Jak žádat o nahlédnutí do registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích?

Veřejní funkcionáři definovaní v zákoně č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, jsou povinni podávat formou čestného prohlášení oznámení o jiných vykonávaných činnostech, majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a o příjmech, darech a závazcích. Starosta obecního úřadu vede registr těchto oznámení. Každý občan má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. 

Podle kterého právního předpisu se postupuje? Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) ? Každý občan (fyzická osoba) 

Jaké jsou podmínky a postup? Nahlédnout do registru je umožněno na základě písemné žádosti. Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. 

Kam se obrátit s žádostí? Obecní úřad Vinaře. Jaké doklady je nutné mít s sebou? Doklad pro ověření totožnosti žadatele. 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici? Formuláře nejsou stanoveny. 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit? Nahlížení do registru je bezplatné. 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení? Lhůty nejsou zákonem č. 159/2006 Sb. stanoveny. 

Elektronická služba, kterou lze využít? Po ověření písemné žádosti pro umožnění přístupu k registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě udělí starosta žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo do registru, které bez zbytečného odkladu doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadatele s výjimkou žádosti podané osobně. 

Poučení žadatele : Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a heslo k nahlížení do registru je zakázáno a je přestupkem, za který lze udělit pokutu do výše 50 000 Kč. Dále je přestupkem používání nebo další zpracování údajů vedených v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. O každém nahlédnutí do registru se automaticky provede záznam s uvedením data, času a předmětu dotazu, případně požadovaného dokumentu. 

Podávání oznámení: Oznámení se podávají na formuláři vydaném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb. Povinnost podat oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích vzniká veřejným funkcionářům každý rok, přičemž lhůta k podání oznámení je do 30. června následujícího roku. Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu roku ukončili výkon funkce, podávají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce.