Program:

 1. Závěrečný účet + zpráva o přezkoumání – Mikroregion Čáslavsko
 2. Smlouva o členském příspěvku 2023 - Lípa pro venkov z. s.
 3. Ceník poskytovaných služeb a pronájem hřbitovních míst na veřejném pohřebišti
 4. Rozpočtové opatření č. 3/2023
 5. Analýza odpadového hospodářství
 6. Dopravní obslužnost
 7. Oprava kanalizačních vpustí
 8. Různé

Zápis č. 4/ 2023 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 28.6.2023 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 17:00 hodin a skončeno ve 17:55 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Vladan Habarta, Radka Ksandrová, Bc. Kateřina Pavlasová, Karel Kadeřábek, Markéta Veselková
Omluveni: Radka Humlová

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zapisovatelem zápisu byl navržen a schválen Josef Brom a ověřovatelkami zápisu byly navrženy a schváleny Karel Kadeřábek a Markéta Veselková. Starosta sdělil, že zápis č. 3/2023 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány žádné námitky, zápis je schválen.

Usnesení č. 2/4-2023
ZO schvaluje předložený program.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0


Průběh jednání:

k bodu 1:

Starosta obce seznámil zastupitelstvo se závěrečným účtem a zprávou o přezkoumání hospodaření Mikroregionu Čáslavsko za rok 2022.

ZO bere na vědomí.

k bodu 2:

Starosta obce seznámil zastupitelstvo sesmlouvou o členském příspěvku 2023 pro spolek Lípa pro venkov z. s. (příloha č. 2).

Usnesení č. 3/4-2023
ZO schvaluje smlouvu o členském příspěvku 2023 pro spolek Lípa pro venkov z. s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 3:

Starosta obce předložil zastupitelům nový ceník poskytovaných služeb na pronájem hřbitovních míst na veřejném pohřebišti. Nájemné za hřbitovní místa bylo stanoveno v souladu s cenovým věstníkem Ministerstva financí MF 1-2021, kde maximální nájemné může činit 22 Kč/m2/rok. V roce 2021 zastupitelstvo usnesením č. 6/9-2021 schválilo nájemné ve výši 20 Kč/m2/rok. Toto usnesení zůstává v platnosti.

Starosta navrhl zrušit usnesení č. 10/6-2021, jímž byly v roce 2021 stanoveny náklady na poskytování služeb na veřejném pohřebišti, a snížit cenu podle nové kalkulace.

Náklady se skládají z údržby zeleně, spotřeby vody, odvozu hřbitovního odpadu. Náklady za rok činí cca 34.500 Kč. Výpočet 34500 / 720 (plochy hrobů) = 47,90 Kč. Po diskuzi zastupitelů padl návrh odsouhlasit cenu 50 Kč/m2/rok.

Usnesení č. 4/4-2023
ZO ruší usnesení zastupitelstva č. 10/6-2021
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Starosta shrnul způsob stanovení ceny za nájem hrobového místa a předložil ke schválení kompletní Ceník veřejného pohřebiště Vinaře (příloha č. 3).

Usnesení č. 5/4-2023
ZO schvaluje Ceník veřejného pohřebiště Vinaře s platností od 1. 8. 2023. Celková cena = 20 Kč (nájemné) + 50 Kč (náklady) = 70 Kč/m2/rok. Ceník bude uplatněn při uzavírání nových smluv. Na poplatky dle stávajících smluv, platných do r. 2023 (pokud byl nájem řádně uhrazen), tento ceník do skončení platnosti smluv nemá vliv.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 4:

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením č. 3/2023 (příloha č. 4).

Usnesení č. 6/4-2023
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2023.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 5:

Starosta obce informoval zastupitelstvo o dohodě mezi městem Kutná Hora, městem Čáslav, MAS Lípa pro venkov a Mikroregionem Čáslavsko, kdy bude vypracována studie posouzení systému odpadového hospodářství v obcích spadajících pod působnost (ORP) Čáslav a Kutná Hora. Tato studie má za cíl zhodnotit současný stav odpadového hospodářství a navrhnout směry pro jeho rozvoj do roku 2030, při zohlednění zákazu skládkování.

V rámci studie budou posouzeny možnosti využití stávajících struktur odpadového hospodářství a zvážena možnost vytvoření nových struktur, které umožňují efektivní zajištění potřeb odpadového hospodářství v obcích. Bude provedeno detailní zhodnocení současných systémů sběru, třídění a zpracování odpadů, a to včetně ohodnocení jejich ekonomické udržitelnosti a ekologického dopadu. Tuto analýzu provede Energetická agentura Vysočiny.

Financování analýzy bude pro obce zdarma, a to díky spolufinancování ze strany výše zmíněných subjektů.

ZO bere na vědomí.

k bodu 6:

Starosta obce informoval zastupitelstvo o možnostech změny financování dopravní obslužnosti (příloha č. 5). Od loňského roku platí nové financování v systému PID, které je méně spravedlivé a kontroverznější než předchozí systém. Např. Vinaře – příspěvek 81 477 Kč ročně, tj. 307 Kč na obyvatele ročně.

Nový navrhovaný systém by měl být spravedlivější. Financování by bylo rozpočítáno na jednotlivé obce solidárně podle počtu obyvatel. Středočeský kraj je připraven podporovat tuto iniciativu, pokud se dohodnou všechny obce.

ZO bere na vědomí.

k bodu 7:

Starosta obce informoval o nutnosti oprav kanalizačních vpustí. Ve Vinařích jsou některé propadlé natolik, že se rozpadá i samotná šachta a představuje nebezpečí pro chodce a vozidla. Na Vinici je propadlá vpusť zase částečně zaasfaltovaná a způsobuje zatékání vody do dvora u přilehlého domu. Okamžitou pozornost a opravu vyžaduje pět kanalizačních poklopů a vpustí. Starosta obce seznámil zastupitelstvo s nabídkou (příloha č. 5) od firmy SANIPO s.r.o.

Usnesení č. 7/4-2023
ZO schvaluje provedení opravy max. 5 ks kanalizačních poklopů a vpustí dle nabídky od firmy SANIPO s.r.o.a pověřuje starostu tyto práce objednat.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

V 17:40 hodin se na jednání dostavila Radka Humlová a oznámila svou rezignaci na funkci zastupitelky.

ZO bere rezignaci na vědomí.

k bodu 8:

 • Starosta informoval o opravě poškozeného dřevěného sloupu v křižovatce ve Vinařích firmou CETIN a.s.
 • Starosta informoval, že všechny nájemní smlouvy na hrobová místa v obci skončí koncem letošního roku. Příprava potřebných dokumentů je již dokončena a čeká se na dokončení integrace s firmou TopGis s.r.o., aby bylo možné generovat nové smlouvy. Plánovaný termín spuštění tohoto systému je v průběhu srpna.
 • Kateřina Pavlasová informovala o vítání občánků v obci, která se konalo 18. června 2023 na obecním úřadě.

Ve Vinařích 4. 7. 2023

Josef Brom, starosta obce

Autor: Webmaster