Program:

 1. Rozpočtové opatření č. 5
 2. Rozpočtové opatření č. 6
 3. Rozpočet pro rok 2022
 4. Rozpočtový výhled 2023-2024
 5. Plán inventur a jmenování inventarizační komise pro rok 2021
 6. Smlouva na dopravní obslužnost pro rok 2022
 7. Cesta životem bez bariér – žádost o podporu
 8. Škola Vinaře čp. 45 – rekonstrukce
 9. Smlouva o převzetí a upravení kalů z ČOV
 10. Plán financování obnovy majetku vodohospodářské infrastruktury – kanalizace
 11. AVE - dodatek č. 19 ke smlouvě TKO
 12. Různé

Zápis č. 9/ 2021 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 17.12.2021 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Lenka Hypešová, Radka Ksandrová, Dagmar Kovandová

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zapisovatelem zápisu byla navržen a schválen Josef Brom a ověřovatelkami zápisu byly navrženy a schváleny Lenka Hypešová a Dagmar Kovandová. Starosta sdělil, že zápis č. 8/2021 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány žádné námitky, zápis je schválen.

Usnesení č. 2/9-2021
ZO schvaluje předložený program.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

Průběh jednání:

k bodu 1:

Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 5/2021 (příloha č. 2).

Usnesení č. 3/9-2021
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 2:

Starosta obce požádal zastupitelstvo obce, aby na něho delegovalo pravomoc ke schválení závěrečného rozpočtového opatření č. 6/2021.

Usnesení č. 4/9-2021
ZO deleguje pravomoc starostovi obce ke schválení závěrečného rozpočtového opatření č. 6/2021.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 3:

Starosta obce požádal ZO o schválení rozpočtu obce Vinaře pro rok 2022 (příloha č. 3) s příjmy 4.309.000,- Kč a výdaji ve výši 4.309.000,- Kč. Rozpočet je sestaven v třídění podle rozpočtové skladby, kde závazným ukazatelem jsou § rozpočtu. Rozpočet obce na rok 2022 je sestaven jako vyrovnaný.

Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úředních deskách obce od 28. 11. 2021 do 17. 12. 2021. Ke zveřejněnému návrhu rozpočtu obce pro rok 2022 nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Starosta obce upozornil, že na základě novelizace vyhlášky o rozpočtové skladbě dochází ke změně v položce, kdy v návrhu rozpočtu je uvedena položka 1340 - komunální odpad – 250.000 Kč. Ve schváleném rozpočtu bude uvedena položka 1345 - komunální odpad – 250.000 Kč.

Usnesení č. 5/9-2021
ZO schvaluje rozpočet obce Vinaře pro rok 2022.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 4:

Starosta obce požádal ZO o schválení rozpočtového výhledu obce Vinaře na roky 2023 až 2024 (příloha č. 4)

Usnesení č. 6/9-2021
ZO schvaluje rozpočtový výhled na roky 2023 až 2024.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 5:

Starosta obce seznámil ZO s plánem inventur (příloha č. 5) a vydal příkaz k provedení inventury veškerého hmotného a nehmotného majetku a zásob, včetně dokladové inventury ke dni 31. 12. 2021, a jmenoval inventarizační komisi.

Usnesení č. 7/9-2021
ZO schvaluje plán inventur pro rok 2021.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 6:

Starosta informoval o obsahu Smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti (příloha č. 6) mezi obcí a krajem, který je zastoupen organizací Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ: 05792291. Předmětem této smlouvy je vymezení podmínek spolupráce kraje a obce při zajišťování dopravní obslužnosti kraje a dopravní obslužnosti obce.

Dopravní obslužnost je zajištěna linkami F53 (240053) a F57 (240057). Doplatek za dopravní obslužnost činí 42.999,- Kč. Jedná se o nárust ceny o 281,6 %.

Usnesení č. 8/9-2021
ZO schvaluje Smlouvu o zajišťování a financování dopravní obslužnosti a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 7:

Starosta předložil žádost o podporu organizace Cesta životem bez bariér, z. s., která působí na Kutnohorsku od r. 2006. Pomáhá rodinám s handicapovanými dětmi a mladými lidmi. Za příspěvek pořídí léčebný pohybový přístroj, který umožňuje procvičovat nohy nebo horní část těla.

Na základě diskuse ZO byla navržena částka 2.000,- Kč organizaci Cesta životem bez bariér, z. s.

Usnesení č. 9/9-2021
ZO schvaluje podporu v částce 2.000,- Kč organizaci Cesta životem bez bariér, z. s. a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 8:

Starosta obce požádal ZO o uvolnění finančních prostředků na rekonstrukci bývalé školy ve Vinařích v rozsahu zaslané nabídky na demolici podlahy 1. np. v budově čp. 45. Cenová nabídka činí 71.500,- Kč. Nezahrnuje případné vícepráce, které je možné vyhodnotit po demontáži parket a podlahových prken.

Usnesení č. 10/9-2021
ZO schvaluje nabídku p. Bohumila Čečera.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 9:

Starosta informoval o obsahu Smlouvy o převzetí a upravení kalů z ČOV s firmou Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a. s. (příloha č. 7), která pro obec Vinaře bude zajišťovat vývozy kalů. Náklady bude hradit provozovatel, tj. VHS Benešov. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Usnesení č. 11/9-2021
ZO schvaluje Smlouvu o převzetí a upravení kalů z ČOV s firmou Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a. s. a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 10:

Starosta předložil Plán financování obnovy majetku vodohospodářské infrastruktury (kanalizace) vypracovanýfirmou Vodohospodářská společnost Benešov, s. r. o. (příloha č. 8).

Usnesení č. 12/9-2021
ZO schvaluje Plán financování obnovy majetku vodohospodářské infrastruktury.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 11:

Starosta informoval o Dodatku č. 19 ke Smlouvě č. 5/100183/05324219/001/2006 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu (TKO) s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. (příloha č. 9).

Vzhledem k nárustu cen starosta navrhl projednat možnost čipování popelnic a zvážení možného přechodu na variantu vývozu podle objemu.

Usnesení č. 13/9-2021
ZO schvaluje Dodatek č. 19 ke Smlouvě č. 5/100183/05324219/001/2006 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. a pověřuje starostu jeho podpisem.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 12 - různé:

- Starosta informoval o plánu vysadit 600 stromků do lesa ještě v letošním roce.

Ve Vinařích dne 23. 12. 2021

Josef Brom, starosta obce


Autor: Webmaster