Program:

  1. Rozpočtový výhled 2024-2025
  2. Rozpočtové opatření č. 4/2022
  3. Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 3/2019, o místním poplatku ze psů
  4. Dodatek ke smlouvě AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
  5. OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
  6. Příspěvek TP
  7. Smlouva na dopravní obslužnost pro rok 2023
  8. Smlouva pro zakázku „Elektronická úřední deska“
  9. Různé

Zápis č. 9/2022 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 11. 12. 2022 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 16:30 hodin a skončeno v 18:00 hodin.

Přítomni: Brom Josef, Habarta Vladan, Ing. arch. Ing. Kadeřábek Karel, Ksandrová Radka, Bc. Pavlasová Kateřina, Veselková Markéta, Humlová Radka

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zapisovatelem zápisu byl navržen a schválen Josef Brom a ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni Karel Kadeřábek a Kateřina Pavlasová. Starosta sdělil, že zápis č. 8/2022 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyla podána námitka, zápis je schválen.

Usnesení č. 1/9-2022
Zastupitelstvo obce Vinaře schvaluje předložený program.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Průběh jednání:

k bodu 1:
Starosta požádal zastupitelstvo obce o schválení rozpočtového výhledu obce Vinaře na roky 2024 až 2025 (příloha č. 2).

Usnesení č. 2/9-2022
Zastupitelstvo obce Vinaře schvaluje rozpočtový výhled na roky 2024 až 2025.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 2:
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 4/2022 (příloha č. 3).
Starosta obce požádal zastupitelstvo obce, aby na něho delegovalo pravomoc ke schválení závěrečného rozpočtového opatření č. 5/2022.

Usnesení č. 3/9-2022
Zastupitelstvo obce Vinaře schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2022.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 4/9-2022
Zastupitelstvo obce Vinaře deleguje pravomoc starostovi obce ke schválení závěrečného rozpočtového opatření č. 5/2022.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 3:
Starosta obce požádal zastupitelstvo obce o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 ze dne 27. 11. 2019, o místním poplatku ze psů.

Usnesení č. 5/9-2022
Zastupitelstvo obce Vinaře ruší obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o místním poplatku ze psů.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 4:
Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s obsahem dodatku č. 20 ke smlouvě s AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. (příloha č. 4). Předmětem dodatku je ceník služeb a dále ujednání o měsíční fakturaci služeb s tím, že na fakturách je uváděna i hmotnost svezeného odpadu.

Usnesení č. 6/9-2022
Zastupitelstvo obce Vinaře schvaluje dodatek č. 20 ke smlouvě s AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. a pověřuje starostu jeho podpisem.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 5:
Starosta obce informoval o celkových nákladech za odpadové hospodářství za letošní rok v obci, kdy bylo uhrazeno z rozpočtu 496 088,70 Kč. Dále upozornil na často opomíjené faktory ovlivňující zvyšující se cenu za odpadové hospodářství.
Prvním parametrem je změna odpadové legislativy, která klade stále větší požadavky na optimalizaci svozu odpadu. Proto obec zavede čipování odpadových nádob v březnu 2023. Náklady s čipováním uhradí obec ze svého rozpočtu.
Druhým faktorem je fakt, že odpadová legislativa také vyžaduje plnit cíle vytříděnosti komunálních odpadů, kdy v roce 2025 se jedná o 60 % z produkovaných komunálních odpadů, v roce 2030 to má být nejméně 65 % a v roce 2035 pak 70 %. To je doprovázeno postupným navyšováním poplatku za skládkování směsného komunálního odpadu. Cena se bude navyšovat více u obcí, které nebudou plnit požadavky vytříděnosti.

V těchto souvislostech starosta obce upozornil na zvýšení sazby základního poplatku za ukládání odpadů na skládku a změny parametrů pro výpočet takzvané „třídicí slevy“ pro příští rok. Základním parametrem pro výpočet třídicí slevy je pro tento rok 180 kg na jednoho trvale žijícího občana. Za rekreační objekty (chalupy) si obec tuto slevu uplatnit nemůže, protože taková sleva neexistuje.
V návaznosti na avizované zdražení ze strany svozové firmy o 20,3 % proběhla diskuze, v rámci níž i přes tuto skutečnost Zastupitelstvo obce Vinaře rozhodlo o zachování výše poplatku z roku 2022. Následně starosta předložil návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (příloha č. 5). Ve vyhlášce byl projednán a zrušen dosavadní systém úlev, který byl v rozporu s legislativou. Stejnou cenu za odpad hradí všichni poplatníci. Základní poplatek za veškerý svážený odpad byl stanoven ve výši 1.100,- Kč / poplatník.

Usnesení č. 7/9-2022
Zastupitelstvo obce Vinaře schvaluje obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství na rok 2023.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 6:
Zastupitelstvo obce prodiskutovalo plánované změny v odpadovém hospodářství a rostoucí náklady na všech vstupech domácností s tím, že stanovilo pravidla pro poskytnutí jednorázového příspěvku v roce 2023.
Příspěvek ve výši 400,- Kč bude poskytnut občanům, kteří byli k 1. 1. 2023 přihlášeni k trvalému pobytu v obci a mají včas uhrazeny všechny místní poplatky obce Vinaře.
Příspěvek ve výši 600,- Kč bude poskytnut občanům trvale hlášeným v obci, kteří k 1. 1. 2023 nedosáhli věku 27 let a kteří prokáží potvrzením o pobytu ve školním ubytovacím zařízení (internát, kolej apod.), že se nezdržují v místě trvalého pobytu po dobu delší než 6 měsíců daného kalendářního roku a mají včas uhrazeny všechny místní poplatky obce Vinaře.

Příspěvky jsou poskytnuty ve snaze zmírnit finanční zátěž místních obyvatel s ohledem na prudký vzestup cen energií a dalších životních nákladů (pohonné hmoty, potraviny) v roce 2023. ZO si uvědomuje, že život v obci je nevyhnutelně spojen s dojížděním za prací i veškerými službami, místní občané tedy znatelně pocítí i zvýšené náklady na dopravu. Příspěvky se nesčítají. Pro přiznání příspěvku ve výši 600,- Kč je nutné podat příslušnou žádost o příspěvek a doručit ji na obecní úřad.

Usnesení č. 8/9-2022
Zastupitelstvo obce Vinaře schvaluje poskytnutí jednorázového příspěvku na platbu za svoz komunálního odpadu, a to ve výši 400,- Kč pro poplatníky, kteří byli k 1. 1. 2023 přihlášeni k trvalému pobytu v obci, a ve výši 600,- Kč pro poplatníky, kteří k 1. 1. 2023 nedosáhli věku 27 let a kteří současně prokáží, že se v obci nezdržují po dobu delší 6 měsíců daného kalendářního roku z důvodu pobytu ve školním ubytovacím zařízení. Slevy se nesčítají. Přiznání příspěvku je vázáno na bezdlužnost příjemce ve vztahu k obci Vinaře.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 7:
Starosta informoval o obsahu smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti (příloha č. 6) mezi obcí a krajem, který je zastoupen organizací Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ: 05792291. Předmětem této smlouvy je vymezení podmínek spolupráce kraje a obce při zajišťování dopravní obslužnosti kraje a dopravní obslužnosti obce.
Dopravní obslužnost je zajištěna linkou „Bus 781 (240781)“ Čáslav - Žleby - Hostovlice - Adamov. Nasmlouvaný dopravce je ARRIVA autobusy a. s. Za dopravní obslužnost v roce 2023 obec uhradí částku 62.551,- Kč.

Usnesení č. 9/9-2022
Zastupitelstvo obce Vinaře schvaluje smlouvu o zajišťování a financování dopravní obslužnosti a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 8:
Starosta informoval o obsahu smlouvy „Elektronická úřední deska“ s firmou emam s. r. o., IČO 29284414 (příloha č. 7), kterou zastupitelstvo obce usnesením č. 7/8-2022 odsouhlasilo jako dodavatele.

Usnesení č. 10/9-2022
Zastupitelstvo obce Vinaře schvaluje smlouvu „Elektronická úřední deska“ s firmou emam s. r. o., IČO 29284414, a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: pro: 4 proti: 2 (Humlová, Veselková) zdržel se: 1 (Kadeřábek)

k bodu 8:
Starosta obce informoval o urgenci opravy velkého výtluku v ulici „Žlebská“ na komunikaci Středočeského kraje. Výtluk byl označen dopravní značkou.

Starosta obce informoval o plánovaném jednání sboru zástupců v rámci KoPú Vinaře, kde se bude projednávat opatření ke zpřístupnění pozemků, tj. cestní síť, dále hranice lokálních biocenter, biokoridorů, vodohospodářská opatření, protierozní opatření.

Starosta obce informoval o podání žádosti o finanční příspěvek na hospodaření v obecních lesích. Dále dodal, že byla postavena další nová oplocenka v lokalitě „Za Hájem“ (parcela č. 259).


Ve Vinařích 16. 12. 2022

Josef Brom, starosta obce

Autor: Webmaster