• Obecní úřad
  • Volby
  • Volby do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí 23. a 24. září 2022

Rozhodnutím prezidenta republiky, které bylo uveřejněno ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb., byly dne 13. dubna 2022 vyhlášeny volby do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí.


DNY STANOVENÉ PRO KONÁNÍ VOLEB V ČESKÉ REPUBLICE:

  • pátek 23. září 2022 od 14:00 do 22:00 hodina
  • sobota 24. září 2022 od 8:00 do 14:00 hodin


VOLBA DO PŘENOSNÉ HLASOVACÍ SCHRÁNKY

Volič, který se ze závažných, zejména zdravotních důvodů nemůže dostavit do volební místnosti a chce se voleb zúčastnit, může požádat, aby ho členové okrskové volební komise navštívili na území příslušného volebního okrsku s přenosnou volební schránkou. Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou lze nahlásit předem telefonicky Obecnímu úřadu Vinaře tel. 607 769 616 nebo na e-mail: ou@vinare.cz (v e-mailu uveďte: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, telefonní kontakt na voliče).


PROKAZOVÁNÍ TOTOŽNOSTI A STÁTNÍHO OBČANSTVÍ

Po příchodu do volební místnosti prokazuje volič svou totožnost a státní občanství. Občanům ČR, kteří se chtějí voleb zúčastnit, proto doporučujeme, aby si zkontrolovali datum platnosti svého občanského průkazu nebo cestovního pasu, případně aby včas požádali o vydání nového dokladu.


VOLIČSKÉ PRŮKAZY(platí pouze pro volby do Senátu):

Volič, který se v době voleb nebude zdržovat ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších přepisů, na voličský průkaz.

Žádost o voličský průkaz lze podat u obecního úřadu, v jehož stálém seznamu voličů je volič zapsán ode dne vyhlášení voleb tj. od 13. dubna 2022

  • písemně opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky podepsanou uznávaným elektronickým podpisem voliče. Žádost musí být obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do pátku 16. září 2022.
  • osobně lze žádost podat na Obecním úřadě ve Vinařích do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do středy 21. září 2022 do 16:00 hodin.

V nemocnici, porodnici, ústavu sociální péče nebo obdobném zdravotnickém zařízení, kde nemá volič trvalý pobyt ve volebním okrsku daného zařízení, může volič hlasovat pouze na základě voličského průkazu, vydaného obecním úřadem.

Voličské průkazy bude obecní úřad podle zákona vydávat nejdříve 15 dnů přede dnem voleb tj. od čtvrtka 8. září 2022, a to buď osobně, nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce (na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem), anebo může být voličský průkaz zaslán na voličem uvedenou adresu.

Voličský průkaz pro druhé kolo voleb může obecní úřad vypadat nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování, tj. do 28. září 2022 do 16:00 hodin.

Volič může s voličským průkazem hlasovat v kterémkoli volebním okresu spadajícího do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby do Senátu a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Voličský průkaz volič odevzdá před hlasováním ve volební místnosti.

  • Žádost o vydání voličského průkazu (volby do Senátu)
  • Plná moc (volby Senát)


Přílohy