální projektovou dokumentaci. Současně ZO požaduje, aby větší prosklené plochy byly opatřeny vhodnou ochranou proti nárazům ptactva, např. speciálními UV samolepkami.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 1 (Humlová)

k bodu 10 - různé:

 • Starosta informoval, že v rámci pozemkových úprav bude probíhat šetření hranic.
 • Starosta sdělil, že v rámci uložení vedení nízkého napětí do země na Vinici budou v pátek 7. 5. 2021 projednávat projektanti finalizaci přípojek a seznámí s postupem prací; jednání proběhnou za dodržení aktuálně platných epidemických opatření.
 • Pan XXXXX vznesl dotaz, kdy bude puštěna na hřbitově voda. Starosta odpověděl, že následujícího dne. V současné době již tedy voda na hřbitově teče.

Ve Vinařích dne 5. 5. 2021

Josef Brom, starosta obce

Autor: Webmaster