Program:

 1. OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 2. Příspěvek TP
 3. Smlouva o spolupráci za účelem společného postupu obcí při zajištění dopravní obslužnosti na území ORP Čáslav a okolí a o podmínkách úhrady spolufinancování dopravní obslužnosti
 4. Plán inventur a jmenování inventarizační komise pro rok 2023
 5. Rozpočtové opatření č. 5
 6. Rozpočtové opatření č. 6 – delegované
 7. Vybudování velkého sběrného místa na Vinici
 8. Hřiště na Vinici – žádost o dotaci
 9. Plán společných zařízení pro KoPÚ Starkoč - aktualizovaný
 10. Kronika za rok 2022
 11. Záměr obce č. 31 prodat historicky připlocené pozemky
 12. Záměr obce č. 90 prodat historicky připlocené pozemky
 13. Záměr obce č. 166 prodat historicky připlocené pozemky
 14. Darovací smlouva na zajištění provozu dopravní služby Taxík Maxík
 15. Koupě pozemku parc. č. 973 a 974
 16. Různé

Zápis č. 8/ 2023 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 10.12.2023 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 9:30 hodin a skončeno ve 12:30 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Vladan Habarta, Kateřina Pavlasová, , Markéta Veselková, Tomáš Staněk, Karel Kadeřábek, Radka Ksandrová
Omluveni:

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zapisovatelem zápisu byl navržen a schválen Josef Brom a ověřovatelkami zápisu byly navrženy schváleni Kateřina Pavlasová a Karel Kadeřábek. Starosta sdělil, že zápis č. 7/2023 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány žádné námitky, zápis je schválen.

Usnesení č. 2/8-2023
ZO schvaluje předložený program.

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 1:

Starosta obce informoval o celkových nákladech za odpadové hospodářství za letošní rok (leden až listopad, prosinec ještě nebyl fakturován) v obci, kdy bylo uhrazeno z rozpočtu 539 297 Kč bez DPH. V reakci na změnu odpadové legislativy, která klade stále větší požadavky na optimalizaci svozu odpadu, obec zavedla čipování odpadových nádob. Odpadová legislativa také vyžaduje plnit cíle vytříděnosti komunálních odpadů. To je doprovázeno postupným navyšováním poplatku za skládkování směsného komunálního odpadu. Cena se bude navyšovat více u obcí, které nebudou plnit požadavky vytříděnosti. Proto obec připravuje vybudování velkého sběrného místa, aby měla možnost optimalizovat alespoň část nákladů.

V těchto souvislostech starosta obce upozornil na zvýšení sazby základního poplatku za ukládání odpadů na skládku a změny parametrů pro výpočet takzvané „třídicí slevy“ pro příští rok. Základním parametrem pro výpočet třídicí slevy je pro tento rok 170 kg na jednoho trvale žijícího občana (v roce 2023 to bylo 180 kg). Za rekreační objekty (chalupy) si obec tuto slevu uplatnit nemůže, protože taková sleva neexistuje.

V návaznosti na avizované zdražení ze strany svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. o 12 % proběhla diskuze, v rámci níž i přes tuto skutečnost Zastupitelstvo obce Vinaře rozhodlo o zachování výše poplatku z roku 2023. Následně starosta předložil návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (příloha č. 2). Základní poplatek za veškerý svážený odpad byl zachován ve výši 1.100 Kč / poplatník.

Usnesení č. 3/8-2023
Zastupitelstvo obce Vinaře schvaluje obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství na rok 2024.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 2:

Zastupitelstvo obce prodiskutovalo plánované změny v odpadovém hospodářství a rostoucí náklady na všech vstupech domácností s tím, že stanovilo pravidla pro poskytnutí jednorázového příspěvku v roce 2024.

Příspěvek ve výši 300 Kč bude poskytnut občanům, kteří byli k 1. 1. 2024 přihlášeni k trvalému pobytu v obci a mají včas uhrazeny všechny místní poplatky.

Příspěvek ve výši 600 Kč bude poskytnut občanům trvale hlášeným v obci, kteří k 1. 1. 2024 nedosáhli věku 27 let a kteří prokáží potvrzením o pobytu ve školním ubytovacím zařízení (internát, kolej apod.), že se nezdržují v místě trvalého pobytu po dobu delší než 6 měsíců daného kalendářního roku, a mají včas uhrazeny všechny místní poplatky.

Příspěvky jsou poskytnuty ve snaze zmírnit finanční zátěž místních obyvatel s ohledem na vzestup životních nákladů v roce 2024. ZO si uvědomuje, že život v obci je nevyhnutelně spojen s dojížděním za prací i veškerými službami, místní občané tedy znatelně pocítí i zvýšené náklady na dopravu. Příspěvky se nesčítají. Pro přiznání příspěvku ve výši 400 Kč nebo 600 Kč je nutné podat na obecním úřadě příslušnou žádost o příspěvek.

Usnesení č. 4/8-2023
Zastupitelstvo obce Vinaře schvaluje poskytnutí jednorázového příspěvku na platbu za svoz komunálního odpadu, a to ve výši 300 Kč pro poplatníky, kteří byli k 1. 1. 2024 přihlášeni k trvalému pobytu v obci, a ve výši 600 Kč pro poplatníky, kteří k 1. 1. 2024 nedosáhli věku 27 let a kteří současně prokáží, že se v obci nezdržují po dobu delší 6 měsíců daného kalendářního roku z důvodu pobytu ve školním ubytovacím zařízení. Slevy se nesčítají. Přiznání příspěvku je vázáno na bezdlužnost příjemce ve vztahu k obci Vinaře a podání žádosti o příspěvek.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 3:

Starosta obce informoval zastupitelstvo o nedávném shromáždění starostů Mikroregionu Čáslavsko. Na tomto setkání byla schválena iniciativa k zavedení společného řešení dopravní obslužnosti v regionu. Shromáždění schválilo smlouvu upravující spolupráci mezi jednotlivými obcemi a mikroregionem (příloha č. 3). Podmínkou pro platnost této smlouvy je schválení ze strany každé zapojené obce individuálně.

Usnesení č. 5/8-2023
ZO schvaluje smlouvu o spolupráci za účelem společného postupu obcí při zajištění dopravní obslužnosti na území ORP Čáslav a okolí a o podmínkách úhrady spolufinancování dopravní obslužnosti a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 4:

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s plánem inventur (příloha č. 4) a vydal příkaz k provedení inventury veškerého hmotného a nehmotného majetku a zásob, včetně dokladové inventury ke dni 31. 12. 2023, a jmenoval inventarizační komisi.

Usnesení č. 6/8-2023
Zastupitelstvo obce Vinaře schvaluje plán inventur pro rok 2023.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 5:

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením č. 5/2023 (příloha č. 5).

Usnesení č. 7/8-2023
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2023.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 6:

Starosta obce požádal zastupitelstvo, aby na něho delegovala pravomoc ke schválení rozpočtového opatření č. 6/2023.

Usnesení č. 8/8-2023
Zastupitelstvo obce Vinaře deleguje pravomoc starostovi obce ke schválení závěrečného rozpočtového opatření č. 6/2023.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 7:

Zastupitelstvo obce projednalo nabídky firem TNT Consulting, s.r.o., IČO 25528114, CSnet Brno, spol. s r.o., IČO 60745959, AMTEA s.r.o., IČO 14420449 (příloha č. 6) na vypracování investičního záměru, podání žádosti o dotaci včetně výběrového řízení a následnou administraci dotace pro vybudování velkého sběrného místa v lokalitě na Vinici.

Usnesení č. 9/8-2023
ZO souhlasí s cenovou nabídkou a pověřuje starostu podpisem příkazní smlouvy s firmou TNT Consulting, s.r.o., IČO 25528114.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 8:

Zastupitelstvo obce projednalo nabídky firem TNT Consulting, s.r.o., IČO 25528114, Martin Lapeš - X-COM BASE, IČO 66430682 (příloha č. 7) na vypracování investičního záměru, podání žádosti o dotaci včetně výběrového řízení a následnou administraci dotace pro vybudování dětského hřiště na Vinici ze Středočeského Fondu obnovy venkova.

Usnesení č. 10/8-2023
ZO souhlasí s cenovou nabídkou a pověřuje starostu podpisem příkazní smlouvy s Martinem Lapešem - X-COM BASE, IČO 66430682.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Zastupitelstvo dále diskutovalo nad předběžnými návrhy a cenami za dětské hřiště (poptávky za účelem stanovení předpokládané ceny veřejné zakázky). Nabídky však byly neúplné a cenově velmi odlišné, pro výběrové řízení bude nutné přesně specifikovat požadavky.

k bodu 9:

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s aktualizovanou verzí plánu společných zařízení pro komplexní pozemkové úpravy Starkoč (příloha č. 8) od firmy GEOŠRAFO s.r.o.

Usnesení č. 11/8-2023
ZO schvaluje plán společných zařízení pro komplexní pozemkové úpravy Starkoč.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 10:

Zastupitelstvo obce projednalo návrh zápisu do kroniky za rok 2022, který předložila kronikářka obce Mgr. Hana Veselá. Koncept byl všem členům ZO zaslán 7. 12. 2023 k připomínkám (příloha č. 9).

Usnesení č. 12/8-2023
ZO schvaluje návrh zápisu do obecní kroniky za rok 2022.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 11:

Zastupitelstvo projednalo žádost paní Ivany Plškové o prodej historicky připloceného obecního pozemku parc. č. 77/23 o výměře 57 m2 k její nemovitosti Vinaře čp. 31 (příloha č. 10).

Usnesení č. 13/8-2023
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje záměr obce prodat část pozemku uvedenou v bodě 11 tohoto v zápisu a pověřuje starostu obce vypracováním adresného záměru.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 12:

Zastupitelstvo projednalo žádost paní Věry Slavíkové o prodej historicky připlocených částí obecních pozemků parc. č. 77/28, 77/20, 1058/2 o výměře cca 300 m2 k její nemovitosti Vinaře čp. 90 (příloha č. 11).

Usnesení č. 13/8-2023
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje záměr obce prodat části pozemků uvedené v bodě 12 tohoto v zápisu a pověřuje starostu obce vypracováním adresného záměru.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 13:

Zastupitelstvo projednalo žádost pana Vladimíra Dandy a paní Jaroslavy Ponerové o prodej historicky připloceného obecního pozemku parc. č. 159/22 o výměře 253 m2 k jejich nemovitosti Vinice čp. 166 (příloha č. 12).

Usnesení č. 14/8-2023
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje záměr obce prodat pozemek uvedený v bodě 13 tohoto v zápisu a pověřuje starostu obce vypracováním adresného záměru.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 14:

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s darovací smlouvou pro ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. (příloha č. 13). Dar je účelově vázán k úhradě nákladů na provoz služby realizované pro obyvatele obce Vinaře rámci projektu Taxík Maxík. Přepravní služba Taxík Maxík je určená osobám s trvalým bydlištěm v obci Vinaře, které jsou starší 65 let nebo které jsou držiteli průkazu ZTP či ZTP/P. Předmětem daru je účelově vázaná finanční částka ve výši 1 300 Kč.

Usnesení č. 15/8-2023
ZO schvaluje darovací smlouvou pro ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. na částku 1 300 Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 15:

Zastupitelstvo obce projednalo nabídku xxx na prodej pozemků parcely č. 973 a 974 v k. ú. Vinaře, zahrnující veškerý její vlastnický podíl, za jednotnou cenu 12 Kč za m2.

Usnesení č. 15/8-2023
ZO schvaluje předloženou nabídku xxx na odkoupení pozemků parc. č. 973 a 974 v k.ú. Vinaře za cenu 12 Kč/m2 a pověřuje starostu obce provedením potřebných kroků k uzavření kupní smlouvy mezi obcí a xxx.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 16 - různé:

Starosta obce informoval o

 • přidělené dotaci na demolici nemovitostí čp. 95 a 97
 • soudním procesu, kdy obec žaluje firma REAL-SKP, a.s., IČO 27488730
 • problematice kamenů umístěných poblíž vozovky

Ve Vinařích 12. 12. 2023

v.r. Josef Brom, starosta obce

Autor: Webmaster