Program:

  1. Rozpočtové opatření č. 4/2023
  2. Podání dotace na zpracování ÚP v jednotném standardu, která byla vypsána MMR
  3. Územní plán Vinaře – pořízení změny č. 2 zkráceným postupem a návrh obsahu změny
  4. Územní plán Vinaře – jmenování zastupitele
  5. Výběr projektanta pro vytvoření územního plánu
  6. Různé

Zápis č. 6/ 2023 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 27.9.2023 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 17:00 hodin a skončeno ve 21:48 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Vladan Habarta, Kateřina Pavlasová, , Markéta Veselková, Tomáš Staněk
Omluveni: Radka Ksandrová, Karel Kadeřábek

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zapisovatelem zápisu byl navržen a schválen Josef Brom a ověřovatelkami zápisu byly navrženy a schváleny Tomáš Staněk a Markéta Veselková. Starosta sdělil, že zápis č. 5/2023 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány žádné námitky, zápis je schválen.

ZO vzalo informaci na vědomí.

k bodu 1:

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením č. 4/2023 (příloha č. 2).

Usnesení č. 2/6-2023
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2023.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 2:

Starosta obce upozornil zastupitelstvo, že od 1. 1. 2023 vešla v platnost novela stavebního zákona, která v § 20a stanovuje požadavky na jednotný standard územních plánů dle metodického pokynu MMR „Standard vybraných částí územního plánu“. Na novelu stavebního zákona navazuje i nová vyhláška 360/2021 Sb., nahrazující původní vyhlášku č. 501/2006 Sb., také platná od 1. 1. 2023. Pokud obec přistoupí ke změně územního plánu, bude muset být jeho součástí i převod jednotného standardu.

Proto tedy v současné době dochází k postupnému převádění územních plánů do jednotného standardu. Obce jsou k tomuto kroku motivovány poskytnutím dotace. O tu je možné zažádat na začátku pořízení nového ÚP nebo jeho změny, termín pro odeslání žádosti je už 31. 10. 2023. Po tomto datu si obce budou převod do standardu financovat samy. Proto je pro obec výhodné v tuto chvíli zahájit pořízení změny, která spočívá v převodu územního plánu do standardu. Při budoucí potřebě obsahové změny už bude ÚP datově „připraven“ a obec bude financovat jen onu obsahovou změnu, ale už ne celkový převod.

Zastupitelstvo obce projednalo možnost podání dotace na zpracování ÚP v jednotném standardu, která byla vypsána MMR (příloha č. 3)

ZO bere na vědomí

Na jednání se dostavil zastupitel Ing. arch. Ing. Karel Kadeřábek.

k bodu 3:

Zastupitelstvo obce projednalo pořízení změny Územního plánu Vinaře č.2 zkráceným postupem včetně návrhu obsahu změny (příloha č. 4).

Usnesení č. 3/6-2023
ZO rozhodlo o pořízení změny Územního plánu, a jejího obsahu, č. 2 územního plánu obce Vinaře z vlastního podnětu podle § 6 odst. 5 písm. a) a § 55a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zkráceným postupem pořizování změny územního plánu podle § 55a odst. 1 stavebního zákona; za účelem uvedení ÚP Vinaře do souladu s jednotným standardem územně plánovací dokumentace, tzv. konverzí neboli „technickou změnou“ podle § 20a stavebního zákona.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 4:

Starosta obce požádal o jmenování zastupitele, který bude v rámci pořízení změny spolupracovat s Městským úřadem Čáslav, odborem výstavby a územního plánování.

Usnesení č. 4/6-2023
ZO schvaluje zastupitelem pro jednání při řešení územního plánu starostu obce Josefa Broma.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 5:

Starosta obce informoval, že rozeslal poptávky na zpracování změny č. 2 Územního plánu Vinaře k pořízení změny územního plánu zkráceným postupem. Předmětem změny bude převod ÚP do jednotného standardu, tedy bez dalších obsahových změn. Zastupitelstvo obce se seznámilo s nabídkami a vybralo nabídku s nejnižší cenou (příloha č. 5).

Ing. arch. Tomáš Russe, IČ: 61472255, cena 246 840 Kč s DPH
ARCHUM architekti s.r.o., IČ: 01894871, cena 235 950 Kč s DPH
Ing. arch. Milan Salaba, IČ: 40663264, cena 266 200 Kč s DPH

Dále zastupitelstvo obce projednalo vzorovou smlouvu (příloha č. 6) pro daný úkon.

Usnesení č. 5/6-2023
ZO schvaluje firmu pro převod územního plánu do standartu od firmy ARCHUM architekti s.r.o., IČ: 01894871, za cenu 235 950 Kč s DPH.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 6/6-2023
ZO schvaluje vzorovou smlouvu a pověřuje starostu obce, aby smlouvu podepsal s vybranou firmou dle usnesení č. 7/6-2023.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 6 - různé:

Starosta požádal zastupitele o kontrolu a soupis nefunkčních světel veřejného osvětlení. Dále informoval o požadavku osadit v neosvětlených místech dočasně LED osvětlení.

Ve Vinařích 4. 10. 2023

Josef Brom, starosta obce

Autor: Webmaster