Program:

  1. Složení slibu člena zastupitelstva obce
  2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby SoBS VB 45743/IV-12-6031668
  3. Rozpočet pro rok 2023
  4. Plán inventur a jmenování inventarizační komise pro rok 2022
  5. VHS Benešov – Kalkulace cen pro stočné 2023
  6. AVE – navýšení cen pro rok 2023
  7. Digitální úřední deska
  8. Různé

Zápis č. 8/2022 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 21. 11. 2022 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 16:00 hodin a skončeno ve 19:40 hodin.
Přítomni: Brom Josef, Habarta Vladan, Ing. arch. Ing. Kadeřábek Karel, Ksandrová Radka, Bc. Pavlasová Kateřina, Veselková Markéta, Humlová Radka

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zapisovatelem zápisu byl navržen a schválen Josef Brom a ověřovatelkami zápisu byly navrženy a schváleny Radka Ksandrová a Radka Humlová. Starosta sdělil, že zápis č. 7/2022 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyla podána námitka, zápis je schválen.

Starosta obce požádal o přidání bodu do programu jednání, a to:

  • č. 7. Digitální úřední deska

Usnesení č. 1/8-2022
Zastupitelstvo obce Vinaře schvaluje přidání bodu číslo 7 do programu jednání zastupitelstva.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 3 (Veselková, Pavlasová, Humlová)

Usnesení č. 2/8-2022
Zastupitelstvo obce Vinaře schvaluje předložený program.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1 (Humlová)

Průběh jednání:

k bodu 1:

Starosta obce v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval zastupitelku Radku Humlovou ke složení slibu zastupitelky. Před složením slibu upozornil, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu. Starosta přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Vinaře a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a požádal Radku Humlovou o složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2)

Zastupitelka Radka Humlová složila slib bez výhrad.

k bodu 2:

Starosta obce seznámil Zastupitelstvo obce Vinaře se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodou o umístění stavby č. SoBS VB 45743/IV-12-6031668 na parcele č. 1102/1 a 1102/2 v k. ú. Vinaře s firmou ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035 (příloha č. 3). Smlouva se týká komunikace, kde bude položen kabel v krajnici cesty pro přípojku k pozemku parc. č. 1015/1. Náhrada za věcné břemeno činí 2.000,- Kč.

Usnesení č. 3/8-2022
Zastupitelstvo obce Vinaře schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. SoBS VB 45743/IV-12-6031668 s firmou ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 3:

Starosta obce požádal Zastupitelstvo obce Vinaře o schválení rozpočtu obce Vinaře pro rok 2023 (příloha č. 4) s příjmy 5.129.000,- Kč a výdaji ve výši 5.129.000,- Kč. Rozpočet je sestaven v třídění podle rozpočtové skladby, kde závazným ukazatelem jsou § rozpočtu. Rozpočet obce na rok 2023 je sestaven jako vyrovnaný. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úředních deskách obce od 7. 11. 2022 do 21. 11. 2022. Ke zveřejněnému návrhu rozpočtu obce pro rok 2023 nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Usnesení č. 4/8-2022
Zastupitelstvo obce Vinaře schvaluje rozpočet obce Vinaře pro rok 2023.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 4:

Starosta obce seznámil Zastupitelstvo obce Vinaře s plánem inventur (příloha č. 5) a vydal příkaz k provedení inventury veškerého hmotného a nehmotného majetku a zásob, včetně dokladové inventury ke dni 31. 12. 2022, a jmenoval inventarizační komisi.

Usnesení č. 5/8-2022
Zastupitelstvo obce Vinaře schvaluje plán inventur pro rok 2022.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 5:

Starosta předložil kalkulaci stočného pro rok 2023 od Vodohospodářské společnosti Benešov a. s. (příloha č. 6). Parametrem kalkulace je tzv. plně obnovující cena. Ta má pokrýt veškeré prostředky potřebné na obnovu infrastrukturního majetku, které jsou stanovené plánem financování obnovy. Plně obnovující cena je v našem případě 99,91 Kč za 1 m3. Kalkulovaná cena stočného pro rok 2023 provozovatelem je ve výši 42,88 Kč bez DPH za 1 m3 (47,17 Kč s DPH za 1 m3). Oproti roku 2022 je cena vyšší o 8,52 Kč a zahrnuje jen nezbytné zdražení vstupů na straně provozovatele (zvýšení ceny za likvidaci kalů externí společností, zvýšení nákladů na elektrickou energii, vyšší náklady na běžné opravy a údržbu). Zastupitelé porovnali kalkulované a skutečné náklady provozovatele za rok 2022 a projednali předloženou kalkulaci na rok 2023.

Usnesení č. 6/8-2022
Zastupitelstvo obce Vinaře schvaluje předloženou kalkulaci Vodohospodářské společnosti Benešov a. s. ve výši 42,88 Kč bez DPH za 1 m3.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1 (Humlová)

k bodu 6:

Starosta seznámil Zastupitelstvo obce Vinaře s obsahem dopisu od firmy AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. (příloha č. 7), která zajišťuje svoz odpadu v obci. Celá problematika se týká úpravy cen pro rok 2023, tj. předpokládané navýšení cen za služby o 20,3 %, dále pak zvýšení sazby základního poplatku za ukládání odpadů na skládku o 100 Kč za 1 tunu na celkovou výši 1 000 Kč za 1 tunu. Stejně jako v tomto roce je možné na část produkce komunálních odpadů uplatnit tzv. třídicí slevu. Základním parametrem pro výpočet třídicí slevy je pro tento rok 180 kg na jednoho trvale žijícího občana k 1. 1. 2022. Třídicí sleva není uplatnitelná u rekreačních nemovitostí. Další nárust ovlivní také povinnost hradit náklady za třídicí linky.

Zastupitelstvo obce Vinaře bere informace na vědomí.

k bodu 7:

Starosta seznámil Zastupitelstvo obce Vinaře s možností nákupu digitální úřední desky od firmy emam s. r. o., IČO 29284414, která vyhrála výběrové řízení v rámci veřejné zakázky Mikroregionu Čáslavsko (příloha č. 8). Nabídku podali firmy Galileo Corporation s. r. o., Ki-Wi Digital s. r. o., DigiDay Czech s. r. o., emam s. r. o., vegler s. r. o. Starosta požádal Zastupitelstvo obce Vinaře, aby učinilo výjimku pro nákup digitální úřední desky od firmy emam s. r. o. přímo bez výběrového řízení, kdy vybraná firma obci nabídla dodat obci úřední desku za Mikroregionem Čáslavsko vysoutěženou cenu 125 542 Kč bez DPH (příloha č. 9). Výhodnější cenu obec v rámci vlastního výběrového řízení není schopna zajistit.

Usnesení č. 7/8-2022
Zastupitelstvo obce Vinaře schvaluje nákup elektronické úřední desky od firmy emam s. r. o., IČO 29284414, v jednorázové a konečné ceně 125 542,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro: 4 proti: 1 (Humlová, Veselková) zdržel se: 1 (Kadeřábek)

k bodu 8:

· Starosta obce informoval o tom, že bude dokumentace z voleb z let 2016-2020 uložena ve Státním okresním archivu Kutná Hora.

· Starosta obce informoval o opravě veřejného osvětlení v ulici „Lovčická“ ve Vinařích.

· Zastupitelka Radka Humlová informovala o opakovaném uzavření dvou psů v autovraku v lokalitě Šmolcov čp. 119. K nápravě ve sledovaném období nedošlo.

· Starosta obce informoval o jednání sboru zástupců v rámci KoPú Starkoč. Na Vinici od vodárny nad zahradami bude zachována možnost obnovit polní cestu.

· Starosta obce informoval o vzniku nové oplocenky včetně výsadby 2000 stromků v lokalitě „Za Hájem“ (parcela č. 286).


Ve Vinařích 26. 11. 2022

Josef Brom, starosta obce

Autor: Webmaster