Zápis z úvodního jednání komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vinaře a částech kat. území Vrdy, Lovčice, Bousov, Žleby, které svolal Státní pozemkový úřad, Pobočka Kutná Hora na den 16. června 2021.

Úvodní jednání se konalo v sokolovně ve Starkoči čp. 109 od 14 hodin. Prezence účastníků proběhla od 13:30.

Přítomni

za Pobočku Kutná Hora

 • Ing. Mariana Poborská
 • Ing. Renata Smutná
 • Ing. Jitka Svobodová
 • Karel Svoboda

za Obec Vinaře

 • starosta Josef Brom

za firmu GAP Pardubice, s r.o.

 • Ing. Zbyněk Pilař
 • Ing. Martin Stejskal

Další přítomní svoji účast na jednání stvrdili svým podpisem na prezenční listině. Prezenční listina z úvodního jednání je uložena v originále na Pobočce v Kutné Hoře.

Předmětem úvodního jednání bylo

seznámení účastníků s účelem, formou a obvodem komplexních pozemkových úprav Vinaře, které byly zahájeny 29.6.2019. O provedení pozemkových úprav požádali vlastníci pozemků nadpoloviční výměry zemědělské půdy v k. ú. Vinaře. V obvodu komplexních pozemkových úprav Vinaře (dále jen KoPÚ) jsou části k. ú. Vrdy, Lovčice, Bousov a Žleby.

Přítomným byla promítnuta prezentace a ústně jim byl vysvětlen postup při zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav. Přítomní byli seznámeni s předpokládaným obvodem KoPÚ a dále s postupem při stanovení nároků vlastníků a byl jim vysvětlen princip oceňování zemědělských pozemků dle BPEJ. Pro KoPÚ byl projednán způsob oceňování pozemků tak, že pozemky budou oceňovány podle cenového předpisu platného ke dni vyložení soupisu nároků (vyhláška 441/2013 Sb. v platném znění). U chmelnic, vinic, sadů, zahrad a pozemků s lesním porostem se v nárocích uvede cena pozemku a cena porostu odděleně. U ostatních druhů pozemků se cena porostu uvede jen na žádost vlastníka porostu. U pozemků, u kterých se nepředpokládá směna, nemusí být cena porostu uvedena.

Rovněž byl projednán způsob určování vzdálenosti jednotlivých pozemků. Bylo dohodnuto, že vzdálenost bude stanovena vzdušnou čarou ze středu obce od Obecního úřadu Vinaře.

Přítomní byli seznámeni s postupem geodetických prací v obvodu pozemkových úprav a dále s předpokládanými termíny jednotlivých etap KoPÚ. Ing. Pilař vysvětlil přítomným průběh zjišťování průběhu hranic.

Vlastníci byli upozorněni, že státní pozemkový úřad může, pokud to je s ohledem na dosažení cíle pozemkových úprav potřebné, v průběhu pozemkových úprav vykupovat se souhlasem vlastníka ve prospěch státu pozemky nebo spoluvlastnické podíly k nim za cenu v místě obvyklou, popřípadě přijmout dar. Dále může státní pozemkový úřad na základě dohody uzavřené mezi spoluvlastníky reálně rozdělit spoluvlastnictví. Předmětem reálného rozdělení nemohou být pozemky ve společném jmění manželů. Na tento postup nemají spoluvlastníci ze zákona právní nárok.

Na jednání byla vysvětlena problematika nedostatečně identifikovaných vlastníků, a přítomni byli vyzváni k součinnosti. Pozemek, ke kterému se nepodaří jednoznačně určit vlastníka a pátrání je bezvýsledné se posuzuje jako pozemek, jehož vlastník není znám a o tyto pozemky se může zvýšit nárok státu. Pozemky pak budou použity na společná zařízení. V průběhu měsíce července 2021 bude na úřední desce Obce Vinaře a SPÚ vystaven seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků, kteří budou považováni za neznámé vlastníky.

Vlastníkům bylo sděleno, že jim bude v průběhu řízení zasílána písemná i grafická dokumentace (soupis nároků, návrhy pozemkové úpravy), aby měli možnost se vyjádřit a navrhovat řešení, která bude pobočka dle možností respektovat.

Na úvodním jednání byl také zvolen sbor zástupců.

Před samotnou volbou sboru byla přítomným vysvětlena úloha a smysl sboru zástupců.

Nevolení členové:

 1. za Pobočku Kutná Hora Ing. Mariana Poborská
 2. za Obec Vinaře starosta Josef Brom
 3. za Obec Vrdy starosta Ing. Miloš Mlynka
 4. Obec Bousov starosta Ladislav Chromek
 5. za Městys Bílé Podolí starosta Jiří Desenský
 6. za Obec Žleby starostka Mgr. Ludmila Záklasníková
 7. společnost OJGAR, s. r. o. (vlastník více než 10% výměry řešeného území) Marcela Farkačová

  Vlastníci byli prostřednictvím pozvánky na úvodní jednání vyzváni, aby se přihlásili na Pobočce Kutná Hora, jestli si přejí být členy sboru zástupců.

  Přihlásili se:

 8. Ing. Josef Čížek
 9. Kamila Hejhalová
 10. Jindřich Jablečník
 11. Ječmínkovy sady s. r. o.-Jana Sehnalová, jednatelka spol.
 12. Josef Kruml
 13. Monika Lukeš
 14. Bc. Ivana Nováková
 15. Josef Novotný
 16. REAL-SKP, a. s. - Ing. Mirko Zedník
 17. JUDr. Jiří Sehnal
 18. Jiří Vavřina
 19. Ing. Miloslav Vítek

Na úvodním jednání se přihlásili ještě:

 • Mgr. Milan Edelmann
 • Ing. Alois Holík
 • Ing. Roman Lukeš

Pobočka Kutná Hora rozhodla, že vzhledem k velkému zájmu ze strany vlastníků o členství, bude mít sbor maximální počet členů - 15, proto bude zvoleno 8 členů a 1 náhradník.

Před začátkem volby sboru byli účastníci seznámeni se způsobem volby – hlasováním pro nebo proti jednotlivým uchazečům a způsobem vyhodnocení výsledků volby. Pokud bude zvoleno více uchazečů než 8, bude stanoveno jejich pořadí podle počtu hlasů pro od nejvyššího k nejnižšímu, v případě rovnosti hlasů pro podle počtu hlasů proti (od nejnižšího k nejvyššímu). Uchazeči na 1.-8. místě se stanou členy sboru a uchazeč na 9. místě náhradníkem. Volba sboru zástupců proběhla hlasováním – zdvihnutím ruky. Účastníci, kteří zatupovali na základě plných mocí jiné vlastníky zdvihali kartu s číslem hlasů. Sčítači sečetli hlasy ve svých sektorech. Po skončení volby došlo k sečtení hlasů. Po sečtení hlasů byly oznámeny výsledky volby, ale omylem bylo oznámeno 9 členů sboru a 1 náhradník. Následně po kontrole byla dle počtu hlasů vyřazena jako členka sboru Monika Lukeš (s nejmenším počtem hlasů) a stala se náhradníkem.

Výsledky volby:

Volení členové sboru zástupců pro - proti výsledek

proproti
Bc. Nováková Ivana2713zvolena
Ing. Čížek Josef2721zvolen
Ing. Vítek Miloslav2619zvolen
Kruml Josef2520zvolen
Jablečník Jindřich2522zvolen
Ječmínkovy sady s. r. o.- Sehnalová Jana2318zvolena
JUDr. Sehnal Jiří2318zvolen
Ing. Lukeš Roman2119zvolen
Lukeš Monika208náhradník
Ing. Holík Alois2018nezvolen
Hejhalová Kamila2222nezvolena
REAL-SKP, a. s. – Ing. Mirko Zedník2121nezvolen
Vavřina Jiří2122nezvolen
Mgr. Milan Edelmann2122nezvolen
Novotný Josef
027nezvolen

Na úvodní jednání bylo pozváno 252 účastníků, přítomných bylo 59, což je 23 %

Zapsala lng. Mariana Poborská