Program:

  1. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/SKO/6843/2022-SKOM
  2. Smlouva o dílo – sportoviště u obce Vinaře
  3. Smlouva o dílo – posezení a parčík u obce Vinice
  4. Usnesení o opatrovnictví v rámci KoPú
  5. Rozpočtové opatření č.2/2022
  6. Různé


Zápis č. 5/2022 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 3. 8. 2022 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 19:40 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Lenka Hypešová, Dagmar Kovandová, Radka Ksandrová, Radka Humlová
Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zapisovatelem zápisu byl navržen a schválen Josef Brom a ověřovatelkami zápisu byly navrženy a schváleny Dagmar Kovandová a Lenka Hypešová. Starosta sdělil, že zápis č. 4/2022 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyla podána námitka, zápis je schválen.

Starosta obce požádal o přidání bodů

  • č. 4 Usnesení o opatrovnictví v rámci KoPÚ
  • č. 5 Rozpočtové opatření č.2/2022

Usnesení č. 1/5-2022
ZO schvaluje přidání bodu číslo 4 a 5 do programu jednání zastupitelstva.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 2/5-2022
ZO schvaluje předložený program.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Průběh jednání:

k bodu 1:
Zastupitelstvo projednalo smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/SKO/6843/2022-SKOM (příloha č. 2) v k.ú. Vinaře, parc. č. 949/12, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, s Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, do vlastnictví obce Vinaře.

Usnesení č. 3/5-2022
ZO schvalujesmlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/SKO/6843/2022-SKOM v k.ú. Vinaře, parc. č. 949/12, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, s Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, do vlastnictví obce Vinaře a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 2:
Zastupitelstvo projednalo smlouvu o dílo (příloha č. 3) ohledně zpracování projektu studie sportoviště Vinaře s Ing. Radkem Prokešem, Ph.D., Havlínova 1111/2, 182 00 Praha 8, IČO 04428269.

Usnesení č. 4/5-2022
ZO schvaluje smlouvu o dílo ohledně zpracování projektu studie sportoviště Vinaře s Ing. Radkem Prokešem, Ph.D., Havlínova 1111/2, 182 00 Praha 8, IČO 04428269, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 3:
Zastupitelstvo projednalo smlouvu o dílo (příloha č. 4) ohledně zpracování projektu parčík u obce Vinice s Ing. Radkem Prokešem, Ph.D., Havlínova 1111/2, 182 00 Praha 8, IČO 04428269.

Usnesení č. 5/5-2022
ZO schvaluje smlouvu o dílo ohledně zpracování projektu parčík u obce Vinice s Ing. Radkem Prokešem, Ph.D., Havlínova 1111/2, 182 00 Praha 8, IČO 04428269, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 4:
Starosta informoval zastupitelstvo obce, že Státní pozemkový úřad, Pobočka Nymburk, rozhodla v řízení o pozemkových úpravách podle ust. § 32 správního řádu tak, že obec Vinaře, IČ: 00236578, se ustanovuje opatrovníkem osobám viz seznam (příloha č. 5)

ZO bere informaci na vědomí.

k bodu 5:
Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření číslo 2/2022 (příloha č. 6).

Usnesení č. 6/5-2022
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 4 – různé:

- Starosta obce zveřejnil informaci z obce Vrdy k probíhající rekonstrukci silnice č. I/17 v Dolních Bučicích. Oproti původnímu předpokladu je zajištěn vjezd do ulice Jasmínová (ke zdravotnímu středisku z důvodu zabezpečení dostupnosti zdravotní péče).

- Starosta obce informoval o vydané veřejné vyhlášce „Rozhodnutí“ ve věci IE-12-6009273 Vinice, obnova knn, dem, nn. Nové kabelové vedení NN bude uloženo v zemi. Následně bude demontováno stávající venkovní vedení NN.

- Zastupitelé požádali starostu o nákup betonového pingpongového stolu. 

Ve Vinařích 3. 8. 2022

Josef Brom, starosta obce

Autor: Webmaster