Program:

 1. Kupní smlouva: prodej pozemku - XXXXX
 2. Kupní smlouva: prodej pozemku - XXXXX
 3. Závěrečný účet obce za rok 2020
 4. Účetní závěrka obce za rok 2020
 5. Kupní smlouva: prodej pozemku - XXXXX
 6. Kupní smlouva: prodej pozemku - XXXXX
 7. Kupní smlouva: prodej pozemku - XXXXX
 8. Kupní smlouva: prodej pozemku - XXXXX
 9. Kupní smlouva: prodej pozemku - XXXXX
 10. Kupní smlouva: výkup pozemku od XXXXX
 11. Kupní smlouva: prodej pozemku - XXXXX
 12. Kupní smlouva: prodej pozemku - XXXXX
 13. Kupní smlouva: výkup pozemků - XXXXX
 14. Kupní smlouva: prodej pozemku - XXXXX
 15. Rozpočtové opatření č. 2
 16. Různé

Zápis č. 5/2021 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 13. 5. 2021 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 19:05 hodin a skončeno ve 20:15 hodin.
Přítomni: Dagmar Kovandová, Lenka Hypešová, Radka Humlová, Radka Ksandrová, Josef Brom (on-line bez možnosti hlasovat)
Hosté: ---

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zapisovatelem zápisu byl navržen a schválen Josef Brom a ověřovatelkami zápisu byly navrženy a schváleny Dagmar Kovandová a Lenka Hypešová. Starosta sdělil, že zápis č. 4/2021 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyla podána námitka, zápis je schválen.

Starosta obce požádal o přidání bodu č. 13 (kupní smlouva), 14 (kupní smlouva) a 15 (rozpočtové opatření) do programu jednání.

Usnesení č. 1/5-2021
ZO schvaluje přidání bodu č. 13 a 14 (kupní smlouvy) do programu jednání.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 2/5-2021
ZO schvaluje přidání bodu č. 15 (rozpočtové opatření) do programu jednání.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 3/5-2021
ZO schvaluje předložený program.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

Průběh jednání:

k bodu 1:
Starosta seznámil s obsahem kupní smlouvy mezi obcí Vinaře a XXXXX a XXXXX, týkající se prodeje historicky připloceného pozemku. Jedná se o pozemkovou parcelu č. 159/17 v souladu s GP 241-46/2021 o výměře 158 m2v k.ú. Vinaře (příloha č. 2).
ZO smlouvu projednalo a s jejím obsahem souhlasí.

Usnesení č. 4/5-2021
ZO souhlasí s obsahem kupní smlouvy mezi obcí Vinaře a XXXXX, bytem XXXXX, a XXXXX, bytem XXXXX, a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 2:
Starosta seznámil s obsahem kupní smlouvy mezi obcí Vinaře a XXXXX, týkající se prodeje historicky připloceného pozemku. Jedná se o pozemkovou parcelu č. 159/16 v souladu s GP 241-46/2021 o výměře 76 m2 v k.ú. Vinaře (příloha č. 3).
ZO smlouvu projednalo a s jejím obsahem souhlasí.

Usnesení č. 5/5-2021
ZO souhlasí s obsahem kupní smlouvy mezi obcí Vinaře a XXXXX, bytem XXXXX, a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 3:
Starosta seznámil zastupitele s úplným zněním závěrečného účtu obce za rok 2020 (příloha č. 4) včetně všech povinných příloh. Na úřední i elektronické desce byly tyto dokumenty vyvěšeny od 19. 4. 2021 do 20. 5. 2021.

Usnesení č. 6/5-2021
ZO projednalo a schvaluje závěrečný účet obce Vinaře za rok 2020 s výhradou.
ZO přijalo opatření k nápravě chyby uvedené ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020.
ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce Vinaře za rok 2020.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 4:
Starosta seznámil zastupitele s účetní závěrkou obce za rok 2020 (příloha č. 5) včetně všech povinných příloh (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce, inventarizační zpráva).

Usnesení č. 7/5-2021
ZO schvaluje účetní závěrku obce Vinaře za rok 2020.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 5:

Starosta seznámil s obsahem kupní smlouvy mezi obcí Vinaře a XXXXX, týkající se prodeje historicky připloceného pozemku. Jedná se o pozemkovou parcelu č. 1054/18 v souladu s GP 220-104/2020 o výměře 12 m2 v k.ú. Vinaře (příloha č. 6).
ZO smlouvu projednalo a s jejím obsahem souhlasí.

Usnesení č. 8/5-2021
ZO souhlasí s obsahem kupní smlouvy mezi obcí Vinaře a XXXXX, bytem XXXXX, a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 6:
Starosta seznámil s obsahem kupní smlouvy mezi obcí Vinaře a XXXXX, týkající se prodeje historicky připlocených pozemků v souladu s GP 244‑53/2021. Jedná se o pozemkové parcely č. 1093/2 o výměře 63 m2, 159/18 o výměře 2 m2, 159/19 o výměře 30 m2 v k.ú. Vinaře (příloha č. 7).
ZO smlouvu projednalo a s jejím obsahem souhlasí.

Usnesení č. 9/5-2021
ZO souhlasí s obsahem kupní smlouvy mezi obcí Vinaře a XXXXX, XXXXX, a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 7:
Starosta seznámil s obsahem kupní smlouvy mezi obcí Vinaře a XXXXX, týkající se prodeje historicky připloceného pozemku v souladu s GP 244-53/2021. Jedná se o pozemkovou parcelu č. 1093/3 o výměře 20 m2 v k.ú. Vinaře (příloha č. 8).
ZO smlouvu projednalo a s jejím obsahem souhlasí.

Usnesení č. 10/5-2021
ZO souhlasí s obsahem kupní smlouvy mezi obcí Vinaře a XXXXX, bytem XXXXX, a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 8:
Starosta seznámil s obsahem kupní smlouvy mezi obcí Vinaře a XXXXX, týkající se prodeje historicky připloceného pozemku v souladu s GP 244-53/2021. Jedná se o pozemkovou parcelu č. 1093/4 o výměře 46 m2 v k.ú. Vinaře (příloha č. 9).
ZO smlouvu projednalo a s jejím obsahem souhlasí.

Usnesení č. 11/5-2021
ZO souhlasí s obsahem kupní smlouvy mezi obcí Vinaře a XXXXX, bytem XXXXX, a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 9:
Starosta seznámil s obsahem kupní smlouvy mezi obcí Vinaře a XXXXX, týkající se prodeje historicky připloceného pozemku v souladu s GP 244-53/2021. Jedná se o pozemkovou parcelu č. 1093/5 o výměře 17 m2 v k.ú. Vinaře (příloha č. 10).
ZO smlouvu projednalo a s jejím obsahem souhlasí.

Usnesení č. 12/5-2021
ZO souhlasí s obsahem kupní smlouvy mezi obcí Vinaře a XXXXX, bytem XXXXX, a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 10:
Starosta seznámil s obsahem kupní smlouvy mezi obcí Vinaře a XXXXX, týkající se výkupu pozemku, který historicky obec využívá, v souladu s GP 244-53/2021. Jedná se o pozemkovou parcelu č. 1127 o výměře 14 m2v k.ú. Vinaře (příloha č. 11).
ZO smlouvu projednalo a s jejím obsahem souhlasí.

Usnesení č. 13/5-2021
ZO souhlasí s obsahem kupní smlouvy mezi obcí Vinaře a XXXXX, bytem XXXXX, a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 11:
Starosta seznámil s obsahem kupní smlouvy mezi obcí Vinaře a XXXXX, týkající se prodeje historicky připloceného pozemku v souladu s GP 244‑53/2021. Jedná se o pozemkovou parcelu č. 159/14 o výměře 43 m2 v k.ú. Vinaře (příloha č. 12).
ZO smlouvu projednalo a s jejím obsahem souhlasí.

Usnesení č. 14/5-2021
ZO souhlasí s obsahem kupní smlouvy mezi obcí Vinaře a XXXXX, bytem XXXXX, a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 12:
Starosta seznámil s obsahem kupní smlouvy mezi obcí Vinaře a XXXXX a XXXXX, týkající se prodeje historicky připloceného pozemku v souladu s GP 244-53/2021. Jedná se o pozemkovou parcelu č. 1093/6 o výměře 42 m2 a parcelu č. 159/20 o výměře 21 m2 v k.ú. Vinaře (příloha č. 13).
ZO smlouvu projednalo a s jejím obsahem souhlasí.

Usnesení č. 15/5-2021
ZO souhlasí s obsahem kupní smlouvy mezi obcí Vinaře a XXXXX, bytem XXXXX, a XXXXX, bytem XXXXX, a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 13:
Starosta seznámil s obsahem kupní smlouvy mezi obcí Vinaře a XXXXX, XXXXX a XXXXX, týkající se výkupu pozemku. Jedná se o pozemkové parcely č. 302/3 (3137 m2), 302/10 (1280 m2), 302/28 (14 m2) v k.ú. Vinaře (příloha č. 14).
ZO smlouvu projednalo a s jejím obsahem souhlasí.

Usnesení č. 16/5-2021
ZO souhlasí s pořizovací cenou 25,- Kč/m2 a obsahem kupní smlouvy mezi obcí Vinaře a XXXXX, bytem XXXXX, XXXXX, bytem XXXXX, a XXXXX, bytem XXXXX, a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 14:
Starosta seznámil s obsahem kupní smlouvy mezi obcí Vinaře a XXXXX, týkající se prodeje historicky připloceného pozemku v souladu s GP 225‑421005/2021. Jedná se o pozemkovou parcelu č. 388/6 o výměře 15 m2. Dále se jedná o pozemkovou parcelu č. 388/7b o výměře 28 m2 (cena této parcely je 160,- Kč / m2), která bude sloužit k výstavbě opěrné zdi u nemovitosti čp. 146 v k.ú. Vinaře (příloha č. 15).
ZO smlouvu projednalo a s jejím obsahem souhlasí.

Usnesení č. 17/5-2021
ZO souhlasí s obsahem kupní smlouvy mezi obcí Vinaře a XXXXX, bytem XXXXX, a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 15:
Starosta seznámil s rozpočtovým opatřením č. 2/2021 (příloha č. 16).

Usnesení č. 18/5-2021
ZO souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 2/2021.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 16 - různé:

 • Starosta seznámil s obsahem protestu p. XXXXX proti hlasování ZO dne 16. 4. 2021. ZO bere obsah protestu na vědomí.
 • Starosta informoval o problematické situaci s umisťováním dětí z Vinař a Vinice do mateřských škol v okolí. Školky přijímají přespolní děti jen při volné kapacitě, ta je však aktuálně naplněna, a to mj. i z důvodu četnějších odkladů nástupu předškoláků do ZŠ.
 • ZO děkuje panu Ksandrovi za opravu zámku na hřbitově a panu Vomáčkovi za opravu kanalizační vpusti na Vinici.


Ve Vinařích 21. 5. 2021

Josef Brom, starosta obce

Autor: Webmaster