Program:

  1. AVE – navýšení cen
  2. Mobilní rozhlas
  3. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
  4. Přefakturace oprav od VHS Benešov
  5. Kalkulace cen pro stočné 2022
  6. VHS Benešov - dodatek č. 3 Smlouvy o zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury obce Vinaře ze dne 27. 9. 2006
  7. Škola Vinaře čp. 45 - stavební povolení
  8. Různé

Zápis č. 8/ 2021 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 16.11.2021 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:15 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Lenka Hypešová, Radka Humlová, Radka Ksandrová

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zapisovatelem zápisu byla navržen a schválen Josef Brom a ověřovatelkami zápisu byly navrženy a schváleny Radka Humlová a Radka Ksandrová. Starosta sdělil, že zápis č. 7/2021 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány žádné námitky, zápis je schválen.

Usnesení č. 1/8-2021

ZO schvaluje předložený program.

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

Průběh jednání:

k bodu 1:

Starosta seznámil s obsahem dopisu od firmy AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. (příloha č. 2), která zajišťuje svoz odpadu v obci. Celá problematika se týká obchodních podmínek s úpravou cen pro rok 2022, tj. předpokládané navýšení cen o 7,8 %, dále pak zvýšení sazby základního poplatku za ukládání odpadů na skládku a změny parametrů pro výpočet „třídicí slevy“ pro příští rok.

ZO bere na vědomí.

k bodu 2:

Starosta předložil návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (příloha č. 3). V návaznosti na změnu legislativy a avizované zdražení ze strany svozové firmy byl stanoven základní poplatek za veškerý svážený odpad ve výši 1.100,- Kč/poplatník. Dále byl projednán systém úlev, který je podrobně zpracován ve vyhlášce.

Usnesení č. 2/8-2021

ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 3:

Starosta seznámil zastupitele s dodatkem smlouvy k poskytování služeb mobilního rozhlasu od firmy Munipolis s. r. o. (příloha č. 4), a to s paušální cenou za roční licenci ve výši 11.880,‑ Kč bez DPH. Úhrada ceny za SMS je hrazena zvlášť podle ceníku poskytovatele.

V této souvislosti obec obdržela ještě jednu nabídku, a to od firmy Agentura Olaaa! s. r. o., (příloha č. 5) která nabízí rozhlas propojený v rámci systému „PRO samosprávu“, který obec již částečně využívá. Nabídnutá paušální cena za roční licenci je ve výši 6.000,- Kč s DPH. Úhrada ceny za SMS je hrazena zvlášť podle ceníku poskytovatele.

Usnesení č. 3/8-2021

ZO neschvaluje dodatek ke smlouvě s firmou Munipolis s. r. o.

Hlasování: pro: 0 proti: 4 zdržel se: 0

Usnesení č. 4/8-2021

ZO schvaluje nabídku od firmy Agentura Olaaa! s. r. o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 4:

Starosta předložil požadavek firmy Vodohospodářská společnost Benešov, s. r. o. na úhradu vícenákladů na opravy čerpadel na čističce odpadních vod v celkové částce 36.463,- Kč (příloha č. 6). Kanalizace není určena k likvidaci odpadu (vlhčené a kosmetické ubrousky, vatové tyčinky nebo zbytky potravin), po kterých vznikají vícenáklady.

Usnesení č. 5/8-2021

ZO schvaluje úhradu vícenákladů firmě Vodohospodářská společnost Benešov, s. r. o.

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 5:

Starosta předložil kalkulaci stočného pro rok 2022 podle nových pravidel cenové regulace (příloha č. 7). Novým parametrem kalkulace je tzv. plně obnovující cena, která má pokrýt veškeré prostředky potřebné na obnovu infrastrukturního majetku, které jsou stanovené plánem financování obnovy. Plně obnovující cena v našem případě je 83,96 Kč za 1m3. Kalkulovaná cena stočného pro rok 2022 provozovatelem je ve výši 38,65 Kč bez DPH za 1m3 (42,50 Kč s DPH za 1m3). Oproti roku 2021 je cena vyšší o 2,28 Kč a zahrnuje jen nezbytné zdražení vstupů na straně provozovatele.

Zastupitelé porovnali kalkulované a skutečné náklady provozovatele za rok 2021 a projednali předloženou kalkulaci na rok 2022.

Usnesení č. 6/8-2021

ZO schvaluje předloženou kalkulaci ve výši 38,65 Kč bez DPH za 1m3.

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 6:

Starosta seznámil s obsahem dodatku č. 3 Smlouvy o zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury obce Vinaře ze dne 27. 9. 2006 s firmou Vodohospodářská společnost Benešov, s. r. o. (příloha č. 8). Starosta upozornil, že platnost smlouvy prodloužené tímto dodatkem bude končit k datu 31. 12. 2024.

ZO dodatek projednalo a s jejím obsahem souhlasí.

Usnesení č. 7/8-2021

ZO schvaluje dodatek č. 3 Smlouvy o zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury obce Vinaře ze dne 27. 9. 2006 s firmou Vodohospodářská společnost Benešov, s. r. o., a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 7:

Starosta informoval zastupitelstvo, že má obec Vinaře platné stavební povolení pro stavbu „Rekonstrukce budovy čp. 45 Vinaře“ (příloha č. 9). Jedná se o stavební opravy a úpravy původního objektu školy pro využití jako byty a občanské společenské centrum. Platnost povolení končí 31. 8. 2023.

ZO bere na vědomí.

k bodu 8 - různé:

- Starosta upozornil na stížnost, kterou někdo opakovaně podal na Českou inspekci životního prostředí. Byla zaměřena proti umístění BIO skládky. V současnosti došlo k odvezení BIO odpadu a skládkování v této oblasti je zakázané. Budeme hledat jinou lokalitu.

- Starosta informoval, že byl odstraněn plot u vinohradu u studánek. Obecní pozemek je opět volně přístupný.

Ve Vinařích dne 20. 11. 2021

Josef Brom, starosta obce


Autor: Webmaster