Program:

 1. Řád veřejného pohřebiště
 2. Smlouva o nájmu hrobového místa Vinaře (smlouvy z roku 2014 končí k 31. 12. 2023)
 3. Ceník poskytovaných služeb a pronájem hřbitovních míst na veřejném pohřebišti
 4. Smlouva o kopání hrobů, stavbě a otevírání hrobek s firmou Pohřební služba Jeřábek spol. s r.o.
 5. Darovací smlouva – podpora obcím postiženým živelnou pohromou
 6. Výrobní a skladovací hala, Vinařství Alois Holík
 7. Přístřešek na Vinici
 8. Veřejná doprava – standardy dopravní obslužnosti
 9. Vybudování obecních bytů v obci Vinaře
 10. Komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) Vinaře
 11. Kronika 2019
 12. Žádost o dotaci, finanční příspěvek pro Vinařský hrozen, z.s.
 13. Žádost o dotaci, finanční příspěvek pro Šipkařský klub (Hospůdka na Vinici)
 14. Žádost o dotaci, finanční příspěvek pro Klub deskových her
 15. Finanční příspěvek na kurz trénování paměti
 16. MAS Lípa pro venkov, z.s. - smlouva na členský příspěvek 2021
 17. Rozpočtové opatření č.3/2021
 18. Výpověď pachtovní smlouvy
 19. Různé

Zápis č. 6/2021 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře,konaného dne 14. 7. 2021 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:42 hodin.
Přítomni: Dagmar Kovandová, Lenka Hypešová, Radka Humlová, Radka Ksandrová, Josef Brom
Hosté: XXX

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zapisovatelem zápisu byl navržen a schválen Josef Brom a ověřovatelkami zápisu byly navrženy a schváleny Radka Humlová a Radka Kovandová. Starosta sdělil, že zápis č. 5/2021 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyla podána námitka, zápis je schválen.

Starosta obce požádal o přidání bodu č. 16 MAS Lípa pro venkov, z.s. - smlouva na členský příspěvek 2021 do programu jednání.

Usnesení č. 1/6-2021
ZO schvaluje přidání bodu č. 16 - MAS Lípa pro venkov, z.s. - smlouva na členský příspěvek 2021 do programu jednání.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Starosta obce požádal o přidání bodu č. 17 Rozpočtové opatření č. 3/2021 do programu jednání.

Usnesení č. 2/6-2021
ZO schvaluje přidání bodu č. 17 - Rozpočtové opatření č. 3/2021 do programu jednání.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Zastupitelka Radka Humlová požádala o přidání bodu č. 18 Výpověď pachtovní smlouvy do programu jednání.

Usnesení č. 3/6-2021
ZO schvaluje přidání bodu č. 18 - Výpověď pachtovní smlouvy do programu jednání.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Průběh jednání:

k bodu 1:

Starosta seznámil s obsahem Řádu veřejného pohřebiště (příloha č. 2). Důvodem předložení nového znění je novelizace zákona o pohřebnictví, provedená zák. č. 193/2017 Sb., která přinesla mimo jiné posílení státního dozoru v pohřebnictví, jakož i novou specifikaci působnosti obcí a krajů ve vztahu k provozování veřejných pohřebišť.

Usnesení č. 5/6-2021
ZO schvaluje nový Řád veřejného pohřebiště obce Vinaře. Dnem nabytí účinnosti tohoto Řádu se zrušuje v celém rozsahu Řád pohřebiště, schválený Zastupitelstvem obce Vinaře dne 25. 2. 2004, číslo usnesení 5/2-2004.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 2:

Starosta předložil vzorovou smlouvu o nájmu hrobového místa Vinaře (příloha č. 3) k odsouhlasení. Staré smlouvy z roku 2014 končí k 31. 12. 2023 a nové je s ohledem na nový Řád veřejného pohřebiště nutné aktualizovat. Smlouvy se budou uzavírat na 15 let. ZO smlouvu projednalo a s jejím obsahem souhlasí.

Starosta navrhl pětiletý cyklus výběru poplatku za hrobové místo a jako důvod uvedl častější kontakt s nájemcem, a tím pádem i možnost častější aktualizace kontaktních údajů pronajímatele.

Usnesení č. 6/6-2021
ZO schvaluje vzorovou smlouvu o nájmu hrobového místa na pohřebišti Vinaře a stanovilo úhradu v pětiletém cyklu.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 3:

Starosta seznámil zastupitele s pronájem hřbitovních míst na veřejném pohřebišti. Nájemné vychází z cenového věstníku Ministerstva financí MF 1-2021, kde maximální nájemné může činit 22,- Kč/m2/rok.

Starosta obce navrhl výši nájemného 10,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 7/6-2021
ZO neschvaluje nájemné ve výši 10,- Kč/m2/rok.

Hlasování: pro: 1 (Brom) proti: 2 (Ksandrová, Humlová) zdržel se: 2 (Hypešová, Kovandová)

Zastupitelka Radka Humlová navrhla výši nájemného 15,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 8/6-2021
ZO neschvaluje nájemné ve výši 15,- Kč/m2/rok.

Hlasování: pro: 1 (Humlová) proti: 0 zdržel se: 4 (Brom, Ksandrová, Hypešová, Kovandová)

Zastupitelka Radka Ksandrová navrhla výši nájemného 20,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 9/6-2021
ZO schvaluje nájemné ve výši 20,- Kč/m2/rok.

Hlasování: pro: 3 (Ksandrová, Kovandová, Hypešová) proti: 1 (Brom) zdržel se: 1 (Humlová)

Starosta seznámil zastupitele s náklady na poskytování služeb na veřejném pohřebišti. Náklady se skládají z údržby zeleně, spotřeby vody, odvozu hřbitovního odpadu. Náklady za rok činí cca 34.500,- Kč. Výpočet 34.500 / 178 (hrobů) = 193,82 Kč

Do diskuze o ceně se zapojil p. XXX a požádal, aby obec náklady dotovala, neboť cenu pronájmu považuje za vysokou.

Z diskuze zastupitelů vyplynulo, že není možné náklady na údržbu hřbitova doplácet z obecního rozpočtu v takové míře jako dosud. Stačí, že obec doplácí za údržbu hrobů, kde není znám vlastník.

Usnesení č. 10/6-2021
ZO projednalo a schvaluje základní cenu služeb spojených s užíváním hrobového místa, a to ve výši 194,- Kč/rok.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Starosta shrnul způsob stanovení ceny za nájem hrobového místa a předložil ke schválení kompletní Ceník veřejného pohřebiště Vinaře (příloha č. 4).

Usnesení č. 11/6-2021
ZO schvaluje Ceník veřejného pohřebiště Vinaře s platností od 1. 8. 2021. Ceník bude uplatněn při uzavírání nových smluv. Na poplatky dle stávajících smluv, platných do r. 2023 (pokud byl nájem řádně uhrazen), tento ceník do skončení platnosti smluv nemá vliv.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 4:

Starosta předložil Smlouvu o kopání hrobů, stavbě a otevírání hrobek s firmou Pohřební služba Jeřábek spol. s r.o. (příloha č. 5).

Usnesení č. 12/6-2021
ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o kopání hrobů, stavbě a otevírání hrobek s firmou Pohřební služba Jeřábek spol. s r.o. a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 5:

Starosta navrhl zastupitelstvu připojit se k podpoře obcím postiženým živelnou pohromou (tornádem) dne 24. 6. 2021 v oblasti jižní Moravy pomocí daru (příloha č. 6) mezi obcí Vinaře a Mikroregion Čáslavsko, IČ: 75121913, kde obdarovaný se zavazuje odeslat celkovou vybranou částku jako společnou pomoc postiženým obcím přímo na jejich účty anebo prostřednictvím příslušného dobrovolného svazku obcí, který působí v postiženém území. Součástí odeslání peněžních prostředků bude i jmenovitý seznam dárců a výše jejich daru.

Usnesení č. 13/6-2021
ZO projednalo a schvaluje darovací smlouvu s Mikroregion Čáslavsko, IČ: 75121913, na částku 10.000,- Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 6:

Starosta seznámil zastupitelstvo s projektem ARCHISTAT s.r.o., IČ: 27479170, která zaslala projekt na výrobní a skladovací halu pro stavebníka Ing. Aloise Holíka. Stavba bude realizována na stavebních parcelách č. 243 a 244 v k.ú. Vinaře (příloha č. 7). Zastupitelé se stavbou souhlasí za podmínek kladného vyjádření provozovatele kanalizace a provozovatele vodovodu s tím, že kapacitně nedojde k omezení na straně napojování dalších nemovitostí (např. dostatečná kapacita čističky).

Usnesení č. 14/6-2021
ZO projednalo a schvaluje stavbu haly za předpokladu, že stavebník doloží kladná stanoviska provozovatelů kanalizace a vodovodu.

Hlasování: pro: 4 proti: 1 (Humlová) zdržel se: 0

k bodu 7:

Starosta seznámil se záměrem obce udělat přístřešek na Vinici u autobusové zastávky a zhotovit i novou úřední desku. Současná kapacita nestačí. V celém prostoru bude opraven i povrch chodníku a navazující zeď. Do zdi bude ukotveno zastřešení a úřední deska. Předpokládaná cena cca 85.000,- Kč.

Usnesení č. 15/6-2021
ZO schvaluje realizační záměr obce vybudovat přístřešek s úřední deskou.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 8:

Starosta informoval o veřejné dopravě tak, jak ji vidí radní Středočeského kraje pro oblast veřejné dopravy Mgr. Petr Borecký.

Od 1. 8. bude zahájena integrace celé oblasti (změny tras, spojů), která by pro občany měla přinést zjednodušení (1 jízdenka platná v celém regionu) i zlevnění některých spojů. Jízdní řády platné od 1. 8. 2021 jsou průběžně aktualizovány na webu, cca od poloviny července budou distribuovány do obcí tištěné materiály. Cestujícím doporučuje i aplikaci PID lítačka.

Od r. 2022 vstoupí v platnost standardy dopravní obslužnosti, s nimiž dojde ke změnám ve financování dopravy, zejména nastavení srovnatelných podmínek pro města a obce, i řešení smluv – nově bude uzavírána smlouva s krajem, nikoliv s dopravci; představitelé obcí budou mít k dispozici i údaje o vytížení, příp. ztrátovosti linek. V rámci mikroregionu pravděpodobně nedojde k výraznému zvýšení nákladů obcí.

Východní část Čáslavska by měla být integrována v další vlně cca na konci roku.

Mgr. Borecký rovněž nastínil očekávaný vývoj v oblasti veřejné dopravy v horizontu několika let, a to v souvislosti s evropskou bezemisní směrnicí či technickými změnami v železniční dopravě, přičemž v obou případech lze očekávat buď omezení veřejné dopravy, nebo její výrazné zdražení a vyšší nároky na rozpočty obcí.

ZO bere na vědomí.

k bodu 9:

Starosta informoval, že Ministerstvo financí provedlo vyhodnocení dotační výzvy č. 9 k podprogramu 298D2230 – Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury (VPS 223 3-2021), které byly vyhlášeny pro rok 2021. Náš projekt „Vybudování obecních bytů v obci Vinaře“ sice vyhověl podmínkám dotační výzvy, ale vzhledem k výši finančních prostředků vyčleněných v tomto roce ve státním rozpočtu pro dotační výzvu v rámci programu nelze projekt zařadit mezi ty, na které bude poskytnuta dotace (příloha č. 8).

ZO bere na vědomí.

k bodu 10:

Starosta seznámil zastupitelstvo s průběhem úvodního jednání komplexních pozemkových úprav v k.ú. Vinaře a částečně Vrdy, Lovčice, Bousov, Žleby, které svolal Státní pozemkový úřad, pobočka Kutná Hora na den 16. června 2021 (příloha č. 9).

Předmětem úvodního jednání bylo seznámení účastníků s účelem, formou a obvodem komplexních pozemkových úprav Vinaře, které byly zahájeny 29. 6. 2019. O provedení pozemkových úprav požádali vlastníci pozemků nadpoloviční výměry zemědělské půdy v k.ú. Vinaře.

Přítomní byli seznámeni s předpokládaným obvodem KoPÚ a dále s postupem při stanovení nároků vlastníků a byl jim vysvětlen princip oceňování zemědělských pozemků dle BPEJ.

Rovněž byl projednán způsob určování vzdálenosti jednotlivých pozemků. Bylo dohodnuto, že vzdálenost bude stanovena vzdušnou čarou ze středu obce od Obecního úřadu Vinaře.

Vlastníci byli upozorněni, že Státní pozemkový úřad může v průběhu pozemkových úprav vykupovat se souhlasem vlastníka ve prospěch státu pozemky nebo spoluvlastnické podíly k nim za cenu v místě obvyklou, popřípadě přijmout dar. Dále může Státní pozemkový úřad na základě dohody uzavřené mezi spoluvlastníky reálně rozdělit spoluvlastnictví.

Podle informace pozemkového úřadu na úvodní jednání bylo pozváno 252 účastníků, přítomných bylo pouhých 59, což je 23 %.

Na úvodním jednání byl také zvolen sbor zástupců. Vzhledem k velkému zájmu ze strany vlastníků o členství má sbor 15 členů (maximální počet).

Ve sboru zástupců jsou za Státní pozemkový úřad, pobočku Kutná Hora Ing. Mariana Poborská, za obec Vinaře starosta Josef Brom, za obec Vrdy starosta Ing. Miloš Mlynka, za obec Bousov starosta Ladislav Chromek, za městys Bílé Podolí starosta Jiří Desenský, za obec Žleby starostka Mgr. Ludmila Záklasníková, za společnost OJGAR, s.r.o. Marcela Farkačová, za Ječmínkovy sady s.r.o. Jana Sehnalová, dále pak Bc. Ivana Nováková, lng. Josef Čížek, Ing. Miloslav Vítek, Josef Kruml, Jindřich Jablečník, JUDr. Jiří Sehnal, lng. Roman Lukeš. Náhradnicí se stala paní Monika Lukeš.

Starosta informoval zastupitelstvo, že bude probíhat zjišťování hranic, které proběhne ve dnech 11. a 12. srpna 2021. Pozvánka na zjišťování hranic pozemků obdrželo celkem 204 vlastníků. K účasti při zjišťování hranic můžete vlastník pozemků zplnomocnit svého zástupce.

ZO bere na vědomí.

k bodu 11:

Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem zápisu do obecní kroniky za rok 2019 vypracovaným kronikářkou Mgr. Hanou Veselou (příloha č. 10).

Usnesení č. 16/6-2021
ZO schvaluje návrh zápisu do obecní kroniky za rok 2019.

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 1 (Hypešová)

k bodu 12:

Starosta obce přečetl žádost o příspěvek na činnost spolku Vinařský hrozen, z.s. ve výši 10.000,- Kč na rok 2021 (příloha č. 11).

Usnesení č. 17/6-2021;
ZO schvaluje příspěvek ve výši 10.000,- Kč na činnost spolku Vinařský hrozen, z.s. na rok 2021 a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 1 (Ksandrová)

k bodu 13:

Starosta obce přečetl žádost o příspěvek na činnost „Šipkařského družstva Hospůdka na Vinici“ ve výši 5.000,- Kč na rok 2021 (příloha č. 12).

Usnesení č. 18/6-2021;
ZO schvaluje příspěvek ve výši 5.000,- Kč na činnost „Šipkařského družstva Hospůdka na Vinici“ na rok 2021 a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 14:

Starosta obce přečetl žádost o příspěvek na činnost „Klubu deskových her“ ve výši 2.000,- Kč na rok 2021 (příloha č. 13).

Usnesení č. 19/6-2021;
ZO schvaluje příspěvek ve výši 2.000,- Kč na činnost „Klubu deskových her“ na rok 2021 a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 15:

Starosta obce přečetl nabídku kurzu trénování paměti od paní Hany Veselé (příloha č. 14). Kurz bude 1x za 14 dní. Rozsah kurzu: 1 semestr po 6 lekcích. Délka lekce je 90 minut. Kurzovné 60,- Kč / zapsaný účastník. Kapacita kurzu je 15 osob.

Starosta obce navrhl příspěvek účastníkům kurzu ve výši 30,- Kč za lekci.

Usnesení č. 20/6-2021;
ZO schvaluje příspěvek na kurz trénování paměti ve výši 30,- Kč / zapsaný účastník.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 16:

Starosta předložil zastupitelstvu obce smlouvu o členském příspěvku (příloha č. 15) mezi MAS Lípa pro venkov, z.s. a obcí Vinaře, který v roce 2021 činí 3.578,- Kč.

Zastupitelstvo obce smlouvu o členském příspěvku projednalo a schválilo.

Usnesení č. 21/6-2021;
ZO schvaluje uzavření smlouvy o členském příspěvku mezi MAS Lípa pro venkov, z.s. a obcí Vinaře a pověřuje starostu obce jejím podpisem.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 17:

Starosta seznámil s rozpočtovým opatřením č. 3/2021 (příloha č. 16).

Usnesení č. 22/6-2021;
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 18:

Zastupitelka Radka Humlová navrhla zastupitelstvu obce vypovědět pachtovní smlouvu na parcelu č. 794/90 v k.ú. Vinaře, kterou má v současnosti pronajatou firma REAL-SKP, a.s., IČ 27488730.

Pozemek byl získán směnou za jiné pozemky, přičemž obec má zájem jej využívat pro vlastní činnost.

Usnesení č. 23/6-2021;
ZO schvaluje vypovězení pachtovní smlouvy na parcelu č. 794/90 v k.ú. Vinaře a pověřuje starostu vyhotovením a doručením výpovědi k 30. 9. 2021. Smluvní vztah bude ukončen uplynutím 12měsíční výpovědní lhůty k 30. 9. 2022.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 19 - různé:

 • Starosta seznámil zastupitelstvo s žalobou podanou proti obci Vinaře o nahrazení projevu vůle a povinnost uzavřít směnnou smlouvu a o nařízení předběžného opatření. Následné odvolání a rozhodnutí Krajského soudu v Praze mělo za následek stažení žaloby podané Ing. Mirko Zedníkem, členem představenstva firmy REAL-SKP, a.s.
 • Starosta děkuje panu Humlovi za vybudování knihovničky, která se nachází u obecního úřadu. Půjčování knih nemá žádná pravidla; pokud Vás kniha osloví, můžete si ji klidně ponechat, půjčit ji přátelům nebo ji po přečtení vrátit zpět. Disponujete-li tituly, které můžete postrádat, klidně je do knihovničky vložte.
 • Starosta vysvětlil zastupitelstvu, že neposekané polní cesty jsou výpadkem sekání „Vinařských myslivců“, kteří se o ně mlčky několik let vcelku dobře starali. Bohužel bez jakékoliv informace je letos nechali zarůst. Přes všechny nesnáze se obci podařilo zajistit firmu a cca 80 % cest se podařilo posekat. Nyní jsou opět přístupné veřejnosti.
 • Starosta děkuje panu Hejhalovi za upravení prostoru BIO skládky, kterou původně měli upravit zemědělci, k čemuž však ani po urgenci z jeho strany nedošlo.
 • Starosta informoval, že o BIO skládky v našem katastru se na základě stížnosti zajímala Česká inspekce životního prostředí.

Ve Vinařích 24. 7. 2021

Josef Brom, starosta obce

Autor: Webmaster