Program:

 1. Složení slibu člena zastupitelstva
 2. Plán společných zařízení pro komplexní pozemkové úpravy Vinaře.
 3. Záměr obce č. 19/2 směnit historicky připlocené pozemky
 4. Záměr obce č. 120 prodat historicky připlocené pozemky
 5. Záměr obce č. 16 směnit/prodat historicky připlocený pozemek
 6. Záměr obce č. 34 prodat historicky připlocený pozemek
 7. Změna na katastru nemovitostí č. 95 - oddělení pozemků pod komunikací
 8. Smlouva o zřízení služebnosti a vypořádání vlastnictví č. 49
 9. Kupní smlouva č. 49
 10. Kupní smlouva č. 93
 11. Směnná smlouva č. 100
 12. Záměr obce č. 32 prodat historicky připlocený pozemek
 13. Záměr obce č. 33 prodat historicky připlocený pozemek
 14. Záměr obce č. 18 směnit pozemek
 15. Oprava komunikací
 16. Nákup materiálu na oplocení
 17. Projekt na sběrné místo
 18. Žádost o zaplocení vinohradu
 19. Malba na zeď obecního úřadu
 20. Žádost o dotaci, finanční příspěvek pro Okrašlovací spolek Vinařský z. s.
 21. Žádost o umístění dočasné stavby
 22. Různé

Zápis č. 5/ 2023 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 18.8.2023 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 17:00 hodin a skončeno ve 21:48 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Vladan Habarta, Radka Ksandrová, Bc. Kateřina Pavlasová, Karel Kadeřábek, Markéta Veselková, Tomáš Staněk

Starosta informoval členy zastupitelstva o tom, že dne 28. 6. 2023 podala Radka Humlová rezignaci na člena zastupitelstva obce viz zápis č. 4/2023. Na uvolněný mandát nastupuje náhradník z téže kandidátní listiny, a to pan Tomáš Staněk. Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné.

ZO vzalo informaci na vědomí.

k bodu 1:

Složení slibu nového člena zastupitelstva

Starosta obce v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval pana Tomáše Staňka ke složení slibu. Před složením slibu ho starosta upozornil, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění). Složení slibu proběhlo tak, že starosta obce přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Vinaře a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“. Pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2) pan Tomáš Staněk složil slib.

Zapisovatelem zápisu byl navržen a schválen Josef Brom a ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni Karel Kadeřábek a Tomáš Staněk. Starosta sdělil, že zápis č. 4/2023 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyla podána námitka, zápis je schválen.

Usnesení č. 1/5-2023
ZO schvaluje předložený program.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Průběh jednání:

k bodu 2:

Starosta obce seznámil zastupitelstvo sPlánem společných zařízení (PSZ) pro komplexní pozemkové úpravy (KoPú) Vinaře (příloha č. 3). V rámci PSZ Vinaře jsou tato opatření prováděna tak, aby se stávající krajina optimalizovala pro efektivní zemědělskou činnost a zároveň se zvyšovala ochrana půdy, vody a biodiverzity. Projekt zahrnuje navrhování a schvalování nových cest či jejich rekonstrukci, protierozních opatření, vodohospodářských prvků a ekologických prvků, které tvoří integrovaný a udržitelný celek. Cílem je dosáhnout optimálního využití krajiny a maximalizovat její udržitelnost pro současnou i budoucí generaci. Navržená opatření tvoří kostru katastrálního území, do které se budou následně navrhovat vlastnické parcely. K návrhu uplatnili své připomínky i zástupci státní správy a vlastníci či správci dotčených zařízení. PSZ byl schválen Regionální dokumentační komisí Státního pozemkového úřadu dne 26. 7. 2023 v Praze.

Po vyvážené diskusi bylo rozhodnuto, že zastupitelstvo obce vyjádří podporu Plánu společných zařízení v rámci Komplexní pozemkové úpravy Vinaře.

Usnesení č. 2/5-2023
ZO schvaluje Plán společných zařízení, zpracovaný firmou GAP Pardubice s. r. o., projektantem Ing. Martinem Stejskalem, který předložil Státní pozemkový úřad, pobočka Nymburk, zastoupený Ing. Jaroslavem Poděbradským.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 3:

Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana XXX a paní XXX (příloha č. 4), na úpravu hranice mezi jejich pozemkem parc. č. 19/3 v k. ú. Vinaře a obecním pozemkem parc. č. 1054/25 z důvodu realizace nového oplocení. Starosta obce doporučil pozemky směnit z důvodu následného rozšíření obecní cesty.

Usnesení č. 3/5-2023
ZO schvaluje záměr obce směnit části pozemků uvedené v bodě 3 tohoto zápisu a pověřuje starostu obce vypracováním adresného záměru. Současně schvaluje částečnou úhradu nezbytných nákladů (geometrický plán, smlouva, vklad do katastru nemovitostí) z rozpočtu obce.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 4:

Zastupitelstvo obce projednalo žádost paní XXX (příloha č. 5) o prodej historicky připloceného pozemku k její nemovitosti Vinaře čp. 120, parc. č. 77/26 v k. ú. Vinaře o výměře 21 m2 a parc. č. 77/2 v k. ú. Vinaře o výměře 25 m2.

Usnesení č. 4/5-2023
ZO schvaluje záměr obce prodat část pozemku uvedenou v bodě 4 tohoto zápisu a pověřuje starostu obce vypracováním adresného záměru.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 5:

Starosta obce požádal pana XXX o narovnání hranice pozemků vztahujících se k jeho nemovitosti Vinaře čp. XX a mezi obcí Vinaře a sousedy, panem XXX a paní XXX, z důvodu realizace nového oplocení.

V rámci této úpravy prodá manželům XXX parc. č. 20/2 v k. ú. Vinaře o výměře 5 m2. Zároveň pan XXX ustoupil při výstavbě plotu na svůj pozemek a v rámci souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků tuto část přenechal bezúplatně obci. Vzhledem k této skutečnosti se zastupitelstvo obce dohodlo uhradit nezbytné náklady (geometrický plán, smlouva, vklad do katastru nemovitostí).

Usnesení č. 5/5-2023
ZO schvaluje narovnání hranice podle GP 266-222031/2022(příloha č. 6)a popsané v bodě 5 tohoto zápisu a pověřuje starostu obce přípravou trojstranné smlouvy mezi panem XXX, obcí Vinaře a manželi XXX. Současně schvaluje částečnou úhradu nezbytných nákladů (geometrický plán, smlouva, vklad do katastru nemovitostí) za pana XXX z rozpočtu obce.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 6:

Zastupitelstvo obce projednalo žádost paní XXX (příloha č. 7) o prodej historicky připloceného pozemku k její nemovitosti Vinaře čp. XX, parc. č. 77/25 v k. ú. Vinaře o výměře 135 m2.

Usnesení č. 6/5-2023
ZO schvaluje záměr obce prodat část pozemku uvedenou v bodě 6 tohoto zápisu a pověřuje starostu obce vypracováním adresného záměru.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 7:

Starosta obce představil plánované změny v parcelaci stavebních parcel č. 107 (čp. 95) a stavební parcely č. 108 (čp. 97), které se nacházejí v majetku obce. Cílem tohoto plánu je provést rozdělení těchto parcel tak, aby vznikly samostatné pozemky pod místní komunikací a také pod uličkou pro pěší. Souhlasným rozhodnutím bude přijato opatření, které povede ke zlepšení místní infrastruktury a optimalizaci využití majetku obce.

Usnesení č. 7/5-2023
ZO schvaluje oddělení pozemků a pověřuje starostu zajištěním zápisu do katastru nemovitostí
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 8:

Starosta obce seznámil zastupitele s obsahem smlouvy o zřízení služebnosti užívacího práva a vzájemných povinnostech (příloha č. 8) při vypořádání vlastnictví mezi obcí Vinaře a panem XXX a paní Bc. XXX. Mimo jiné se obec zavazuje na své náklady zajistit výstavbu dětského hřiště na pozemku č. parc. 1051/9 v k. ú. Vinaře.

Usnesení č. 8/5-2023

ZO schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti užívacího práva a vzájemných povinnostech při vypořádání vlastnictví a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 9:

Starosta obce informoval zastupitele o dohodě s panem XXX a paní XXX o odprodeji části pozemku na dětské hřiště a předložil zastupitelům k projednání kupní smlouvu (příloha č. 9) na prodej části pozemku parc. č. 1051/9 o výměře 517 m2 v k. ú. Vinaře za cenu 700 Kč/m2. Geometrický plán č. 263-222028/2022.

Usnesení č. 9/5-2023
ZO schvaluje kupní smlouvu s XXX a Bc. XXX, Vinaře čp. XX, a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 10:

Starosta seznámil zastupitele s obsahem kupní smlouvy (příloha č. 10) na prodej části pozemku parc. č. 1093/8 o výměře 40 m2v k. ú. Vinaře za cenu 30 Kč/m2. Geometrický plán č. 262-222027/2022.

Usnesení č. 10/5-2023
ZO schvaluje kupní smlouvu s XXX a XXX a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 11:

Starosta oznámil zastupitelstvu obce, že je v tomto bodě ve střetu zájmu a nebude v tomto bodě hlasovat. Starosta seznámil zastupitele s obsahem směnné smlouvy (příloha č. 11) mezi obcí Vinaře a panem XXX. Obec Vinaře směňuje parcelu č. 1104/4 o výměře 8 m2 za parcelu č. 1133 o výměře 18 m2. Za rozdíl ve výměře obec uhradí 30 Kč/m2. Obec uhradí náklady na smlouvu. Pan XXX uhradí vklad do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 11/5-2023
ZO schvaluje směnnou smlouvu uvedenou v bodě 11 tohoto zápisu a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1 (Brom)

k bodu 12:

Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana XXX (příloha č. 12) o prodej historicky připloceného pozemku k jeho nemovitosti Vinaře čp. XX, parc. č. 77/24 v k. ú. Vinaře o výměře 146 m2.

Usnesení č. 12/5-2023
ZO schvaluje záměr obce prodat část pozemku uvedenou v bodě 12 tohoto zápisu a pověřuje starostu obce vypracováním adresného záměru.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 13:

Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana XXX a Ing. XXX (příloha č. 13) o prodej historicky připloceného pozemku k jejich nemovitosti Vinaře čp. XX, parc. č. 77/24 v k. ú. Vinaře o výměře 72 m2.

Usnesení č. 13/5-2023
ZO schvaluje záměr obce prodat část pozemku uvedenou v bodě 13 tohoto zápisu a pověřuje starostu obce vypracováním adresného záměru.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 14:

Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana XXX (příloha č. 14) o směnu pozemků pozemku vedle nemovitosti Vinaře čp. XX. Obec smění část pozemků st. 16 za celý pozemek parc. č. 29/1 v k. ú. Vinaře.

Usnesení č. 14/5-2023
ZO schvaluje záměr obce směnit část pozemku uvedenou v bodě 13 tohoto zápisu a pověřuje starostu obce vypracováním adresného záměru.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 15:

Starosta představil nabídky na potřebné opravy komunikací a kanálových vpustí. Oprava vozovky „Kopeček“ byla nabídnuta za celkovou částku 79 500 Kč od Bohumila Čečera. Dále byly navrženy dílčí opravy místních komunikací a polních cest za 36 500 Kč, rovněž od Bohumila Čečera. Oprava kanálových vpustí na Vinici byla navržena za 41 019 Kč a ve Vinařích za 68 607 Kč, obě nabídky byly od firmy SANIPO s. r. o. (viz přílohy č. 15 a 16).

Usnesení č. 15/5-2023
ZO schvaluje provedení potřebných oprav komunikací a kanálových vpustí dle předložených nabídek.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 16:

Starosta obce žádal zastupitelstvo, aby schválilo nákup materiálu pro oplocení dětského hřiště ještě před samotnou realizací. Tento materiál bude pořízen od společnosti Stavmat Stavebniny a. s., kterou jsme zvolili jako našeho dodavatele stavebního materiálu. Toto rozhodnutí bylo motivováno výhodnou cenou materiálu (příloha č. 17). Důležité je, že aktuální akční nabídka umožňuje získat potřebný materiál za zvýhodněných podmínek. Starosta věří, že tímto krokem obec maximalizuje hodnotu investice do hřiště a optimalizuje náklady.

Usnesení č. 16/5-2023
ZO schvaluje nákup materiálu do max. částky 200 000 Kč bez DPH.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 17:

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s plánem vybudovat sběrné místo na místě současných nemovitostí č. 95 a 97. Pro účely získání dotace je nezbytné, abychom připravili projektovou dokumentaci.

Zastupitel Karel Kadeřábek navrhl, abychom pro tento úkol oslovili firmu A2K, s. r. o., a Ing. arch. Jana Kabelku. Jejich zkušenosti a kompetence by mohly přinést kvalitní výsledky. Rovněž zdůraznil, že je ve střetu zájmů v této záležitosti a nebude se účastnit hlasování.

Usnesení č. 17/5-2023
ZO schvaluje, aby projekt sběrného místa byl zpracován firmou A2K, s. r. o., zastoupenou
Ing. arch. Janem Kabelkou a odsouhlasilo cenu za projektovou dokumentaci do max. částky 30 000 Kč bez DPH.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1 (Kadeřábek)

k bodu 18:

Zastupitelstvo projednalo žádost Vinařství Vinaře, s. r. o., Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice (příloha č. 18) ve věci zaplocení části vinice na obecním pozemku parc. č. 159/1 k. ú. Vinaře na dobu nezbytně nutnou (po dobu vinobraní) 2023.

Usnesení č. 18/5-2023
ZO schvaluje zaplocení pozemku parc. č. 159/1 k. ú. Vinaře po dobu vinobraní.
Hlasování: pro: 5 proti: 2 (Pavlasová, Staněk) zdržel se: 0

Zastupitelka Radka Ksandrová navrhla, aby si od roku 2024 firmaVinařství Vinaře, s. r. o., řešila zaplocení v rámci vlastních pozemků. Starosta nechal o tomto návrhu hlasovat.

Usnesení č. 19/5-2023
ZO schvaluje návrh zastupitelky Radky Ksandrové, aby firma Vinařství Vinaře, s. r. o., řešila zaplocení pozemků v rámci svých parcel.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1 (Brom)

k bodu 19:

Zastupitelstvo projednalo nabídku na originální malbu na zeď Obecního úřadu Vinaře. Zhotovitelem je BcA. Iva Burešová, IČ 76291685. Maximální cena realizace dle nabídky je 43 600 Kč (příloha č. 19).

Usnesení č. 20/5-2023
ZO schvaluje cenovou nabídku a pověřuje starostu obce objednat malbu od BcA. Ivy Burešové, IČ 76291685.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 20:

Starosta obce přečetl žádost o příspěvek na činnost Okrašlovacího spolku Vinařského z. s., IČ 19437790, ve výši 14 000 Kč na rok 2023 (příloha č. 20). Tomáš Staněk a Markéta Veselková oznámili střet zájmů, protože jsou členy spolku.

Usnesení č. 21/5-2023
ZO schvaluje příspěvek ve výši 14 000 Kč na činnost Okrašlovacího spolku Vinařského z. s. na rok 2023 a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 2 (Staněk, Veselková)

k bodu 21:

Starosta obce přečetl žádost paní Jany Horké o dočasné umístění stavby na soukromých pozemcích (příloha č. 21).

Usnesení č. 22/5-2023
ZO schvaluje dočasné umístění stavby na soukromých pozemcích maximálně na dobu 5 let ode dne tohoto usnesení. Po uplynutí této lhůty musí být stavba z pozemku odstraněna.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 23 - různé:

Zastupitelka Radka Ksandrová předložila požadavek ohledně odstranění autovraku z ulice „Ke Hřišti“. Starosta upozornil že auto má SPZ a tudíž není možné ho považovat za autovrak.

Než byl vyhotoven zápis a se souhlasem ověřovatelů se starosta k tomuto budu vyjádřil:

Starosta obce zahájil prověřování majitele vozidla a vyzval ho k poskytnutí vysvětlení. Pan XXX, vysvětlil, že v ulici, kde bydlí, je velké množství zaparkovaných vozidel. Protože daným vozidlem se delší dobu nejezdí, rozhodl se ho zaparkovat na místě, které považoval za nejméně obtěžující pro obyvatele.

Starosta sdělil, že proběhla úspěšná výměna vodoměrů na hřbitově v areálu ČOV (čistírna odpadních vod).

Starosta informoval o opravách vodovodních uzávěrů a hydrantů ve Vinařích a na Vinici. Provádění těchto úprav bude zajišťovat provozovatel vodovodní sítě. Cílem je zvýšit spolehlivost a funkčnost uzávěrů a hydrantů, což přispěje k celkové bezpečnosti vodovodního systému.

Ve Vinařích 26. 8. 2023

Josef Brom, starosta obce

Autor: Webmaster