Program:

 1. Žádost o zaplocení obecního pozemku u vinohradu
 2. Bezúplatný převod pozemku do vlastnictví obce Vinaře
 3. Dohoda o úhradě provozních nákladů na el. energii na ČOV
 4. Nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje
 5. Programové vybavení GINIIS Express AQL
 6. Digitální technická mapa a registrace do Verifikačního registru DMVS
 7. Výběr dodavatele projektové dokumentace na veřejné osvětlení Vinaře
 8. Kronika obce za rok 2021
 9. Žádost č. 12 o prodej (směnu) části pozemku v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
 10. Žádost č. 24 o prodej (směnu) části pozemku v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
 11. Žádost č. 49 o prodej (směnu) části pozemku v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
 12. Žádost č. 78 o prodej (směnu) části pozemku v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
 13. Žádost č. 93 o prodej (směnu) části pozemku v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
 14. Žádost č. 94 o prodej (směnu) části pozemku v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
 15. Žádost č. 100 o prodej (směnu) části pozemku v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
 16. Žádost č. 136 o prodej (směnu) části pozemku v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
 17. Žádost č. 171 o prodej (směnu) části pozemku v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
 18. Rozpočtové opatření č. 3/2022
 19. Různé

Zápis č. 6/2022 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 16. 9. 2022 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:35 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Lenka Hypešová, Dagmar Kovandová, Radka Ksandrová, Radka Humlová
Hosté: XXXXX

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zapisovatelem zápisu byl navržen a schválen Josef Brom a ověřovatelkami zápisu byly navrženy a schváleny Radka Ksandrová a Radka Humlová. Starosta sdělil, že zápis č. 5/2022 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyla podána námitka, zápis je schválen.

Starosta obce požádal o přidání bodů do programu jednání, a to:

 • č. 5 - Programové vybavení GINIIS Express AQL
 • č. 6 - Digitální technická mapa a registrace do Verifikačního registru DMVS
 • č. 7 - Výběr dodavatele projektové dokumentace na veřejné osvětlení Vinaře
 • č. 18 – Rozpočtové opatření č. 3/2022

Usnesení č. 1/6-2022
ZO schvaluje přidání bodu číslo 5, číslo 6, číslo 7 a číslo 18 do programu jednání zastupitelstva.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 2/6-2022
ZO schvaluje předložený program.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Průběh jednání:

k bodu 1:
Zastupitelstvo projednalo žádost paní XXXXX (příloha č. 2) ve věci zaplocení části vinice na obecním pozemku parc. č. 159/1 k.ú. Vinaře na dobu nezbytně nutnou (do sklizně). Hlavní výtka směřovala k zaplocení části vinohradu dříve, než zastupitelstvo žádost projednalo. Paní XXXXX nabídla možnost pro obyvatele Vinice a Vinař přijít v pracovní době do vinohradu na ochutnávku hroznového vína zdarma. Mají zájem předcházet trhání nezralých či na jídlo nevhodných hroznů a eliminovat tím vzniklé škody.

Usnesení č. 3/6-2022
ZO dodatečně schválilo zaplocení pozemku parc. č. 159/1 k.ú. Vinaře do ukončení sklizně. ZO ukládá provozovateli vinohradu žádat v budoucnu o případné zaplocení obecního pozemku s dostatečným předstihem.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 2:
Zastupitelstvo projednalo oznámení záměru Rady Středočeského kraje, která svým usnesení č. 024-43/2021/RK ze dne 18. 11. 2021 schválila bezúplatně převést pozemek – podíl id. 1/44 pozemku parc. č. 794/19, orná půda o výměře 1 578 m2, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kutná Hora, na LV 16 pro obec a k.ú. Vinaře, a to do vlastnictví obce Vinaře (příloha č. 3).

Usnesení č. 4/6-2022
ZO schvaluje bezúplatný převod podílu 1/44 pozemku parc. č. 794/19 o výměře 1578 m² v k.ú. Vinaře do vlastnictví obce Vinaře a pověřuje starostu Josefa Broma podpisem smlouvy.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 3:
Zastupitelstvo projednalo dohodu o úhradě provozních nákladů na el. energii s Vodohospodářskou společností Benešov, s. r. o., IČ 47535865 (příloha č. 4). V průběhu roku 2022 došlo vlivem objektivních, veřejně známých a těžko předvídatelných událostí k razantnímu nárůstu vstupů, které jsou součástí regulované ceny vodného a stočného a které nejsou a nebyly zohledněny v kalkulaci stočného pro rok 2022 a jsou zároveň součástí ekonomicky oprávněných nákladů.

Stočné:
Původní celkové náklady v kalkulaci stočného 2022 445 404,- Kč
Očekávané skutečné provozní náklady 466 273,- Kč
Očekávaný rozdíl 2022 20 869,- Kč

Usnesení č. 5/6-2022
ZO schvaluje dohodu o úhradě provozních nákladů na el. energii s Vodohospodářskou společností Benešov, s. r. o., IČ 47535865.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 4:
Zastupitelstvo projednalo nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje (příloha č. 5).

Usnesení č. 6/6-2022
ZO ruší Nařízení č. 5/2022 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce ze dne 18. 6. 2022 a schvaluje aktualizované Nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Vinaře.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 5:
Zastupitelstvo projednalo nabídku (příloha č. 6) firmy GORDIC spol. s r. o. na upgrade programového vybavení pro účetní programem GINIIS Express SQL v částce 19.512,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 7/6-2022
ZO schvaluje nákup upgrade programového vybavení pro účetní programem GINIIS Express SQL.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 6:
Starosta obce informoval o projektu Jednotná digitální technická mapa Středočeského kraje. Digitální technická mapa (DTM) bude i v ostatních krajích a kraje budou správci této mapy, která bude základním zdrojem informací o prostorové situaci (polohopisu), dopravní infrastruktuře (komunikace) a technické infrastruktuře (sítě). V rámci projektu bude obec registrována do Verifikačního registru DMVS. Tato povinnost obcím nastává k 1. 1. 2023.
Zastupitelstvo projednalo dodatek smlouvy číslo 1 o poskytnutí modulu Digitální technické mapy od firmy TopGis, s. r. o. (příloha č. 7).

Usnesení č. 8/6-2022
ZO schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci tři tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy obce s firmou TopGis, s. r. o. a pověřuje starostu podpisem dodatku. Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 7:
Zastupitelstvo projednalo nabídky na vypracování projektové dokumentace na obnovu veřejného osvětlení Vinaře (příloha č. 8):
1) nabídka firmy Elektro Martínek s. r. o. ve výši 112.000,- Kč bez DPH;
2) nabídka firmy Maděra a Štípek spol. s r. o. ve výši 190.000,- Kč bez DPH;
3) nabídka firmy Hp projekt, Petr Havlík ve výši 179.000,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 9/6-2022
ZO schvaluje nabídku na vypracování projektové dokumentace na obnovu veřejného osvětlení Vinaře od firmy Elektro Martínek s. r. o., IČO 28167325, v celkové částce 112.000,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 8:
ZO projednalo návrh zápisu do kroniky za rok 2021, který předložila kronikářka obce Mgr. Hana Veselá. Koncept byl všem členům ZO zaslán 30. 8. 2022 k připomínkám (příloha č. 9).

Usnesení č. 10/6-2022
ZO schvaluje návrh zápisu do obecní kroniky za rok 2021.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 9:
Zastupitelstvo projednalo žádost paní XXXXX o směnu historicky připloceného pozemku parc. č. 1054/1 o cca 67 m2 k její nemovitosti Vinaře čp. 12. V rámci směny nabízí část jejího pozemku parc. č. 18/3 (příloha č. 10).

Usnesení č. 11/6-2022
ZO schvaluje záměr obce směnit části pozemků uvedené v bodě 9 tohoto zápisu a pověřuje starostu obce vypracováním adresného záměru.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 10:
Zastupitelstvo projednalo žádost pana XXXXX o prodej historicky připloceného pozemku parc. č. 1054/5 o cca 35 m2 k jeho nemovitosti Vinaře čp. 24 (příloha č. 11).

Usnesení č. 12/6-2022
ZO schvaluje záměr obce prodat část pozemku uvedenou v bodě 10 tohoto v zápisu a pověřuje starostu obce vypracováním adresného záměru.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 11:
Zastupitelstvo projednalo žádost pana XXXXX a paní XXXXX o zpřesnění hranice pozemků a nabídku odprodeje části pozemku parc. č. 1051/1 pod silnicí (cca 20 m2) a na dětské hřiště o výměře cca 450 m2 (příloha č. 12) za cenu 700 Kč/m2

Usnesení č. 13/6-2022
ZO schvaluje záměr obce vykoupit pozemek pod silnicí a na dětské hřiště za 700,- Kč/m2 dle specifikace v bodě 11 tohoto zápisu. Dále schvaluje posunutí plotu a rozšíření chodníku z důvodu umístění dalších sítí do takto získaného pozemku. Jako kompenzaci s posunutím plotu souhlasí s postavením podezdívky v celé délce posunu plotu. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce zadáním geometrického plánu a vypracováním smlouvy.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 12:
Zastupitelstvo projednalo žádost paní XXXXX a pana XXXXX o směnu historicky připloceného pozemku parc. č. 1129 o cca 18 m2 k jejich nemovitosti Vinice čp. 78. V rámci směny nabízí část jejich pozemku st. parc. č. 92, která zasahuje pod obecní silnici (cca 54 m2); rozdíl obec doplatí (příloha č. 13).

Usnesení č. 14/6-2022
ZO schvaluje záměr obce směnit části pozemků uvedené v bodě 12 tohoto zápisu a pověřuje starostu obce vypracováním adresného záměru.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 13:

Zastupitelstvo projednalo žádost pana XXXXX a paní XXXXX o prodej historicky připloceného pozemku parc. č. 1093 o cca 44 m2 k jejich nemovitosti Vinice čp. 93 (příloha č. 14).

Usnesení č. 15/6-2022
ZO schvaluje záměr obce prodat část pozemku uvedený v bodě 13 tohoto zápisu a pověřuje starostu obce vypracováním adresného záměru.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 14:

Zastupitelstvo projednalo žádost pana XXXXX o prodej historicky připloceného pozemku parc. č. 1054/1 o cca 60 m2 k jeho nemovitosti Vinaře čp. 94 (příloha č. 15).

Usnesení č. 16/6-2022
ZO schvaluje záměr obce prodat část pozemku uvedený v bodě 14 tohoto zápisu a pověřuje starostu obce vypracováním adresného záměru.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 15:

Starosta obce před projednáváním další žádosti upozornil zastupitelstvo obce, že je ve střetu zájmů, a proto se zdrží hlasování. Zastupitelstvo projednalo žádost pana XXXXX o směnu historicky připloceného pozemku parc. č. 1101 o cca 8 m2 k jeho nemovitosti Vinice čp. 100. V rámci směny nabízí část svého pozemku parc. č. 67/2, který zasahuje pod obecní silnici (cca 19 m2); rozdíl obec doplatí (příloha č. 16).

Usnesení č. 17/6-2022
ZO schvaluje záměr obce směnit části pozemku uvedené v bodě 15 tohoto zápisu a pověřuje starostu obce vypracováním adresného záměru.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 1 (Brom)

k bodu 16:

Zastupitelstvo projednalo žádost paní XXXXX o prodej historicky připloceného pozemku parc. č. 1075 o výměře cca 130 m2 a parc. č. 389/2 o výměře cca 30 m2 k její nemovitosti Vinaře čp. 136 (příloha č. 17).

Usnesení č. 18/6-2022
ZO schvaluje záměr obce prodat části pozemku uvedené v bodě 16 tohoto zápisu a pověřuje starostu obce vypracováním adresného záměru.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 17:
Zastupitelstvo projednalo žádost pana XXXXX o prodej historicky připloceného pozemku parc. č. 1081/4 o výměře cca 56 m2 k jeho nemovitosti Vinaře čp. 171 (příloha č. 18).

Usnesení č. 19/6-2022
ZO schvaluje záměr obce prodat část pozemku uvedenou v bodě 17 tohoto zápisu a pověřuje starostu obce vypracováním adresného záměru.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 18:
Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření číslo 3/2022 (příloha č. 19).


Usnesení č. 20/6-2022
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 19 – různé:
- Starosta obce informoval, že byl vyložen soupis nároků vlastníků pozemků pro uplatnění námitek pro KoPÚ ve Vinařích (návrh zpracovává firma GAP Pardubice s. r. o.) a také ve Starkoči (návrh zpracovává firma GEOŠRAFO s. r. o.). Velká část vlastníků využila možnost konzultace s pracovníky pozemkového úřadu na obecním úřadě ve Vinařích.

- Starosta obce informoval, že rekonstrukce stávajícího vedení nízkého napětí v obci Vinice (vinařská i vrdovská část), kde bude stávající vrchní vedení demontováno a nahrazeno novým zemním vedením, se dostala do fáze rozhodnutí o umístění stavby „IE‑12‑6009273 Vinice, obec obnova – knn, dem. nn“, které nabylo právní moci. Projektanti uzavřeli poslední etapu získáním stavebního povolení a postupují dokumentaci zadavateli, tj. firmě ČEZ Distribuce, a. s.

- Starosta obce poděkoval Lence Hypešové a Dagmar Kovandové za dobrou spolupráci v zastupitelstvu.

Ve Vinařích 26. 9. 2022


Josef Brom, starosta obce

Autor: Webmaster