TELEFONNÍ ČÍSLO PRO ŽADATELE O ZVLÁŠTNÍ PŘENOSNOU VOLEBNÍ SCHRÁNKU je 257 280 862

Příjem telefonických žádostí: PO a St 8:00 – 17:00 Út a Čt 8:00 – 16:00 (Čt 12.1.2023 do 20:00 hod.- poslední den k přijímání žádostí) Pá 8:00 – 14:00

Důležité informace k hlasování do zvláštní přenosné volební schránky:

KDY: pátek 13.1. 2023 (8:00 – 22:00) a sobota 14. 1. 2023 (8:00 – 14:00) V sobotu může krajský úřad dobu hlasování podle potřeby prodloužit až o 3 hodiny, tj. do 17:00 hodin 

KDE: tam, kde volič pobývá 

KDO může hlasovat do zvláštní přenosné volební schránky:

volič, který 

 • má právo volit prezidenta republiky (případně má právo hlasovat v místním referendu), 
 • kterému byla nařízena karanténa/izolace z důvodu onemocnění covid19, 
 • který nemohl z vážných důvodů využít hlasování u volebního stanoviště (drive-in) a 
 • pobývá na území Středočeského kraje (nemusí zde však mít trvalý pobyt); v místním referendu může hlasovat pouze, má-li trvalý pobyt v obci, v níž se místní referendum koná a na území této obce pobývá; komise pro hlasování se zásadně pohybuje pouze na území kraje, pro který byla řízena, tzn. nevyjíždí za voličem za hranice kraje. Tato možnost hlasování se vztahuje i na voliče ve zdravotnickém, sociálním či obdobném zařízení, které není uzavřeno, pokud voliči byla nařízena karanténa/izolace z důvodu covid-19. Postup při hlasování do zvláštní přenosné volební schránky 
 • před příjezdem bude volič telefonicky kontaktován a vyrozuměn o přibližném času příjezdu, aby se mohl připravit,
 • komise vyrozumí voliče, že je na místě a domluví s voličem, kde hlasování proběhne, pokud volič nereaguje na zazvonění, komise znovu telefonuje, čeká na voliče max. 10 minut 
 • volič by měl mít nasazený respirátor bez výdechového ventilu (vlastní) a použít dezinfekci na ruce (má k dispozici komise), 
 • komise ověří totožnost voliče z platného občanského průkazu (případně cestovního dokladu), 
 • komise ověřuje, zda je volič v karanténě/izolaci z důvodu covid-19 – má potvrzení – např. rozhodnutí krajské hygienické stranice, potvrzení vydané lékařem, listinné nebo elektronické potvrzení o pozitivním výsledku testu na covid-19, nebo čestné prohlášení podepsané před komisí pro hlasování 
 • po ztotožnění a ověření karantény/izolace z důvodu covid-19 komise voliči vydá úřední obálku, případně hlasovací lístky, 
 •  pokud se volič nachází a má trvalý pobyt na území obce, kde je vyhlášeno místní referendum, vydá komise voliči i úřední obálku a hlasovací lístek pro místní referendum, 
 • pokud byl voliči vydán voličský průkaz, má povinnost jej odevzdat komisi pro hlasování, 
 • volič si vybere hlasovací lístek a vloží do úřední obálky, 
 • voliči, který nemůže ze zdravotních důvodů sám vložit lístek do úřední obálky a následně do volební schránky, může asistovat jiná osoba, nikoli člen komise pro hlasování, 
 • poté, co volič vložil hlasovací lístek do úřední obálky, vhodí ho do volební schránky 
 • nepoužité hlasovací lístky si volič ponechá.

v.r. Josef Brom, starosta obce